Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

I. รวมภาษิต

 

ที่มาของปรีชาญาณa

1. 1ปรีชาญาณทั้งมวลมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าb

          และอยู่กับพระองค์ตลอดไป

          2เม็ดทรายในทะเล หยาดน้ำฝน

          วันที่โลกคงอยู่ ใครเล่าจะนับได้

          3ความสูงของท้องฟ้า ความกว้างของแผ่นดิน

          ความลึกแห่งห้วงสมุทรc ใครเล่าจะสำรวจได้

          4ปรีชาญาณถูกเนรมิตขึ้นมาก่อนสิ่งใด

          ความรู้รอบคอบมีมาแต่นิรันดรd

          6ใครเล่าได้รับการเปิดเผยถึงที่มาของปรีชาญาณ

          ใครเล่ารู้ความคิดลึกล้ำของปรีชาญาณe

          8มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีปรีชาและน่าเกรงขาม

          คือพระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์f

          9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตปรีชาญาณg

          ทอดพระเนตรเห็นและทรงวัดขนาด

          แล้วทรงหลั่งปรีชาญาณลงมายังพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์

          10พระองค์ประทานปรีชาญาณแก่มนุษย์ตามพระทัยกว้างขวางของพระองค์

          ทรงแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์

ความยำเกรงพระเจ้าh

            11ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิริรุ่งโรจน์และความภูมิใจ

          เป็นความยินดีและความชื่นชมเหมือนได้สวมมงกุฎ

          12ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ดวงใจเบิกบาน

          ให้ความสุข ความยินดี และชีวิตยืนยาว

          13สำหรับผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกสิ่งจะจบลงด้วยดี

          เขาจะได้รับพระพรในวันที่เขาสิ้นชีวิตi

            14ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปรีชาญาณ

          พระองค์ทรงเนรมิตปรีชาญาณให้อยู่กับผู้มีความเชื่อตั้งแต่ในครรภ์มารดา

          15ปรีชาญาณสร้างที่พำนักถาวรในหมู่มนุษย์

          และจะดำรงอยู่กับลูกหลานของมนุษย์อย่างซื่อสัตย์

          16ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณที่สมบูรณ์

          ผลของปรีชาญาณทำให้มนุษย์อิ่มใจ

          17ปรีชาญาณทำให้บ้านเต็มไปด้วยสิ่งพึงปรารถนาสารพัด

          และทำให้ยุ้งฉางมีผลิตผลของปรีชาญาณเต็มเปี่ยม

          18ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณสูงสุด

          ทำให้สันติภาพและสุขภาพเจริญรุ่งเรือง

          19องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นและทรงวัดปรีชาญาณ

          ประทานความรู้และความเข้าใจให้เหมือนฝน

          ทรงยกย่องเกียรติยศของผู้ที่มีปรีชาญาณ

          20ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรากเหง้าของปรีชาญาณ

          กิ่งก้านของปรีชาญาณคือชีวิตยืนยาวj

 

ความพากเพียรและการบังคับตน

            22ผู้มีโทสะไร้เหตุผลkย่อมแก้ตัวไม่ได้

          โทสะนั้นแหละจะถ่วงเขาลงสู่ความพินาศ

          23คนพากเพียรต้องอดทนจนถึงเวลาที่กำหนด

          ในที่สุด เขาจะมีความยินดี

          24เขาจะเก็บความคิดไว้จนถึงเวลาที่กำหนด

          แล้วคนจำนวนมากจะยกย่องปัญญาของเขา

ปรีชาญาณและความซื่อตรง

            25ในคลังของปรีชาญาณมีภาษิตต่างๆที่ให้ความรู้

          แต่ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่รังเกียจของคนบาป

          26ถ้าท่านต้องการได้ปรีชาญาณ จงปฏิบัติตามบทบัญญัติl

          แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานปรีชาญาณแก่ท่าน

          27ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณและการอบรมสั่งสอน

          พระองค์พอพระทัยความซื่อสัตย์และความอ่อนโยน

          28อย่าดื้อดึงต่อความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

          อย่าเข้าใกล้พระองค์ด้วยใจไม่เที่ยงตรง

          29อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าคนทั้งหลายm

          จงควบคุมคำพูดให้ดี

          30อย่าทะนงตน เพื่อจะไม่ล้ม

          ท่านจะได้ไม่ต้องอับอาย

          องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยความลับของท่าน

          จะทรงทำให้ท่านต้องอับอายในหมู่ผู้มาชุมนุมกัน

          เพราะท่านไม่แสวงหาความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

          และจิตใจของท่านเปี่ยมด้วยความคดโกง

1 a เนื้อหาในบทแรกนี้มีความคิดหลักหลายเรื่องจัดเป็นชุดๆ คล้ายกับตอนต้นของหนังสือสุภาษิต

b พระคัมภีร์ภาษากรีกฉบับ LXX ชอบใช้คำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (gr. = Kyrios) แปลพระนาม “ยาห์เวห์” ของพระเจ้า ผู้แปลหนังสือบุตรสิราใช้วลี “องค์พระผู้เป็นเจ้า” นี้บ่อยๆ แม้เมื่อแปลพระนามอื่นๆของพระเจ้าในภาษาฮีบรูด้วย

c “ความลึกแห่งห้วงสมุทร” แปลตามต้นฉบับภาษาละติน (ดู ภาษาซีเรียคด้วย) – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ห้วงสมุทรและปรีชาญาณ”

d เลขลำดับข้อในหนังสือบุตรสิราแต่เดิมใช้กับตัวบทภาษาละตินซึ่งยาวกว่าต้นฉบับภาษากรีก ดังนั้นในสำนวนแปลฉบับนี้จึงมีบางข้อขาดหายไป แต่ก็ได้เพิ่มเข้ามาในภายหลัง ข้อที่ขาดไปเหล่านี้ยังพบได้ด้วยในสำเนาคัดลอกโบราณภาษากรีกชุดหนึ่ง (ซึ่งจะมีอักษรย่อกำกับบอกไว้  Gk 248) – ข้อ 5 ที่ขาดไปมีความว่า 5บ่อเกิดของปรีชาญาณคือพระวาจาของพระเจ้าในสวรรค์ วิถีทางของปรีชาญาณคือธรรมบัญญัตินิรันดร

e สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค, Hexapla และสำนวนแปลภาษาละตินเพิ่มข้อ 7 ดังนี้ 7ความรู้จักปรีชาญาณได้ปรากฏแก่ผู้ใดบ้าง และใครเข้าใจว่าปรีชาญาณมีวิถีทางมากมาย

f ผู้แต่งเน้นว่าพระเจ้าทรงมีแต่พระองค์เดียวและทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง ปรีชาญาณเป็นคุณลักษณะของพระองค์และเป็นจุดเด่นของสิ่งสร้างทั้งหลาย เป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ วรรณกรรมปรีชาญาณมักกล่าวถึงปรีชาญาณว่าเป็นเสมือนบุคคลหนึ่ง (สภษ 8:22 เชิงอรรถ e) แต่ในข้อนี้ปรีชาญาณเป็นเพียงสิ่งสร้างและจะเป็นพระเจ้าไม่ได้

g สำนวนแปลภาษาละตินเพิ่ม “อาศัยพระจิตเจ้า” -- แต่วลีนี้เป็นข้อความที่คริสตชนเติมเข้ามาแน่ๆ

h สำหรับชาวยิว “ความยำเกรงพระเจ้า” มีความหมายเพียงความเลื่อมใสศรัทธาทางศาสนา ความคิดดั้งเดิมเรื่องความหวาดกลัวต่อหน้าอำนาจน่ายำเกรงของพระยาห์เวห์ได้สูญหายไปจากเทววิทยาของชาวยิวแล้วในสมัยที่หนังสือนี้แต่งขึ้น

i ต้นฉบับภาษาละตินเสริมตรงนี้ว่า “14ความรักพระเจ้าคือปรีชาญาณน่ายกย่อง 15แต่ผู้ที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้เห็นก็รักพระองค์ พิศเพ่งพระองค์ และประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์”

j สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค, Hexapla เสริมว่า “21ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าลบล้างบาป ผู้ที่มั่นคงจนถึงที่สุดจะไม่ถูกลงโทษ” – ส่วนต้นฉบับภาษาละตินเสริมว่า “26ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในความรู้ 27แต่คนบาปรังเกียจปรีชาญาณ ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าขจัดบาปออกไป”

k “ผู้มีโทสะไร้เหตุผล” แปลตามตัวอักษรว่า “โทสะอธรรม”

l สำหรับบุตรสิรา ปรีชาญาณและการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กัน (19:20; เทียบ ปญจ 12:13) แต่ในที่นี้ปรีชาญาณเป็นรางวัลของผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

m “ต่อหน้าคนทั้งหลาย” แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ในริมฝีปาก”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย