"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด
นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

66. พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์ เศษเงินของหญิงม่าย (มก 12:38-44)
        12 38พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ 39พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง 40คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น”


41ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก 42หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามา เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน 43พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน 44เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

อธิบายความหมาย
         เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในวันที่สามของสัปดาห์พระทรมานคือวันอังคารศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงจบการสั่งสอนที่ประตูพระวิหาร หลังจากเหตุการณ์ที่เล่านี้แล้ว พระองค์เสด็จออกจากพระวิหารและจะไม่เสด็จเข้าไปอีกเลย นักบุญมาระโกคงจะเชื่อมโยงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์กับเรื่องเศษเงินของหญิงม่าย เพราะเราพบคำว่า “หญิงม่าย” ในเรื่องทั้งสอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของธรรมาจารย์ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของหญิงม่ายผู้มีใจกว้างและมีความเชื่ออย่างแท้จริง

- พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ อาจารย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาวฟาริสี ซึ่งมีภารกิจที่จะพัฒนาข้อกำหนดของธรรมบัญญัติ และส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทต่าง ๆ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ธรรมาจารย์ทุกคนวางตัวเป็นคู่อริของพระเยซูเจ้า ยกเว้นธรรมาจารย์ในเรื่องบทบัญญัติเอก (เทียบ 12:34)

- ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา โดยแท้จริงแล้ว เสื้อยาวเป็นชุดธรรมดาของชาวยิวทุกคน นักบุญมาระโกคงจะหมายถึงคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่เขานำมาตัดเย็บเพื่อโอ้อวดกัน หรือเสื้อยาวในที่นี้อาจหมายถึงเสื้อคลุมมีพู่ห้อยสีม่วงแดงเย็บติดไว้ที่มุม ซึ่งชาวยิวใส่เมื่ออธิษฐานภาวนา

- พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง อากัปกริยานี้แสดงการโอ้อวดของบรรดาธรรมาจารย์ เขาคงจะไม่พอใจฟังคำตำหนิจากพระเยซูเจ้า

- คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น” ธรรมาจารย์มักยินดีช่วยเหลือหญิงม่ายที่ต้องการมาขอคำปรึกษาและกำลังใจ เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนสูงจากสตรีเหล่านั้น พฤติกรรมของธรรมาจารย์ขัดแย้งอย่างชัดเจนกับความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่เขาประกาศยืนยัน เขาจึงเป็นคนหน้าซื่อใจคดดังที่พระเยซูเจ้าทรงประณามบ่อย ๆ

- ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ภายในพระวิหารที่กษัตริย์เฮโรดทรงบูรณะซ่อมแซม มีตู้ทาน 13 ตู้ตั้งอยู่ติดกับฝาผนังบริเวณทางเข้าของลานสตรี แต่ละตู้เก็บเงินบุญตามจุดประสงค์แตกต่างกัน

- ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก การที่พระเยซูเจ้า “ทอดพระเนตรเห็น” ชวนให้คิดถึงพระวาจาที่พระเจ้าตรัสกับซามูแอลขณะที่เลือกบุตรคนหนึ่งของเจสซีให้เป็นกษัตริย์ว่า “อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตาหรือความสูงของเขา เพราะเราไม่เลือกเขา พระยาห์เวห์ไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทรงมองจิตใจ” (1 ซมอ 16:7)

- หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามา ในสมัยของพระเยซูเจ้า คนทั่วไปมักดูหมิ่นหญิงม่ายเพราะเขาไม่ทรัพย์สมบัติ และไม่มีสิทธิรับมรดกจากสามี (เทียบ กดว 27:9-11) จึงไม่ผู้ใดช่วยปกป้องดูแลเขา ในพระคัมภีร์ชนชั้นยากจนมากที่สุด คือกลุ่มคนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่าย (เทียบ ฉธบ 24:17-22)

- เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน เหรียญทองแดงหนัก 12 กรัมเป็นอัตราเงินน้อยที่สุดที่ใช้กันในจักรวรรดิโรมัน นักบุญมาระโกเล่าว่าหญิงม่ายคนนี้มีเหรียญทองแดง 2 เหรียญ นางอาจเก็บเงินเหรียญหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตและอีกเหรียญหนึ่งสำหรับทำทานก็ได้ พระเยซูเจ้าทรงทราบว่านางให้ทานจำนวนเงินทั้งหมดที่มีอยู่

- พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์ให้มารับฟังคำสั่งสอนจากพระองค์ พระองค์ทรงเรียกเขาให้มาสังเกตสิ่งที่เขามองข้ามไปหรือคิดว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญ

- หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน” หญิงม่ายคนนี้เป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติศาสนาจากใจจริง ซึ่งพระองค์ไม่ทรงพบในบุคคลอื่นที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหาร นางถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แด่พระเจ้า มอบตนอย่างสิ้นเชิงแด่พระองค์ด้วยความไว้วางใจ เหมือนหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท ซึ่งยอมเสียสละอาหารทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่เพื่อเลี้ยงประกาศกเอลียาห์(เทียบ 1 พกษ 17:8-16) แม้เราไม้รู้จักชื่อของหญิงม่ายที่พระเยซูเจ้าทรงชมเชยนั้น แต่นางเป็นภาพลักษณ์ของผู้มีความเชื่อแท้จริง คือศิษย์ของพระเยซูเจ้านั่นเอง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก