Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้”

23. ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ( 3 )
- เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือ ผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงขออนุญาตตามเสด็จด้วย น่าสังเกตว่า ผู้ขอร้องเช่นนี้คือผู้เคยถูกปีศาจสิง เวลานี้ เขาเป็นนายของตนเอง ตัดสินใจถึงอนาคตของตนได้ จึงวอนขอพระเยซูเจ้าให้ทรงอนุญาตตนเพื่อติดตามพระองค์ คือทรงรับตนเป็นศิษย์ของพระองค์ เพราะการติดตามพระเยซูเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของบรรดาศิษย์ ความปรารถนาเช่นนี้แสดงว่าเขาไม่เพียงรู้คุณพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักษาตนให้หายเท่านั้น แต่ยังรู้สึกประทับใจในพระองค์มากเพราะไม่เคยพบผู้ใดเหมือนพระองค์มาก่อน เขาจึงอยากอยู่กับพระองค์ตลอดไป ซึ่งตรงข้ามกับชาวเกราซาผู้อื่นที่ขอร้องให้พระองค์เสด็จออกไปจากดินแดนของตน

- แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต ตรัสว่า “จงกลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องของท่าน เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน”  พระเยซูเจ้าคงจะพอพระทัยคำขอร้องของเขา แต่ไม่ทรงตอบสนอง เพราะทรงพระประสงค์ให้เขาไปประกาศข่าวดีเรื่องความเมตตากรุณาของพระเจ้าในหมู่คนต่างศาสนาที่เคยปฏิเสธพระองค์

- ชายนั้นจากไป เริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำต่อตน ทุกคนที่ได้ฟังต่างประหลาดใจ ผู้เคยถูกปีศาจสิงเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ ปฏิบัติตามและประกาศเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เขาเป็นคนต่างศาสนาคนแรกที่กลับใจมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า และเป็นคริสตชนธรรมทูตคนแรกในดินแดนของคนต่างศาสนา

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        1.เราไม่กล้าอย่างแน่นอนที่จะทูลพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับปีศาจว่า "ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม" แต่ถ้าพิจารณาความรู้สึกของเราให้ลึกซึ้ง ก็จะพบว่าในจิตใจของเรายังมีความกลัว จึงต่อต้านไม่ยอมมอบชีวิตและความตายของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

       2.เมื่อเราได้ยินข่าวเรื่องการกลับใจหรือการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์ของผู้อื่น ปฏิกริยาของเราเป็นอย่างไร เราดีใจร่วมยินดีกับผู้นั้นหรือเมื่อเห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจ เพราะอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ผู้รับรู้ตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินชีวิตคือ เลือกต้อนรับและติดตามพระองค์ หรือเลือกทำตามใจตนเองและปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์

        3.บางครั้ง สถานการณ์การที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา อาจจะทำให้เราไม่สะดวกสบาย หรืออาจต้องสูญเสียผลประโยชน์ปัจจุบัน โดยสัณชาตญาณมนุษย์ เราไม่อยากให้ผู้มารบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่อยากให้ผู้ใดมาขอแบ่งปันสิ่งที่เรามี ยิ่งมนุษย์มีอายุมากขึ้น เขาก็ยิ่งจะยึดมั่นในทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ ข้อพิสูจน์ว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงคือ เราพร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติที่มีเพื่อความดีของผู้อื่นหรือไม่

       4.พระเยซูเจ้าทรงส่งผู้เคยถูกปีศาจสิงให้ไปประกาศข่าวดีในดินแดนของตน บุญราศีเบดาอ้างถึงเหตุการณ์นี้เพื่อเตือนคริสตชนทุกคนว่า "แต่ละคนต้องสำนึกว่า เมื่อได้รับการอภัยบาปแล้ว เขาต้องถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะรับใช้พระเจ้าโดยประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่น เพื่อความรอดพ้นของเขาทั้งหลายและเพื่อในภายหลังตนเองจะได้พักผ่อนกับพระคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงส่งผู้เคยถูกปีศาจสิงกลับบ้าน เพื่อขัดขวางเขาที่ปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทันที มิให้ละเลยทำหน้าที่ประกาศข่าวดีเพื่อความรอดพ้นของบรรดาพี่น้อง"

      5.พระเยซูเจ้าทรงสั่งผู้เคยถูกปีศาจสิงให้ไปเล่าเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อเขา ดังนั้น การประกาศข่าวดีจึงไม่หมายถึงการสอนคำสอน แต่หมายถึงการเล่าเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรา เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้อื่นคือ เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ ศักดิ์ศรีของเราไม่อยู่เพียงในสิ่งที่เราทำกับพระคริสตเจ้า แต่อยู่ในสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำกับเราด้วย

     6.เหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ถูกปีศาจสิงให้หายชวนเราให้ถามตนเองว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับตน และยังชวนเราให้รู้จักมองความชั่วร้ายในตนเองและผู้อื่น โดยใช้วิธีการของพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีทอดพระเนตรเห็นความอ่อนแอของเรา

 

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย