Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง

           5  1ชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียมีภรรยาชื่อสัปฟีราขายที่ดินของตน  2เขายักยอกเงินส่วนหนึ่งไว้โดยที่ภรรยาเห็นด้วย แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมอบให้บรรดาอัครสาวก  3เปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ทำไมซาตานเข้าสิงในใจของท่านให้กล่าวมุสาต่อพระจิตเจ้าและยักยอกเงินจากราคาที่ดินไว้ส่วนหนึ่งเล่า  4ที่ดินเป็นของท่านอยู่ก่อนที่จะขายมิใช่หรือ และเมื่อขายแล้ว ท่านมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินไว้ใช้ตามใจมิใช่หรือ ท่านคิดจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร ท่านมิได้กล่าวมุสาต่อมนุษย์ แต่กล่าวมุสาต่อพระเจ้า”  5เมื่ออานาเนียฟังถ้อยคำเหล่านี้ ก็ล้มลงสิ้นใจ ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ต่างมีความกลัวอย่างยิ่ง  6คนหนุ่มบางคนจัดการห่อศพของเขาและนำไปฝัง

                   7หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขาก็มาถึงโดยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น  8เปโตรจึงถามนางว่า “บอกเราตามตรงนะ ท่านทั้งสองขายที่ดินได้เงินเท่านี้จริงหรือ” นางตอบว่า

”ถูกแล้ว ได้เท่านี้”  9เปโตรจึงพูดว่า “ทำไมท่านทั้งสองจึงตกลงกันที่จะทดลองพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า ฟังซิ เท้าของผู้ที่ฝังสามีของท่านอยู่ที่ประตูแล้ว เขาจะนำท่านไปฝังด้วย”  

              10ทันใดนั้นเอง นางก็ล้มลงแทบเท้าของเปโตรและสิ้นใจ เมื่อคนหนุ่มเข้ามาก็พบว่านางตายแล้ว จึงนำศพของนางไปฝังไว้เคียงข้างสามีa  11bพระศาสนจักรทั้งหมด รวมทั้งทุกคนที่รู้เรื่องนี้จึงมีความกลัวอย่างยิ่ง

สถานการณ์ทั่วไปc

            12บรรดาอัครสาวกทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์หลายประการในหมู่ประชาชน ผู้มีความเชื่อทุกคนdมักจะมาชุมนุมกันที่เฉลียงซาโลมอน 13ไม่มีผู้อื่นกล้าเข้ามารวมกลุ่มกับเขา แต่ประชาชนต่างยกย่องเขาอย่างมาก  14ผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ eทั้งชายและหญิง  15ประชาชนนำผู้ป่วยมาที่ลานสาธารณะ วางไว้บนที่นอนและแคร่ อย่างน้อยเพื่อให้เงาของเปโตรที่เดินผ่านมาทอดปกคลุมผู้ป่วยบางคน  16ประชาชนจากเมืองต่าง ๆ รอบกรุงเยรูซาเล็มมาชุมนุมกัน นำผู้ป่วยและผู้ที่ถูกปีศาจชั่วร้ายทรมานมาที่นั่นด้วย ทุกคนได้รับการรักษาให้หาย

บรรดาอัครสาวกถูกจับและได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์

               17มหาสมณะfและทุกคนที่อยู่กับเขาคือกลุ่มชาวสะดูสี มีความอิจฉาอย่างยิ่ง  18จึงจับกุมบรรดาอัครสาวกและจองจำไว้ในคุกสาธารณะ

           19เวลากลางคืน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดประตูคุก นำบรรดาอัครสาวกออกไป สั่งว่า  20”ท่านทั้งหลายจงไปที่พระวิหาร ประกาศพระวาจาเกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่นี้gให้ประชาชนฟังเถิด”  21เมื่อบรรดาอัครสาวกได้ฟังดังนั้น ก็เข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เช้าตรู่และเริ่มสั่งสอนที่นั่น

บรรดาอัครสาวกถูกนำตัวไปที่สภาซันเฮดริน

         เมื่อมหาสมณะและทุกคนที่อยู่กับเขามาถึง ก็เรียกประชุมสภาซันเฮดรินและบรรดาผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลh แล้วให้พนักงานไปที่คุกนำตัวบรรดาอัครสาวกออกมา  22แต่เมื่อพนักงานไปถึง ก็ไม่พบบรรดาอัครสาวกอยู่ในคุกแล้ว จึงกลับมารายงานว่า  23”พวกเราพบคุกปิดไว้อย่างแน่นหนาและคนเฝ้าก็ยืนรักษาการณ์อยู่ที่ประตู แต่เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบผู้ใดเลยสักคน” 24เมื่อนายทหารรักษาพระวิหารและบรรดาหัวหน้าสมณะได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ต่างรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  25ขณะนั้นเอง มีคนหนึ่งมาบอกว่า “ดูซิ คนเหล่านั้นที่ท่านทั้งหลายจองจำไว้ในคุก กำลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่ในพระวิหาร”  26นายทหารรักษาพระวิหารพร้อมกับนายทหารยามจึงไปนำบรรดาอัครสาวกมาโดยไม่ใช้กำลัง เพราะเกรงประชาชนจะขว้างด้วยก้อนหิน

             27เขานำบรรดาอัครสาวกมายังสภาซันเฮดริน มหาสมณะจึงกล่าวหาว่า  28”เรากำชับท่านทั้งหลายอย่างแข็งขันแล้ว ไม่ให้สอนโดยออกนามนี้i แต่ท่านยังขืนนำคำสอนของตนมาแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็ม และต้องการให้โลหิตของคนคนนี้ตกอยู่กับเรา”  29เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”  30พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารโดยตรึงบนไม้กางเขนjนั้นกลับคืนพระชนมชีพ  31พระเจ้าทรงยกพระองค์ท่านขึ้นประทับเบื้องขวาในฐานะเป็นหัวหน้าและผู้กอบกู้k เพื่อให้อิสราเอลกลับใจและรับการให้อภัยบาป  32เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้ และพระจิตเจ้าlซึ่งพระเจ้าประทานแก่ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ก็ทรงเป็นพยานด้วย”  33เมื่อได้ฟังดังนี้ทุกคนในสภาซันเฮดรินรู้สึกโกรธเคืองอย่างมากอยากจะฆ่าบรรดาอัครสาวกเสีย

กามาลิเอลเสนอความคิดเห็น

        34ขณะนั้น อาจารย์กฎหมายชาวฟาริสีคนหนึ่งชื่อกามาลิเอล เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนmยืนขึ้นในสภาซันเฮดรินและขอให้นำบรรดาอัครสาวกออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่ง  35แล้วจึงกล่าวแก่บรรดาสมาชิกสภาว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ท่านจะทำอะไรกับคนเหล่านี้ ก็จงคิดให้ดีเสียก่อน  36เมื่อไม่นานมานี้ คนคนหนึ่งชื่อทิวดาสตั้งตนเป็นผู้วิเศษ คนประมาณสี่ร้อยคนติดตามเขา แต่เมื่อเขาถูกฆ่า ทุกคนที่ติดตามเขาก็กระจัดกระจายไปจนหมดสิ้น 

            37หลังจากนั้นในสมัยสำรวจจำนวนประชาชน ก็มียูดาสชาวกาลิลี ชักจูงประชาชนให้มาติดตามตน แต่เขาก็ถูกฆ่าด้วย ทุกคนที่ติดตามเขาก็กระจัดกระจายไปn  38บัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายว่า จงเลิกสนใจคนเหล่านี้และปล่อยเขาไปเถิด เพราะถ้าแผนการและกิจการของเขามาจากมนุษย์ แผนการและกิจการนั้นก็จะสลายไปเอง  39แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะทำลายเขาไม่ได้o ยิ่งกว่านั้น ท่านจะกลับเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้าเสียเอง”

            ทุกคนเห็นชอบด้วยกับกามาลิเอล  40จึงส่งคนไปเรียกบรรดาอัครสาวกเข้ามา สั่งให้เฆี่ยนและกำชับมิให้พูดในพระนามของพระเยซูเจ้า แล้วปล่อยตัวไป  41บรรดาอัครสาวกออกจากสภาซันเฮดริน มีความยินดีที่ได้รับเกียรติที่ถูกสบประมาทเพราะพระนามพระเยซูเจ้าp

               42ทุก ๆ วัน เขาทั้งหลายสั่งสอนและประกาศข่าวดีqอย่างต่อเนื่องทั้งในพระวิหารและตามบ้านว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า

5 a ความผิดของอานาเนียและสัปฟีราคือความโลภ ทำให้กล่าวมุสาต่อบรรดาอัครสาวก และต่อพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในบรรดาอัครสาวกและพี่น้องคริสตชนทุกคน จุดประสงค์ของเรื่องเศร้าเรื่องนี้คงจะเป็นการแสดงอำนาจของเปโตรในการอ่านใจของสมาชิกในกลุ่มคริสตชน (เทียบ 2 พกษ 2:23-24)

b “พระศาสนจักร” (ekklesia) เป็นคำที่ยกมาจากพันธสัญญาเดิม (เทียบ 7:38) หมายถึง กลุ่มผู้ติดตามพระเมสสิยาห์ (มธ 16:18 เชิงอรรถ g) ความหมายของคำนี้ยังพัฒนาต่อไปควบคู่กับการขยายตัวของกลุ่มคริสตชน แต่เดิมหมายถึงพระศาสนจักรแม่ในกรุงเยรูซาเล็ม (8:1; 11:22) ต่อมาหมายถึงกลุ่มคริสตชนแต่ละแห่งทั่วแคว้นยูเดีย (กท 1:22; 1 ธส 2:14; เทียบ กจ 9:31) และกลุ่มคริสตชนท่ามกลางคนต่างศาสนา (กจ 13:1; 14:23; 15:41; 16:5; รม 16:1,4; 1 คร 1:2 เชิงอรรถ a; ยก 5:14; 3 ยน 9; วว 1:4; 2:1) หมายถึงการชุมนุมกันของคริสตชน (1 คร 11:18; 14:23,34; เทียบ กจ 19:32; ฟม 2) หรือหมายถึงสถานที่หรืออาณาบริเวณที่คริสตชนอาศัยอยู่ (รม 16:5; 1คร 16:19; คส 4:15) และในที่สุดยังหมายถึงพระศาสนจักรที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมีพระเจ้าเป็นผู้ปกครอง (20:28; 1 คร 10:32; 12:27-28) เพราะพระศาสนจักรเป็นพระวรกายและเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า (อฟ 5:23-32; คส 1:18 เชิงอรรถ e) และพระศาสนจักรในฐานะที่รวมจักรวาลทั้งหมดไว้ด้วยกัน (อฟ 1:22-23,23 เชิงอรรถ t)

c “การสรุป” ครั้งที่สามนี้ เน้นถึงอำนาจการทำอัศจรรย์ของบรรดาอัครสาวก (เทียบ 2:43; 4:33) แต่ข้อ 12ข-14 ดูเหมือนจะเป็นข้อความที่แทรกเข้ามา ทำให้ความคิดเรื่องอัศจรรย์นี้ขาดความต่อเนื่องไป

d แปลตามตัวอักษร “เขาทุกคน”

e ยังแปลได้อีกว่า “คนเป็นอันมากทั้งชายและหญิงได้เพิ่มเข้ามาเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เทียบ 11:24)

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า “อันนาสผู้เป็นมหาสมณะ” (เทียบ 4:6)

g แปลตามตัวอักษรว่า “ถ้อยคำทั้งหมด (เทียบ 10:37) ของชีวิตนี้” มีความหมายเช่นเดียวกันกับ “ข่าวสารแห่งความรอดพ้น” (13:26) จุดประสงค์ของการเทศน์สอนของคริสตชนคือ “ความรอดพ้น” (ดู 4:12; 11:14; 15:11; 16:17,30-31) และ “ชีวิต” (ดู 3:15; 11:18; 13:46,48) ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่ “ผู้ที่เรียกขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (2:21,40,47; 4:12)

h คำว่า “สภาซันเฮดริน” และ “ผู้อาวุโส” มีความหมายเดียวกันกับ “สภาซันเฮดรินอันยิ่งใหญ่ที่กรุงเยรูซาเล็ม” (ดู ลก 22:66 เชิงอรรถ t) แนวความคิดเรื่องการปลดปล่อยจากคุกอย่างอัศจรรย์ที่พบบ่อย ๆ ทั้งใน กจ (12:6-11; 16:26-27) และในวรรณกรรมของชาวยิว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการปกป้องคุ้มครองอย่างพิเศษของพระเจ้า

i สำเนาโบราณบางฉบับทำให้ประโยคนี้เป็นคำถาม “เราได้กำชับ…มิใช่หรือ” “เราได้ห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้ท่านสั่งสอนในนามนั้นหรือ และบัดนี้…” เปโตรจึงตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังใคร พระเจ้าหรือมนุษย์” มหาสมณะตอบว่า “พระเจ้า” เปโตรจึงกล่าวว่า “พระเจ้าของบรรพบุรุษของเรา…”

j ”ประหารโดยตรึงบนไม้กางเขน” วลีนี้มีซ้ำอีกใน 10:39 (ดู 13:29) ชวนให้คิดถึง ฉธบ 21:22-23 ซึ่งเปาโลอ้างถึงใน กท 3:13; ดู 1 ปต 2:24

k ”หัวหน้าและผู้กอบกู้” มีความหมายคล้ายกับ “เจ้าแห่งชีวิต” (3:15 เชิงอรรถ k;) และยังสะท้อนตำแหน่ง “ผู้นำและผู้ไถ่กู้” ของโมเสสซึ่งเป็นรูปแบบล่วงหน้าของพระคริสตเจ้า (7:35 เทียบ 7:25 ดู ฮบ 2:10; 12:2 ด้วย)

l เทียบ 1:8; มธ 10:20 //; ยน 15:26-27

m กามาลิเอลคนนี้เป็นอาจารย์ของเปาโล (22:3) มีความคิดตรงกับสำนักฮิลเลลซึ่งสนับสนุนการตีความธรรมบัญญัติอย่างอิสระและมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ นโยบายที่เขาเสนอแนะนี้สอดคล้องกับความคิดของชาวฟาริสี (ดู 4:1 เชิงอรรถ a:)

n โยเซฟุสกล่าวถึงการกบฏของทิวดาสและยูดาสชาวกาลิลี แต่วันเวลาที่เขาให้ดูจะไม่น่าเชื่อถือ กบฏทั้งสองครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นใกล้เคียงกับการประสูติของพระเยซูเจ้า

o สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “ทั้งท่านทั้งหลาย กษัตริย์และผู้มีอำนาจ จงอยู่ห่างจากคนเหล่านี้เถิด มิฉะนั้น…”

p พระนามที่ทำให้บรรดาอัครสาวกยอมทนทุกข์ทรมาน (เทียบ 21:13; 1 ปต 4:14; 3 ยน 7) พระนามที่บรรดาอัครสาวกเทศน์สอน (4:10,12,17,18; 5:28,40; เทียบ 3:6,16; 8:12,16; 9:15,16,27,28) และพระนามที่บรรดาคริสตชนเรียกขาน (2:21; 4:12; 9:14,21; 22:16) คือพระนาม “เยซู “ (พระนามหมายถึงพระบุคคล) (3:16 เชิงอรรถ l) พระองค์ทรงได้รับพระนามเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ (2:36 เชิงอรรถ w) เป็นพระนามซึ่งอยู่เหนือนามอื่นใด พระนามนี้คือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ซึ่งจนบัดนี้เป็นพระนามที่สงวนไว้สำหรับ “พระเจ้า” เท่านั้น (ฟป 2:9-11, 11 เชิงอรรถ p)

q ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร (มก 1:1 เชิงอรรถ a) ที่บรรดาอัครสาวกเทศน์สอน (กจ 8:4,25,40; 14:7,15,21; 16:10) หรือ “พระวรสาร” (15:7; 20:24) เป็นรูปธรรมในพระบุคคลของพระเยซูเจ้าสำหรับคริสตชนในสมัยแรก (8:35) พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ (13:32ฯ; 17:18; ดู 2:23 เชิงอรรถ p; 9:20) เป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระอานุภาพ (ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b) เป็นพระคริสตเจ้า (5:42; 8:12; เทียบ 9:22) และทรงเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (10:36; 11:20; 15:35; ดู 2:36 เชิงอรรถ w)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย