Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา


ลก 16:1-8…

9‘ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้ เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร 10ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย 11เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า 12ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน


13“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
14ชาวฟาริสีที่รักเงินทอง ได้ยินถ้อยคำทั้งหมดนี้ จึงหัวเราะเยาะพระองค์ 15พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ใจของท่าน สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เงิน” กับ “พระเจ้า” ยากจริงๆ พระเยซูเจ้าสอนต่อเนื่องจากเรื่องผู้จัดการที่ฉลาด (แกมโกงคนนั้น) พระเยซูเจ้าตรัสแบบแรงและดูเหมือนภาษาแบบ irony “ประชดประชัน” เพราะในท่ามกลางบรรดาฟาริสีที่ปฏิเสธคนบาปและคนยากไร้ ก็มีบรรดาฟาริสีที่ “รักเงิน” พระคัมภีร์ใช้คำนี้ตรงเลยครับ พ่ออ่านแล้วทำให้พ่อต้องตั้งใจคิดไตร่ตรองอย่างพิเศษจริงๆ พระเยซูเจ้าตรัสวันนี้ช่างเฉียบคม ตรง และไม่ธรรมดาสำหรับยุคของพระองค์ และสำหรับยุคของเรา พ่อคิดว่า ยิ่งจำเป็นต้องฟังคำสอนของพระองค์และเลือกให้ชัดเจนถูกต้องมากที่สุดครับ

• พระดำรัสพระเยซู.... 


• “จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร” 

o ตรงนี้เป็นภาษาประชดประชัน และความเป็นนิรันดรในพระวรสารของนักบุญลูกาเมื่อไปอ่านเรื่องเศรษฐีกับยาจาก ลาซารัส... ความเป็นนิรันดร์ หมายถึงในความสุขนิรันดร์ และก็หมายถึงความทุกข์ในไฟทรมานนิรันดร์เช่นกัน... ดังนั้นคำว่า “ท่านจะไดรับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร” ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระอาณาจักรสวรรค์ แต่เป็นความทุกข์กับคนอธรรมด้วยกันนิรันดร เพราะพ่อตรวจในภาษาต้นฉบับแล้ว ภาษากรีกใช้คำว่า “ σκηνάς” คำนี้อ่านว่า “สะเกนาส” คำนี้แปลว่า “กระโจมหรือเต็นท์” เท่านั้น.. ไม่ได้หมายถึงพระอาณาจักรสวรรค์แต่ประการได้... ถ้าตีความดี ตรงนี้เป็นภาษาประชดประชัน... จงใช้เงินทองของโลกอธรรมสร้างมิตร และที่สุดก็ไปสุมหัวอยู่ที่เดียวกันตลอดไป...

• “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”

o ความซื่อสัตย์ คือ รากฐานหรือพื้นฐานสำคัญที่สุดแม้ในสิ่งเล็กน้อย ถ้าซื่อสัตย์ ก็จะซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่โตด้วย... ความซื่อสัตย์นั้น แสดงออกชัดที่สุดในเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆ และกระทำจนเป็นนิสัยคุณธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ที่ปรากฎและเป็นบ่อเกิดของเรื่องใหญ่ๆสำหรับเรามนุษย์ คือ “การโกหก” นั่นเป็นเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวที่สุด ความซื่อสัตย์สำคัญเหลือเกิน และเริ่มต้นที่ “ความคิดเล็กๆที่แสดงออกมาเป็นคำพูดของเรา”

o พี่น้องที่รัก พ่ออ่านมาถึงตอนนี้ ไตร่ตรอง พ่อคิดจริงๆ ว่าเรื่องสำคัญคือ “ความจริง” ความรักในความจริง การพูดความจริงๆ เรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอ จะไม่มีวันนำเรามนุษย์ไปสู่ความเสื่อมเสียหรือความผิดใหญ่ได้เลย... พ่ออยากเน้น “ความซื่อสัตย์” วันนี้เป็นพิเศษ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องกองเงินทองมหาศาลหรือทรัพย์สินที่ต้องรับผิดชอบ... เริ่มจาก “คำพูด ความคิด แต่ละคำ ขอเพียง.... “ความจริง”” ไม่ง่ายนะครับ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกปฏิบัติการยืนอยู่ในความซื่อตรง ไม่โกหก...

o การโกหกคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดมากมายจริงๆ การพูดโกหกคือความไม่ซื่อสัตย์ที่จะนำเราถลำไปสู่ความเจ็บปวดความบาปผิด ต่างๆมากมาย... โลกปัจจุบันเราต้องระวังให้มากและยิ่งต้องซื่อตรงให้มากที่สุด เครื่องมือโกหกและไม่ซื่อสัตย์มากที่สุดในปัจจุบันคือสื่อ โทรศัพท์มือถือที่ทำแอ๊พแบ๊วกันมาเหลือเกิน เราใช้ LINE มากเพื่อ LIAR กันจริงนะครับ ต้องระวังที่สุด.... LINE คือการเชื่อโยงกลุ่มสื่อสารกัน แต่บ่อยครั้ง เรา LIAR คือ โกหกกันมากเหลือเกินจริงๆ พ่อนังคิดไตร่ตรอง LINE ไม่ได้เลวในตัวมันเอง มันมีประโยชน์มาก แต่ แต่ แต่ มันก่อให้เกิดปัญหามากเหลือเกิน... ถ้า ไม่ซื่อสัตย์ โกหกจะตามมา นัดหมาย วางแผน ทั้งซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์คือสิ่งที่จะตามมา...อีกมากมาย... บ้านแตกครอบครัวพังก็เพราะไลน์ที่เราใช้ liar โกหกหรอกลวงกัน...

o ดังนั้น สิ่งที่เดียวที่จำเป็น “ฝึกฝนคุณธรรมความซื่อสัตย์กันเถอะครับ” พ่อเองก็กังวลใจที่จะถูกตำหนิจากมโนธรรมเช่นกัน... คนเราอ่อนแอ และเราจะต้องฝึกฝนที่จะไม่โกหกกันดีกว่า คงไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นกลับใจกันใหม่... ไม่ต้องเรื่องใหญ่ๆนะครับ เรื่องเล็กที่สุด คือ “อย่าโกหก” “อย่าพูดเท็จ” นั่นคือจุดเริ่มต้นของความบริสุทธิ์และซื่อตรงเรื่งอใหญ่ๆได้แน่นอน.... พระเยซูเจ้าตรัส “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”

o พี่น้องที่รักครับ ให้เราจริงใจจริงจังกับการกลับใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องความ “ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย” แบบที่พระเยซูเจ้าสอนกันเถิดนะครับ...

• “เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน”

o กระแสโลกีย์ กระแสเงินทอง ดึงดูดและน่าสนใจมาก มันมีแรงดึงดูดมหาศาล การล่อลวงให้เราอยากได้ อยากมี อยากรวย และที่สุดถ้าไม่ระวัง ก็โกงแม้ไม่อยาก แต่ไปๆ ก็อยากโกง

o ปีศาจความโลภในทรัพย์สิน ความโลภโกรธหลงและโลกีย์ช่างล่อลวงจริงๆนะครับ พ่อคิดว่าในโลกของเงินทองที่อาจนำไปสู่ความอธรรมและตัณหามากมาย... ขอให้เราซื่อสัตย์ให้ได้นะครับและเราจะงดงามแท้จริงในชีวิตเรา พ่อรู้ว่าเราอ่อนแอ พ่อด้วย แต่เราต้องฝึก เพราะเราเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าองค์พยานผู้ซื่อสัตย์และตรัสความจริงครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราด้วยพระวาจานะครับ

• “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

o รับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้...นั้นจริงแน่นอน แต่พ่อไตร่ตรอง...

o ยิ่งถ้าเราให้เงินเป็นพระเจ้า แทนพระเจ้า นั่นซ้ำร้ายที่สุด

o พี่น้องที่รัก มนุษย์เราเข็ดยาก เห็นแล้วก็ไม่ยอมรับว่า เงินทองนั้นเราเอาไปกับชีวิตไม่ได้เลยเมื่อต้องก้าวผ่านจากชีวิต... ชีวิตเราไม่ได้ยาวมากเลย กินเท่าๆ กันก็อิ่ม แต่ก็ไม่ง่ายที่จะยอมรับและเข้าใจ... พระเจ้าของมนุษย์บ่อยครั้งคือเงินและโลกีย์ตัณหาที่ไม่รู้จักพอ พระเท็จเทียมตัวนี้ข้ามยุคสมัยและยังปรากฎชัดในปัจจุบัน ยิ่งวันยิ่งแรงและน่ากลัวครับ...

o ไม่รู้สิ... พ่อรู้สึกว่า ใครๆว่าศาสนาเสื่อมถอย ก็จริงนะ กระแสเรียกลดลงก็จริงนะ แต่ไม่รู้สิ พ่อเห็นเป็นส่วนตัวว่าโลกปัจจุบันที่อิงเงินทองและทรัพย์สิน เงินตราและธุรกิจ พ่อดูว่ามันกำลังไปไม่รอด... และพ่อส่วนตัวรู้สึกว่าศาสนากำลังต้องกลับมาและกลับไปแก้กันที่พื้นฐานกัน ที่ความซื่อสัตย์และความจริง ปัจจุบันยิ่งคงเป็นไปตามคำสอนพระเยซู “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32) เพราะปัจจุบันดูเหมือนความเท็จที่เริ่มจากเล็กน้อย กำลังถลำชีวิตสังคมไปใหญ่หลวง จนโลกเราเสียสมดุลไปแล้ว...

o ถึงเวลากลับมากหาพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เก่าก่อนและเป็นนิรันดร คือ พระเจ้าแห่งสัจจะและความ ความรัก และความี... ความดีที่เป็นนิรันดรแห่งความจริงครับ...

• “ชาวฟาริสีที่รักเงินทอง ได้ยินถ้อยคำทั้งหมดนี้ จึงหัวเราะเยาะพระองค์ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ใจของท่าน สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า””

o ตรง บาดใจ และสอนใจ... ถ้าเรารักเงินทองและคิดว่าเราชอบธรรม เป็นคนศาสนามีศาสนามีปรีชาและความรู้แบบฟาริสี ที่สุดเราก็จะตกเป็นฟาริสีต่อไปได้ง่ายมาก คือความหน้าซื่อใจคดนั่นเอง...

o พระเจ้ารู้ใจเราครับ... บ่อยครั้งเรายกย่องให้เกียรติกันเพราะเป็นคนเก่ง เป็นคนมีพระพร เป็นคนศาสนา เป็นพระสงฆ์นักบวช พ่อเองก็ยอมรับและต้องกลับใจ เพราะพระวาจาของพระเจ้าเตือนตรงเหลือเกิน... สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า...

• พอละครับ.. พ่อหยุดละครับ ขอไปพิจารณาความคิด คำพูด มโนธรรม การกระทำของตนเอง และเชิญชวนพี่น้องที่รักได้ไตร่ตรองทบทวนด้วยกันนะครับ... ขอให้เรา “รักในความจริง” (Caritas in Veritate) นะครับ และ “จริงใจใส่ซื่อสัตย์จริงในความรักนะครับ”


• พี่น้องทีรัก พ่อ...ขอพระเจ้าองค์ความจริงสอนเราให้เจริญชีวิตในความจริง ในความซื่อสัตย์ด้วยเทอญพระเจ้าเข้า.... พระวาจาจากพระวรสารนักบุญลูกาช่วงนี้บดขยี้และบาดลึก Cut to the heart ของพ่อเองจริงครับ ขอให้เราเปิดใจ ขอให้พ่อเปิดใจครับ อาแมน อาแมน อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย