Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล กาเบรียบ และราฟาแอล
ยน 1:47-51…

47พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” 48นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศ” 49นาธานาเอลทูลตอบว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” 50พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะเราพูดว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือ ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” 51แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• เรามาศึกษาหาความรู้เรื่องทูตสวรรค์ทั้งสามที่เราคุ้นเคยกับการเรียกว่า “อัครเทวดา” หรือที่ในภาษาที่บัญญัติศัพท์ใหม่เขาใช้คำว่า “อัครทูตสวรรค์” 


• ในพระศาสนจักรคาทอลิกเราทราบจากการเผยแสดงในพระคัมภีร์ว่ามีสามท่านด้วยกัน คือ 

o มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล 


• ทั้งสามชื่อนี้เป็นชื่ออัครทูตสวรรค์ที่อยู่ในอันดับต้นๆ อันดับสูงสุดสามองค์แรกในความเชื่อคาทอลิก หรือแม้แต่ในความเชื่อของพี่น้องออร์โธดอกซ์ และแม้แต่ในศาสนาอิสลาม ซึ่งแน่นอนในศาสนาอิสลามนั้นให้ความสำคัญ เคารพท่านอัครทูตสวรรค์คาเบรียลมากที่สุดเป็นเอกกว่าหมด... 


• พ่อไม่เคยเห็นทูตสววรค์เหมือนกัน แต่ในเชิงวิชาการ การศึกษาทางพระคัมภีร์และศาสนา การเผยแสดงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทำให้เราได้รับข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาศาสนาทำให้เราได้รู้จักไม่น้อยในความเชื่อของ เรา


• ปีละหนึ่งครั้งเราจะฉลองอัครทูตสวรรค์ในวันนี้ 29 กันยายน ของทุกๆปี ดังนั้น วันนี้พ่ออยากจะนำเสนอความรู้จักอัครเทวดาทั้งสามที่เราคุ้นเคย คือ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล มีความหมายมากๆ ครับ... ถ้าเราได้เข้าใจ

o อัครทูตสวรรค์ ภาษาต้นฉบับ กรีก ἀρχάγγελος อ่านว่า “อาร์คอังเจลอส”(Archangel มาจาก Arch+Angel แปลตรงๆว่า ทูตสวรรค์สำคัญ ใหญ่ หรือระดับหัวหน้าก็ว่าได้

o ในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรามี ความเชื่อและกล่าวถึงอัครทูตสวรรค์ 3 องค์ด้วยกันคือ GabriEL กาเบรียล MichaELมีคาแอล และ RaphaELราฟาแอล (สังเกตว่า พ่อตั้งใจพิมพ์ส่วนของแต่ละชื่อให้คำว่า “EL” เป็นตัวอักษรใหญ่เพื่อให้เป็นความสำคัญ เพราะ “EL” รากภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้า” คือ Elohim หรือ Allah ในภาษาอาราบิก


• เราได้ยินชื่อทูตสวรรค์และจำนวนทูตสวรรค์นี้จากคำพูดของราฟาแอลในหนังสือโท บิต บทที่ 12 ข้อที่ 15 ว่าดังนี้ “ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริ รุ่งโรจน์”

o “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” จากพระคัมภีร์เรารู้จักนามของทูตสวรรค์เหล่านี้เพียง 3 องค์เท่านั้น คือ 
1. “กาเบรียล” (ดนล 5:6; 9:21; ลก 1:19); 
2. “มีคาเอล” (ดนล 10:13,21; 12:1; ยด 9); 
3. “ราฟาเอล” ในหนังสือโทบิตตั้งแต่ 3:17 – หนังสือวิวรณ์จะกล่าวถึง “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” เช่นกัน (ดู วว 8:2)
o รายชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดนั้น ในพระคัมภีร์ของเราที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความเคารพนับถือมีเพียงสามชื่อ คือ
1. MichaEL มีคาแอล 
2. GabriEL คาเบรียลและ
3. RaphaEL ราฟาแอล
o ส่วนอีกสี่ท่านเราพบให้หนังสือ เอโนค (ไม่ใช่พระคัมภีร์) มีรายนามต่อไปนี้ครับ....
4. UriEL อูรีแอล
5. RaguEL รากูแอล
6. SariEL สารีแอล
7. JerahmeEL เยราห์มีแอล

• ถ้าสนใจนะครับ ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอาน เขาให้ความเคารพอัครทูตสวรรค์มากๆเช่นกัน อัครทูตสวรรค์มีรายนามต่อไปนี้เช่นกันครับ Gabriel, Michael, Israfel, Azrael, Ridwan, Maalik, Mundar and Nakir, Kiraman Katibin

• เอาละครับ เรากลับมาดู “ความหมายของชื่อของอัครทูตสวรค์ตามรากศัพท์” กันดีกว่าครับ น่าสนใจมาก พ่อขอเสนอจากรากภาษาของทูตสวรรค์ทั้งสามในความเชื่อคาทอลิกและศาสนายิว และอีกสี่องค์ในความเชื่อของศาสนาอิสลามแถมให้ครบเจ็ดเลยนะครับ

1. มีคาแอล MichaEL รากภาษาฮีบรูแปลว่า “ใครเหมือนพระเจ้า หรือใครเสมอพระเจ้า” ชื่อเป็นคำถาม ท่านเป็นความเชื่อของคริสตชนในยุคแรกๆของคริสต์ศาสนา ว่าท่านเป็นจอมทัพเป็นหัวหน้านำทัพทูตสวรรค์ต่อสู่กับอำนาจทรยศของซาตานหรือ ลูชีแฟร์

2. กาเบรียล GabriEL รากภาษาแปลว่า “พลังของพระเจ้า คนของพระเจ้า” ท่านเป็นผู้ประกาศแจ้งสารการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแก่พระแม่มารีย์

3. ราฟาแอล RaphaEL แปลว่า “การเยียวยารักษาของพระเจ้า หรือพระเจ้าผู้ทรงรักษา”

4. อูรีแอล UriEL “ไฟของพระเจ้า” หรือ “แสงสว่างของพระเจ้า”

5. รากูแอล RaguEL “เพื่อนของพระเจ้า”

6. สารีเอล SariEL “คำสั่งของพระเจ้า”

7. เยราห์มีเอล JerahmeEL “พระเจ้าทรงสูงส่ง หรือทรงยกให้สูงส่งขึ้น”

• ทำไมพ่อให้ความรู้เรื่องทูตสวรรค์ ซึ่งพ่อเองก็ไม่รู้มากนัก พ่อไม่เคยเห็น มีแต่ความเชื่อในพระคัมภีร์และประเพณีของพระศาสนจักร ความเชื่อของพี่น้องชาวยิว และแน่นอนแม้แต่ศรัทธาจากคัมภีร์ของพี่น้องอิสลาม 


• แน่นอนครับ เรามีความเชื่อในพระเจ้า “EL” พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงยิ่งใหญ่ และจากพระคัมภีร์และธรรมประเพณีเราทราบว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในนามของอัครทูตสวรรค์ของพระองค์ เลข 3 คือเลขสมบูรณ์ และเลข 7 คือเลขสมบูรณ์ในความหมายของพระคัมภีร์เช่นกัน... 


• จึงกล่าวได้ว่า การที่เราสรรเสริญทูตสวรรค์นั้น เมื่อเราสรรเสริญทูตสวรรค์ก็เท่ากับเราได้สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับ 

o เราได้เห็นพลังของพระเจ้าในบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์

o และสังเกตนะครับ ชื่อของทูตสวรรค์ทุกองค์มีคำว่า “แอล EL” ติดอยู่ แสดงว่า การที่เรารู้จักนามของทูตสวรรค์ ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ทราบถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจึงได้สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์

• พี่น้องที่รัก... พ่อจะลองเอาชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งสามมาเพื่อภาวนาสรรเสริญและวิงวอนขอ พระเจ้าให้ดูนะครับ... บทภาวนานี้พ่อแต่งเองนะครับ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางทูต สวรรค์ของพระองค์

o “ข้าแต่พระเจ้า... ใครเล่าจะยิ่งใหญ่เท่าหรือเสมอเหมือนพระองค์ อัครทูตสวรรค์มีคาแอล (MichaEL) ประกาศศักดาแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระองค์คือพละกำลังยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปราน ทรงสามารถทุกประการ อัครทูตสวรรค์กาเบรียล (GabriEL) ได้ประกาศข่าวดยิ่งใหญ่ แจ้งแผนการณ์แห่งความรักและพลังของพระเจ้ากับพระแม่มารีย์ ทำให้โลกได้รับพระพรสูงสุดแห่งการบังเกิดมาของพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า ที่สุด มนุษย์อ่อนแอและเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ลูกได้เรียนรู้ว่า... พระองค์ทรงเป็นโอสถรักษาและเยียวยาความเจ็บไข้หรือความบกพร่องอ่อนแอทุก ประการได้ และมนุษย์ปัจจุบันก็เจ็บป่วยกันมากเหลือเกินด้วยโรคร้ายที่เกินเยียวยา ลูกวอนขอหลังจากพระองค์ ของทรงเป็นราฟาแอล (RaphaEL) การเยียมยารักษาสำหรับมนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพลังและอานุภาพ ลูกวิงวอนขอพระองค์ทรงพระเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ... วิงวอนขอทั้งนี้อาศัยคำเสนอวิงวอนของบรรดาอัครทูตสวรรค์ของพระองค์ อาแมน”

• พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์วันนี้จากพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้ายืนยันกับนาธานาเอลว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”


• ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงสวรรค์ และโลกอยู่เหนือบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งหมายถึงชัยชนะ หมายถึงอำนาจของพระเจ้าที่สื่อสารและถ่ายทอดพลังของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุก คน... 


• อ่านพระวรสารวันนี้และวางใจในพระเจ้าว่าเราจะเห็นพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของ พระองค์ พระองค์ทรงประทานพลังของพระองค์เพื่อคุ้มครองปกป้องชีวิตของเราทุกคนเสมอ พ่อขอให้เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า รู้จักพระเจ้าจากการเปิดเผยในพระคัมภีร์ผ่านทางบรรดาอัครทูตสวรรค์ของ พระองค์เสมอนะคัรบ


• ขอพระเจ้าอวยพร ขอพระองค์ประทานพลังของพระองค์ และโปรดประทานการเยียวรักษาและความเชื่อที่เข็มแข็งแก่ทุกท่านครับ ขอพระเจ้ารักและอวยพรทุกท่านเสมอไป ให้เราวิงวอนขออัครทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสนอวิงวอนเพื่อเราครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย