Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา
มธ 18:15-20…

15“ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา 16ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย 17ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด
18“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดิน ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”
19“เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้ 20เพราะว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• การตักเตือนแก้ไขความผิดของเพื่อนพี่น้อง เป็นเรื่องยากจริงๆ ยากที่จะไปตักเตือน ยากที่จะกล้าออกไปหาและไปบอกกล่าวถึงความผิดที่ได้กระทำลงไป... ไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่พระวรสารนักบุญมัทธิวได้กล่าวถึง “พระศาสนจักร” (ekklesia) และใช้คำนี้อย่างชัดแจ้งว่าหมายถึงอะไร แน่นอนที่สุด “พระศาสนจักร” ไม่ได้หมายถึงอาคาร ไม่ได้หมายถึงสถาบัน แต่หมายถึงหมายถึงชุมชนคริสตชนอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย... เมื่ออ่านพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 18 อย่างดีๆ พ่อยิ่งมั่นใจในความหมายของชีวิตของพระศาสนจักร...

• มัทธิวบทที่ 17:18 ที่นี่เป็นที่เดียวในพระวรสารที่มีคำว่า “ekklesia” (พระศาสนจักรตามที่พ่อเสนอไปเมื่อวานแล้ว) และคำแปลตรงๆที่ใช้ในหลายสำนวนภาษาอังกฤษ ก็ใช้คำว่า “Church หรือ Assembly” พ่อคิดว่าวันนี้เรามาเข้าใจคำว่า “พระศาสนจักร หรือที่คำแปลฉบับภาษาไทยตรงนี้แปลว่า “หมู่คณะ” สักหน่อยจะดีครับ...”

• คำ ἐκκλησία ในพระคัมภีร์ หมายถึงอะไรจริงๆ พ่อมีคำตอบในทางวิชาการช่วยให้ชัดเจนครับ จากบริบทพระคัมภีร์จริงๆ ทั้งหมดเลยคือ

o “ที่ประชุม ที่ชุมนุมของผู้คน” Assembly จุดหมายการมาชุมนุมนั้นเพื่อกรเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ (กจ 19:39 ดู กจ 19:32, 40)

o “หมู่คณะของประชากรอิสราเอล” กจ 7:38; ฮบ 2:12

o “การร่วมกลุ่มกันของคริสตชน หมู่คณะคริสตชนที่รวมกันเข้า” (1คร 11:18; 14:4f) หรือการมารวมกลุ่มกันของคริสตชนในที่เดียวกัน Mt 18:17 ที่เราอ่านวันนี้; กจ 5:11; รม 16:1,5; 1คร 1:2; กท 1:22; 1ธส 1:1; ฟม 2; 

o “พระศาสนจักรสากล ที่คริสตชนทุกคนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน” มธ 16:18; กจ 9:31; อฟ 1:22; 3:10 และ

o “พระศาสนจักรของพระเจ้าหรือของพระคริสตเจ้า” 1คร 10:32; รม 16:16

• ข้อมูลทั้งหมดนี้คือโฉมหน้าของพระศาสนจักรที่พระคัมภีร์เปิดเผย พ่อติดตามค้นรายละเอียดให้มากที่สุด... โดยสรุป คือ พระศาสนจักรคือเราทุกคน คริสตชนทุกคนรวมกัน แน่นอนมีบรรดาอัครสาวกหรือพระสังฆราชเป็นผู้นำ (ไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็นผู้นำแบบพระคริสตเจ้า คือ ผู้รับใช้)

• วันนี้พระวาจาของพระเจ้าในพระวรสารนักบุญมัทธิวสอนในเรื่องของการ “แก้ไขความผิด” ที่จำเป็นแม้จะยากเหลือเกิน แต่พระเยซูเจ้าเรียกร้อง “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือน”... มีลำดับการตักเตือนด้วย คือ

1. ตักเตือนส่วนตัว (ถ้าไม่ฟัง) 

2. ไปกันสองสามคน (พยาน) 

3. แจ้งให้หมู่คณะทราบ คือ ใช้หมู่คณะตักเตือนเขา ถ้ายังไม่ฟัง

4. ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรแล้ว...

• เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก เรื่องหนักหน่วงที่จะตักเตือนกันและกัน แต่ พ่อย้ำว่าพระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ต้องตักเตือน การตักเตือนให้แก้ไขความผิดเป็นสิ่ง “จำเป็น” ละเลยไม่ได้ ปล่อยไปเฉยเมยไม่ได้ เพราะการปฏิบัติผิดๆ หรือการกระทำผิดๆ ต่อไปแสดงว่า “ไม่ใช่สมาชิกของพระศาสนจักร”

• พ่ออยากจะเน้นประเด็นที่เสนอมาจนถึงจุดนี้ สรุปประเด็นก่อนว่า

o “พระศาสนจักรคือชุมชนคริสตชน ไม่ใช่สถาบันหรืออาคารโครงสร้างทางศาสนา” คนตรงๆ เลยครับ ทุกคนที่มีความเชื่อ และต้องให้ความใส่ใจกับผู้เล็กน้อยเป็นพิเศษ ไม่มีข้ออื่นที่ทำให้เห็นว่าเป็นพระศาสนจักร (เราเพิ่งฉลองนักบุญลอเรนซ์เมื่อสองวันก่อน นักบุญลอเรนซ์ประกาศชัด สมบัติของพระศาสนจักรคือบรรดาคนยากจน และคนด้อยโอกาสมากมายในสังคม)

o “การตักเตือนหรือ การแก้ไขความผิด” เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ละเลยไม่ได้ ปล่อยให้พระศาสนจักรหรือสมาชิกกระทำผิดต่อไปไม่ได้เด็ดขาด.. พระเยซูเจ้าเน้นถ้าพี่น้องทำผิด จงไปตักเตือนเขา... นี่เป็นพันธจำเป็นที่ต้องไปตามพระบัญชา ไม่ใช่คำของร้อง แต่เป็นคำสั่ง... ภาษากรีกต้นฉบับของพระวรสารตอนนี้ คือ “Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν …. (Mat 18:15 GNT)” นานๆพ่อจะได้เห็นการใช้คำกริยาเป็นคำสั่งสองคำกริยาซ้อนกันแบบนี้ แปลกแต่มีอยู่จริงและอยู่ในที่ๆต้องย้ำจริงๆว่า “จำเป็นมาก”... เห็นแล้วอยากจะหัวเราออกมาเลยว่ายอดเยี่ยมมากท่านนักบุญมัทธิว... คือ คำว่า “ὕπαγε ἔλεγξον” (อ่านว่า “ฮูปาเก เอ้เลกซอน” คือ เป็นคำกริยาสองคำต่อกันและทั้งสองคำนี้อยู่ในรูป “คำสั่ง” Imperative) นั่นหมายความว่า ถ้าพี่น้องทำผิดหรือละเมิด หรือทำบาป “จงไป จงเตือนแก้ไข” ละวางไม่ได้ ปล่อยผ่านไปหรือไม่ไปไม่เตือนไม่ได้... ละเลยไม่ได้... เด็ดขาด อีกนิดหนึ่งครับ... คำว่า ตักเตือนที่นี้ ภาษากรีกใช้ ἔλεγξον อันที่จริงคำนี้หมายถึง “ไปช่วยพัฒนา ปรับปรุง” (to convict หรือ to improve) และทำให้เขามันใจในสิ่งที่กระทำมากกว่าการไปเตือนเฉยๆครับ

• พ่อรู้ว่าไม่ง่ายกับการไปเพื่อช่วยพี่น้องแก้ไขความผิด แต่ “การตักเตือนแก้ไขความผิด” ไตร่ตรองดีๆ การทำเช่นนี้คือบทบาทของการเป็นพระศาสนจักรหรือการเป็นคริสตชน เพราะนี่คือ “หน้าที่ประกาศก” (Prophetic Role) ของสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักรครับ


• ถ้าสังเกตดีๆ นี่คือหน้ามีของ “ความรัก” ความรักทำให้เราต้อง “กล้า” ที่จะไม่ปล่อยให้พี่น้องของก้าวเดินหลงทาง หลงผิด หรือปล่อยให้ลงเหวไปเพราะความไม่กล้าหรือขาดความรักของเรา พ่อใช้คำตรงๆ นะครับ การละเลยหรือปล่อยให้เพื่อนพี่น้องของเราผิดพลาด ละเมิด เดินในบาป คือการขาดความรักจริงๆ จะเรียกว่า “เลือดเย็น” เกินไปก็ว่าได้นะครับ... ถ้าเรามีความรักแบบคริสตชนจริงๆ เราต้องกล้าที่จะออกไปกอบกู้เพื่อนพี่น้องด้วยความรัก เราจะปล่อยให้เขาเดินดิ่งลงเหวหรือที่ไทยๆเราเรียกว่า “ยถากรรม” ไม่ได้เด็ดขาด

• พ่อรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณค่าแท้แห่งชีวิตคริสตชนแท้ที่เราทุกคนต้องมี จนถึงขนาดที่ต้องตายแทนเพื่อชดเชยบาปพระเยซูเจ้าก็ทำให้เราได้ประจักษ์ทุก คน.. คือ

o แม้เรายังเป็นคนบาปอยู่ แต่พระองค์ยอมตายเพื่อเรา เพื่อกอบกู้เรา 

o เสด็จลงมาจากความสูงสุดในความเป็นพระเจ้า มาเพื่อไม่เพียงเตือนสอนเรา แต่ร่วมหัวจมท้ายในผลของบาปคือในความตายกับเรา เพื่อให้พระฉบับแบบกับเรา 

o พระองค์ไม่มีบาป.. แต่ทรงยอมรับผลของบาปคือความตาย ทั้งนี้พระองค์ได้ตั้งพระศาสนจักรคือเราคริสตชนทุกคนให้เป็นพระกายทิพย์ของ พระองค์ให้เราได้เป็น “เป็นเครื่องหมาย และเครื่องมือ” เพื่อเดินหน้าต่อไปเพื่อนำความรอดพ้น ออกไปพัฒนา to improve แก้ไขตักเตือนความผิด และบาปของพวกเราและของมนุษยชาติ และนี่คือ “พันธกิจแห่งความรักที่สุด” ครับ (พี่น้องที่รัก...มีตรงไหนไม่เคลียร์ไหมครับ)

• “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดิน ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

o ข้อนี้คือความสอดคล้องของพระคริสตเจ้า ศีรษะและพระศาสนจักรคือพระกาย

o พ่อไม่อยากมองพระวาจาบรรทัดนี้เป็นเพียงอำนาจการประทานศีลอภัยบาป แต่พ่ออยากจะมองเป็นพันธกิจการแก้ไขความผิด การพัฒนาทำให้ถูกต้องมั่นคงนั้น เป็นหน้าที่ของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้าคือเรา สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรบนโลกนี้ครับ เราจะอยู่เฉยไม่ได้ เราต้องรวมกันแก้ไขบนโลกนี้ สิ่งผิดแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์จะมาถึงในแผ่นดิน

• ที่สุด สองสามคนรวมกัน “ภาวนา” นั่นคือพระศาสนจักร.. พ่อยอมรับว่านี่คือชีวิตแท้จริงของสมาชิกของพระศาสนจักร รวมกัน ภาวนาในพระนามของพระเจ้า และพระเยซูเจ้าเน้นด้วยว่าการภาวนานี้เป็นการวอนขอจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ คำถามสำคัญของพ่อคือ “ขออะไร” พ่อรู้ว่าเราภาวนาและเรา “ขอ” เก่งมาก ขอหลายสิ่งหลายอย่าง.. แต่พี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราต้องขออะไรกัน ต้องขออะไรก่อนอื่นใดหมด... คำตอบมีอยู่ในพระวรสารชัดเจนจริงๆ ครับ...

• ในบทข้าแต่พระบิดา สิ่งที่เราต้องขอก่อนอื่นใด คือ....

o ขอให้พระอาณาจักรจงมาถึง ขอให้พระประสงค์จงสำเร็จ

o พระอาณาจักรที่จะมาถึงเป็นอย่างไร.. พ่อตอบทันที่ อาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความรักและเมตตาธรรม

o นี่คือโฉมหน้าของเรา พระศาสนจักรเลยครับ... พระสันตะปาปาฟรังซิสเพิ่งสอนเราครับ “พระเยซูเจ้าคือโฉมพระพักตร์แห่งความเมตตาพระเจ้าพระบิดา” 

o โอๆๆๆ ถ้าเป็นเช่นนั้น บิงโก... ถ้าพระเยซูคือศีรษะของพระศาสนจักร และทรงเป็นโฉมพระพักตร์แห่งความเมตตา... เราสมาชิกทุกคน Body of Christ พระกายของพระคริสต์เจ้า คือ สมาชิกพระศาสนจักรต้องเป็นโฉมพระวรกายแห่งความเมตตาเหมือนพระองค์ (มีตรงไหนไม่เคลียร์ไหมครับ)

• ถ้าเราเป็นพระศาสนจักรจริงๆ เป็นชุมชนคริสตชนแห่งพระคริสตเจ้าจริงๆ... ชุมชนวัดของเราต้องเป็นสิริโฉมพระวรกายแห่งความรักเมตตาธรรมของพระเจ้า แน่นอน ไปเถอะครับ ไปแก้ไขความผิด ไปพัฒนาชุมชนวัดและเราแต่ละคน จงไปและแก้ไขครับ เราต้องไม่เป็นสมาชิกแบบเฮเรติกถาวรในพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า อย่าเป็นคริสตชนชนิดแอนตี้บอร์ดี้ คือ อยู่ในชื่อคริสตหรือเป็นคริสตชนแต่ชื่อ แต่ชีวิตไม่ได้ดำเนินอยู่ในความถูกต้องและเมตตาธรรมของพระเจ้า..
. 


• พ่อขอทำหน้าที่ประกาศกตรงนี้ เตือนละครับ 

o เตือนตัวพ่อเองด้วยเช่นกันครับง.. แก้ไขความผิดของพวกเราด้วยกัน.. และพากันกลับมาเป็นสมาชิกแท้จริงของพระศาสนจักร 

o อะไรที่ผิด พลาด สะดุด หรือรู้ว่าผิดแต่ปล่อยให้เดินดิ่งลงเหว... ก็แก้ไขเถอะครับ.. แต่บางทีเหวบางเหวมันก็น่าลงเหลือเกินเพราะเป็นเหวลึกแห่งเงินทอง ความมั่งคั่งร่ำรวย จนน่าลุ่มหลงในเหวลึกแห่งโลกีย์... และชีวิตนิรันดรล่ะ... และพันธกิจของพระศาสนจักรล่ะครับ... 

o ขอพระเจ้าเที่ยงแท้นำเราออกจากพระเท็จเทียมนี้ด้วยเถิดนะครับ.. ภาวนากันสองสามคนขึ้นไปบ่อย อย่าปล่อยให้แพ้การประจญ... อาแมน...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย