Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
มก 7:14-23…
14พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด 15ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน 16ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”
17เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน ห่างจากประชาชน บรรดาศิษย์จึงทูลถามพระองค์ถึงข้อความที่เป็นปริศนานั้น

18พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือ ท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่าง ๆ จากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้เขามีมลทินไม่ได้ 19เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไปในท้อง แล้วออกไปจากร่างกาย” ดังนี้ ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดไม่เป็นมลทิน 20พระองค์ยังตรัสอีกว่า “สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน 21จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย การฆ่าคน 22การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การสำส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา 23สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายใน และทำให้มนุษย์มีมลทิน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• มลทินจากภายในจิตใจที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน ไม่ใช่จากภายนอกที่เข้าไปทำให้มีมลทิน แต่สิ่งที่ออกมาจากภายใน วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจนจนแทบไม่ต้องอธิบายใดๆเลย เรามาดูรายการของสิ่งที่มาจากภายในจิตใจของเรามนุษย์


• จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นพ่อดึงออกมาได้ 13 รายการพอดี... คือ 13 รายการที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นมลทินที่ ออกมาจากภายในจิตใจของเรามนุษย์ 

1. ความคิดชั่วร้าย 

2. การประพฤติผิดทางเพศ 

3. การลักขโมย

4. การฆ่าคน 

5. การมีชู้ 

6. ความโลภ 

7. การทำร้าย 

8. การฉ้อโกง

9. การสำส่อน

10. ความอิจฉา 

11. การใส่ร้าย 

12. ความหยิ่งยโส

13. ความโง่เขลา

• สำหรับพวกฟาริสีและธรรมาจารย์เน้นสิ่งต่างๆที่จะทำให้เป็นมลทินจากภายนอก มีกฎเกณฑ์มากมายที่จัดระบบสิ่งเป็นมลทินที่ต้องหลีกเลี่ยง... มากมายจริงๆ จนกระทั่งพวกเขาให้รายละเอียดกับเรื่องพิธีรีตองมากมายเพื่อป้องกันการเป็น มลทิน แต่พวกเขาละเลยสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ออกมาจากภายใน ซึ่งมีมากมายจริงๆ


• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อไม่อยากเทศน์อะไรมากเลย เพียงแต่ขอเชิญชวนพวกเราให้ไตร่ตรองถ้อยคำของพระเยซูเจ้าที่ท่านนักบุญมาระ โกบันทึกไว้ทั้ง 13 ประการนี้ ไตร่ตรองและพิจารณาตนเองจริงๆ พิจารณาตัวพ่อเองด้วยจริงๆ ว่าเราเป็นมลทินหรือบกพร่องเพียงใดกับสิ่งที่บ่อยครั้งออกมาจากภายในจิตใจ และในชีวิตของเรา...


• พ่ออยากจะสรุปไว้ที่ข้อที่ 13 ที่พ่อจัดไว้จังเลยว่า ความโง่เขลาคือบ่อเกิดหรือพื้นฐานของความบกพร่องมากมาย... พ่อคิดว่า ถ้าเราไม่เขลากับความจริงที่ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า เราไม่เขลากับพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรา.. เราควรที่จะเป็นคนที่ฉลาดจริงๆในการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้อง เอาชนะความอ่อนแอทั้งหลายของร่างกายและจิตใจ เราต้องฉลาดจริงๆที่จะเลือกเป็นบุตรของพระเจ้า ฉลาดมากๆในการดำเนินชีวิตคริสตชนของเราครับ...

• พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจน ถ้าเราแกะรอยความหมายนี้ดีๆ ครับ 

o พระองค์ตรัสให้เข้าใจ... ต้องใช้ความเข้าใจจริงๆ คือต้องฉลาดจริงๆ “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”

o พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์เป็นการส่วนตัว ชัดเจน กำชับชัดเจน ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีปัญญา คือ ไม่โง่เขลานั่นเอง... “พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือ ท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆ จากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้เขามีมลทินไม่ได้ 19เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไปในท้อง แล้วออกไปจากร่างกาย”


• พี่น้องที่รัก สรุปเลยครับ... เป็นคริสตชนเราจะไม่มีปัญญาไม่ได้ เราจะโง่เขลาในเรื่องความดี ในเรื่องศีลธรรมจรรยาไม่ได้นะครับ.. ลูกของพระเจ้า คริสตชนที่ดี เราจะโง่เขลาหรือทำโง่ในเรื่องความรักและความดีไม่ได้นะครับ เราต้องฉลาดและรู้ว่า ชีวิตเรานั้นจะมีมลทินมาจากความคิดและจิตใจของเรา...


• พ่อวิงวอนและภาวนา และให้เราภาวนาด้วยกัน ขอให้เราฉลาดมากๆในการเจริญชีวิตคริสตชนที่ดีเสมอนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย