Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

1คร 15:1-11…   

1พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่าน ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ 2ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศ แต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ 3ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ 4และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ 5และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาส แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบสองคน 6หลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว คนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าบางคนล่วงหลับไปแล้ว 7ต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบ แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคน 8ในที่สุด ทรงแสดงพระองค์กับข้าพเจ้า ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วย


9ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวก และไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็น อัครสาวก เพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้า 10แต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหรรษทานของพระเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้ามิได้ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่น แต่มิใช่ข้าพเจ้า เป็นเพราะพระหรรษทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงาน 11เพราะฉะนั้น ทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นเทศน์สอนเช่นไร ท่านทั้งหลายก็จงเชื่อเช่นนั้น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “การเทศน์” คือ “หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ การเทศน์ คือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้าการเทศน์คือการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า”

• พ่ออ่านจดหมายนักบุญเปาโลวันนี้ พ่ออยากกล่าวถึงการเทศน์จริงๆ พี่น้องครับ การเทศน์คืออะไร... การเทศน์คือ การประกาศพระวรสารจริงๆนะครับ เป็นอย่างอื่นไม่ได้

• พ่อเคยได้นำเสนอคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่องการเทศน์ พระองค์สอนพระสงฆ์หนักหน่วงครับในเรื่องการเทศน์ ทบทวนกันอีกหน่อยก็ดีครับ คำสอนจาก Evangelii Gaudium “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”
o พระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ชี้ทางอย่างพิถีพิถันมากๆ ในเรื่อง “การเทศน์” เพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากและต้องไม่หลีกเลี่ยงเด็ดขาด (EG 135)
o บทเทศน์จะต้องสั้นกระชับและหลีกเลี่ยงการทำแบบให้บรรยายหรือการสอนเรียน (EG138)
o การเทศน์ของพระสงฆ์ ในการเทศน์นัน จำเป็นต้องเป็นการพูดสื่อสารกันแบบใจถึงใจ (heart to heart speaking)
o ต้องหลีกเลี่ยงการสอนแต่ศีลธรรม หรือการประกาศข้อความเชื่อเท่านั้น (EG142)
o พระสันตะปาปาย้ำหนักมาก ว่า “พระสงฆ์ต้องเตรียมเทศน์” ถ้าพระสงฆ์ไม่เตรียมเทศน์ พระสงฆ์จะเป็นคนที่ขาดชีวิตจิต เป็นคนไม่ซื่อสัตย์และไร้ความรับผิดชอบจริงๆ (EG 145)
o การเทศน์ต้องเน้นการพูดด้านบวกเสมอเพื่อจะได้เป็นการให้ความหวัง โดยไม่ทำให้ผู้ฟังติดบ่วงด้านลบกลับไป (EG159)
o การเทศน์จะต้องเน้น “การประกาศพระวรสาร” ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นด้านบวกเสมอ หมายความว่า ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นการโอกาสที่พร้อมจะให้เกิดการเสวนาต่อไป ก่อให้เกิดความมานะพากเพียร ต้องมีการต้อนรับที่อบอุ่นในการเทศน์ และไม่เน้นการตัดสินแบบผู้พิพากษา (EG165)

• พระสันตะปาปาฟรังซิสสอนเตือนพระสงฆ์ แรงและตรงดีครับ... พ่อเองก็ได้รับเสียงจากสัตบุรุษไม่น้อยเรื่องการเทศน์ของพระสงฆ์ มีทั้งคำชื่นชม และมีเสียงบ่นด้วย... เอาเถอะ พ่อขอรับฟังและรำพึงอยู่แต่ในใจ แต่สิ่งที่อยากเน้น คือ พี่น้องอ่านคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่องการเทศน์ครับ และพ่อหวังว่าบรรดาพระสงฆ์ก็จะอ่านเช่นกัน... พวกเราพระสงฆ์ พระสังฆราช พึงใส่ใจอย่างยิ่งกับคำสอนและแบบอย่างของพระสันตะปาปา และนี่เป็น “พระสมณสาสน์เตือนใจ” ขอให้คำสอนของพระสันตะปาปาได้เตือนใจเราทุกคนจริงๆ ด้วยกัน โดยเฉพาะบรรดาพระสงฆ์ขอพระคริสตเจ้า... พระสงฆ์ต้องเตรียมเทศน์ และทำหน้าที่นี้อย่างมีความสุขที่สุด ทำด้วยความรักที่สุด เอาชนะอุปสรรคในการเทศน์ด้วยการเตรียม และศึกษาหาความรู้ “เรื่องพระคัมภีร์” เป็นสำคัญ เราต้องไม่ทำให้การเทศน์เป็นเพียงเรื่องโวหาร หลีกเลี่ยงการทอล์กโชว์หรือสร้างความสนุกสนานทางภาษาและคำพูด จนลืมไปว่า “การเทศน์คือการประกาศพระวรสาร” ด้วยความเชื่อศรัทธามากที่สุด สุดกำลังของเรา

• พี่น้องที่รักครับ พี่น้องพระสงฆ์เป็นพิเศษเลยนะครับ... คำสอนของนักบุญเปาโลวันนี้เตือนใจเราอย่างดีครับ เปาโลย้ำเตือนว่า...ต้องคำนึงถึง “ข่าวดี” หรือ “พระวรสาร” หรือเรื่อง “พระเยซูเจ้า” ไม่มีเรื่องอื่นสำคัญไปกว่านี้ครับ....
o “ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่าน ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้” เราต้องทำนหน้าที่ประกาศ เพื่อทุกคนได้ยึดมั่นในความเชื่อ ความเชื่อต้องแข็งแรงจากการประกาศข่าวดี พระสงฆ์ต้องทำนหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ประกาศพระวรสารและนำให้ทุกคนได้หยั่งรากลึกในความเชื่อครับ
o นักบุญเปาโล ยืนยันว่า ข่าวดีนั้น เพื่อความรอด “ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศ แต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์” เพราะถ้าเราไม่ยึดมั่นในความเชื่อในการประกาศพระวรสาร การประกาศข่าวดี ถ้าไม่เชื่อมั่นในข่าวดี... ย้ำ ความเชื่อก็ไร้ประโยชน์จริงๆ เปาโลไม่อยากให้คริสตชนละจากความเชื่อ หรือขาดความเชื่อมั่น และเปาโลย้ำสอน เตือน เทศน์ตลอดชีวิตของท่าน... เทศน์ถึงพระเยซูเจ้า... และเปาโลเรียกสิ่งนี้ในแก่นของความเชื่อนี้ว่า “ธรรมประเพณี”
o ธรรมประเพณีแห่งความเชื่อนี้คืออะไร เปาโลย้ำจริงๆ ตรงๆว่า “ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์” พี่น้องที่รักครับ ท่องจำไว้ครับ ท่องจำกันสักหน่อยได้ไหมครับ ว่า ธรรมประเพณีแห่งความเชื่อของเราที่แท้จริงคือ “พระเยซู” นี่เอง... คำถามสำคัญของพ่อสำหรับพี่น้องคริสตชนครับ... พี่น้องครับ... พี่น้องครับ... พี่น้องครับ... เราได้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้ง เราได้ตกหลุมรักพระองค์สุดชีวิตจิตใจ และหมดหัวใจเราได้รักพระองค์จริงๆ ไหมครับ... ไม่ใช่สิ่งนี้หรือที่เราประกาศทุกมิสซา “พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง...

• พี่น้องที่รัก พ่อยังชอบคำของนักบุญเปโตรมากๆ ด้วยเมื่อพระองค์ถามพวกอัครสาวกว่าจะไม่ทิ้งพระองค์ไปเหมือนคนอื่นๆ ด้วยหรือ... เปโตรตอบว่า “ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อ และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ยน 6:68-69)

• พ่ออยากให้พวกเรารู้สึกแบบนี้กับพระเยซู รู้สึกแบบนี้กับพระวาจาของพระเยซูเจ้า หรือพระวรสาร พ่ออยากให้ไม่เป็นเพียงความรู้สึก แต่ขอให้เป็นความเชื่อที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเราจริงๆ

• ครับ ท่านนักบุญเปาโลเอง ท่านได้ประกาศพระเยซูเจ้ามากที่สุด ท่านสอนชาวโครินท์ ท่านย้ำให้เห็นว่า ท่านเองไม่สมได้ชื่อเป็นอัครสาวกเลย... แต่ท่านนักบุญเปาโลเองย้ำว่าท่านทำหน้าที่ประกาศพระวรสารสุดกำลังจริงๆ...
o เปาโลย้ำว่า “แต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหรรษทานของพระเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้ามิได้ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่น แต่มิใช่ข้าพเจ้า เป็นเพราะพระหรรษทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงาน เพราะฉะนั้น ทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นเทศน์สอนเช่นไร ท่านทั้งหลายก็จงเชื่อเช่นนั้น”
o เปาโลย้ำชัดเจน ท่าน ทำทุกอย่างเพื่อการประกาศพระคริสตเจ้าจริงๆ ชีวิตของนักบุญเปาโล ประกาศ เทศน์สอน จนท่านย้ำว่า “ไม่ใช่ท่านที่มีชีวิต แต่เป็นพระคริสตที่มีชีวิตในท่าน”

• พี่น้องที่รักครับ... พ่อขอให้เราได้ดื่มด่ำในความเชื่อในพระเยซูเจ้า รักพระเยซูเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด และให้ชีวิตของเราได้มุ่งมั่นฟัง และประกาศพระคริสตเจ้าด้วยวาจาและกิจการอันเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตนะครับ..

• พ่อขอย้ำเรื่องการเทศน์สอนของพระสงฆ์ตามคำสอนของพระสันตะปาปา และขอให้พี่น้องภาวนา และมุ่งมั่นที่จะรู้จักพระเยซูเจ้าให้มากที่สุดเช่นกัน และให้เราประกาศพระองค์ “ประกาศข่าวดีแบบใหม่” ด้วยวิธีการใหม่ เพื่อทำให้พระคริสตเจ้าได้เป็นแสงสว่างและพลังของทุกคน..

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ... และขอสรุปด้วยคำเตือนครับ
o วันนี้พ่อขอย้ำความจริงแก่ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้มีหน้าที่เทศน์สอนโดยนิตินัย ต้องเตรียมเทศน์เสมอๆ และทำอย่างดีที่สุดก่อนอื่นใด...
o แน่นอน พ่อคงไม่กล้าเตือนบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์หรอกครับ แต่ทว่า บรรดาพระสงฆ์หนุ่มๆเป็นร้อยๆคนก็ ลูกศิษย์ที่พ่อเองเคยสอนพระคัมภีร์นี่นา... แต่ปกติบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร โดยปกติย่อมเป็นผู้ที่ต้องสุภาพถ่อมตนและเปิดหัวใจให้กับคำสอนของพระศาสนจักรอย่างเต็มที่อยูแล้ว...ดังนั้น วันนี้ขอย้ำเตือนพวกเราก่อนเลยครับ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกรทั้งหลายด้วยคำสอนอันเป็นอาจารยานุภาพ (Magisterium) ของวาติกันที่สอง ที่ย้ำเตือนว่าทุกท่านต้อง “เทศน์สอนโดยการประกาศพระวรสาร” อ่านดีๆนะครับ...

o ดังนั้น บรรพชิตทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาพระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า และคนอื่นๆ เช่นสังฆานุกร และผู้สอนคำสอน ซึ่งมีหน้าที่ประกาศสั่งสอนพระวาจาตามนิตินัย
1. จึงจำเป็นต้องใกล้ชิดกับพระคัมภีร์
2. โดยอ่านและศึกษาอย่างลึกซึ้งในรายละเอียดอยู่เสมอ
3. ขออย่าให้ใครในพวกนี้กลายเป็น “ผู้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ผู้อื่นอย่างว่างเปล่าด้วยเสียงเท่านั้น แต่ภายในจิตใจเขามิได้เป็นผู้ฟัง พระวาจาเลย” (น.ออกัสติน) (สังฆธรรมนูญ วาติกันที่สอง Dei Verbum ข้อ 25)

o สำหรับสัตบุรุษ ก็ขอย้ำเตือนด้วยเอกสารคำสอนวาติกันเช่นเดียวกัน ข้อเดียวกัน ต่อเนื่องกันเลยครับ ให้เรารับคำสอนของพระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ กันทั่วหน้าเลยนะครับ....
o “ในทำนองเดียวกัน สภาสังคายนานี้ขอเตือนอย่างหนักแน่นเป็นพิเศษให้คริสตชนทั้งหลาย โดยเฉพาะสมาชิกในคณะนักบวช อ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ เพื่อจะได้เรียนรู้ “ความรู้ล้ำเลิศถึงพระเยซูคริสตเจ้า” (ฟป 3.8) “เพราะการไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (น.เยโรม)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย