Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 

กจ 6:8-15…..
8สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน 9บางคนจากศาลาธรรมที่เรียกกันว่าศาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาส คือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซีลีเซียและเอเชีย เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน 10แต่เขาเหล่านั้นเอาชนะสเทเฟนไม่ได้ เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้า

11คนเหล่านั้นจึงเสี้ยมสอนประชาชนบางคนให้ใส่ความว่า “พวกเราได้ยินเขาพูดดูหมิ่นโมเสสและพระเจ้า” 12เขาเหล่านั้นยุยงประชาชนบรรดาผู้อาวุโสและ
ธรรมาจารย์ให้ปั่นป่วนวุ่นวายแล้วจึงเข้าจู่โจมจับกุมสเทเฟนนำไปยังสภาซันเฮดริน 13ตั้งพยานเท็จกล่าวหาว่า “ชายคนนี้พูดดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และธรรมบัญญัติอยู่เสมอ 14พวกเราได้ยินเขาพูดว่า เยซู ชาวนาซาเร็ธผู้นี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีที่โมเสสมอบให้เรา” 15ทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาซันเฮดรินต่างเพ่งมองสเทเฟน เห็นใบหน้าของเขาสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับใบหน้าของทูตสวรรค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิงใหญ่ในหมู่ประชาชน”
o สังฆานุกรที่ได้รับเลือกสรร และโดดเด่นกว่าบรรดาสังฆานุกรทั้งเจ็ดที่ได้รับเลือกขึ้นมา เพราะความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่ความรอด และความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า...
o ไม่มีใครเอาชนะสเทเฟนได้เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมากพระจิตเจ้า

• วันนี้พ่อได้เห็นพระคัมภีร์เริ่มเรื่องสเทเฟนแล้วทำให้พ่อต้องย้อนคิดจริงๆ และจะไตร่ตรองถึงคุณภาพชีวิตมิใช่ของเพียงพระสงฆ์ แต่พ่อจะให้ความสำคัญและการไตร่ตรองสำหรับชีวิตฆราวาสตามที่พระสันตะปาปาเรียกร้องด้วย

สำหรับพระสงฆ์สังฆานุกร

• เพราะทุกปีเรามีบวชสังฆานุกรแก่สามเณรที่ได้รับการอบรมจากบ้านเณรใหญ่ และจากบ้านเณรเล็กเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบวชเป็นพระสงฆ์...
o เวลาตลอดการอบรมของสามเณรนั้น เป็นเวลารวมกันแล้วก็ เกือบยี่สิบปี
o ทั้งนี้เพื่ออบรมบ่มเพาะบรรดาสามเณรให้มีความศรัทธา ความเชื่อ มีความรู้ มีชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นสังฆานุกร และเป็นพระสงฆ์ต่อไปจนตลอดชีวิต

• พระวาจาวันนี้ทำให้พ่อต้องไตร่ตรองมากขึ้นจริงๆเกี่ยวกับพระสงฆ์และสังฆานุกร เพราะเขาต้องเป็นคนของพระเจ้า เพื่อประชากรของพระเจ้าจริงๆ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันในกระแสโลกเฉกเช่นนี้ เรายิ่งต้องการพระสงฆ์ สังฆานุกรที่มีความเข้มข้น มีคุณภาพทางชีวิตสงฆ์ให้มากที่สุด

• พี่น้องที่รัก เพราะเรื่องของสเทเฟน พ่อจึงอยากเชิญชวนเราให้เราคิดถึงคนที่เหมาะจะบวชเป็นสังฆานุกรและเป็นพระสงฆ์ เพื่อเราจะได้เข้าใจถ่องแท้ถึงการเป็นพระสงฆ์ที่ดีควรได้รับการอบรมอะไรและอย่างไร...

• แน่นอนที่สุด ทั้งหมดคือ “กระบวนการอบรมความเชื่อ” อย่างไม่ต้องสงสัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก พ่อขอเล่าสรุปการอบรมในบ้านเณรใหญ่ให้ฟังนะครับ... การอบรมของเรามีสี่มิติที่สำคัญและต้องเติบโตไปพร้อมๆกัน ดังนั้น

1. Human Formation การอบรมด้านความเป็นมนุษย์... ก่อนอื่นใดเราต้องพยามอย่างยิ่งอบรมบ่มนิสัยสามเณรของเราให้เป็น “คน” ให้ได้ เขียนอย่างนี้ดูแปลกแต่จริงที่สุดครับ เราอยากเห็นสามเณรของเราเป็น “คนจริงๆ” เป็นคนที่มีสุขภาพดี นิสัยดี เป็นคนที่สังคมต้องการจริงๆ มีบุคลภาพ นิสัยใจคอที่ดีเหมาะสมกับ เราหวังว่าเมื่อเขาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วพวกเขาน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุด รักคนอื่นๆ และเข้าใจคนอื่นๆมากที่สุด เป็นคนมีอารมณ์ดีสมดุล รู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตนเองเป็นเลิศที่สุด... บุคลิกภาพ การวางตัวทุกอย่าง.... ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ สิ่งเหล่านี้ต้องการการขัดเกลา

2. Intellectual Formation การอบรมด้านสติปัญญา ด้านการศึกษา พวกเขาต้องอย่างน้อยเรียนได้ แลจะดีกว่าถ้าเรียนได้ดี ถึงดีมากๆ และที่เราอยากได้คือเรียนได้ดีมากที่สุด... มีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านปรัชญาเพื่อเข้าใจเข้าถึงความจริง มีหลักคิด มีเหตุผล มีการติดสินใจที่ถูกต้องเที่ยงตรง... มีศาสตร์และศิลป์ทางด้านการตัดสินใจและเลือกจริยธรรมและความจริงเสมอ... เขาต้องเรียนรู้เทววิทยา เพื่อรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งที่สุด เชื่อในพระเจ้าโดยทางพระวาจา เทววิทยา และการศึกษาในด้านนี้มากที่สุด สูงสุดคือเชื่อศรัทธาและเป็นมโนธรรมที่ถูกต้องแก่สังคมให้ได้มากที่สุด... เรียกว่า อบรมให้รัก ให้รู้จักพระเจ้ามากที่สุด เพื่อสามารถไปแบ่งปันต่อด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องนั่นเอง

3. Spiritual Formation การอบรมด้านชีวิตจิต พวกเขาต้องมีชีวิตจิตสนิทกับพระเจ้า ต้องรักการภานา มีสมาธิในการภาวนา และเรียนรู้วิธีการภาวนา และเรียนรู้อบรมตนเองให้รักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งที่สุด รัก จนกระทั่งกลายเป็นความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกว่า พวกเขามีความศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และรักพระเจ้าเสมอ... ชีวิตจิตต้องดี ชีวิตจิตต้องเปี่ยมด้วย “พระเจ้า” พิศเพ่งพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต จนเขาเองเหมือนพระคริสตเจ้ามากขึ้นทุกวันในการดำเนินชีวิต

4. Pastoral Formation มิติด้านการภิบาล... พวกเขาต้องฝึกงานและจิตตารมณ์ ความรัก ความเอาใจใส่สัตบุรุษอย่างจริง รักพี่น้องทุกคน โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอฝ่ายวิญญาณ ต้องการความรักเมตตา ความรักของพระเจ้าเสมอ.... คนยากจน คนที่ห่างไกลจากพระเจ้าและลูกแกะที่หลงทางหรือเดินทางผิด พระสงฆ์ ต้องเป็น “นายชุมพาบาลที่ดี” จริงๆ ให้ได้ ต้องพยายามทำให้พวกเขาได้รับการฝึกฝนให้คิด ให้ทำ ให้ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้าให้มากที่สุด...
5. สำคัญมาก ณ ปัจจุบัน ต้องมี Missionary Disciple’s Spirit คือมีความเป็นศิษย์ธรรมทูต มีความปรารถนาจะไปประกาศข่าวดีแก่ทุกคน คนต่างความเชื่อต่างศาสนาคือพี่น้องของเรารอบข้าง ทุกคนต้องมีความปรารถนาและมีความพร้อมจริงๆ ด้วยความรักของพระคริสตเจ้า

• พี่น้องที่รักครับ ... วันนี้เราอ่านเรื่องสังฆานุกรสเทเฟน... เพียงเท่านี้ พ่อคิดว่า พี่น้องควรได้รู้เนื้อหาระบบการอบรมในบ้านเณรใหญ่ของเรา และบ้านเณรเล็กที่เตรียมพวกเขามากก่อน คงไม่ง่ายถ้าเราจะอบรม สร้าง พระสงฆ์ ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าให้ได้อย่างดี ยากครับ ...

• แต่ทว่าทั้งหมานี้ไม่ใช่งานของเราฝ่ายเดียว เราหว่าน เราปลูก เราดูแลในแปลงปลูกเพาะที่ภาษาลาตินเรียกว่า “Seminarium” หรือ Seminary เรียกว่า สามเณราลัย... บ้านเณร บ้านอบรม ล้วนมีจุดประสงค์นี้ทั้งสิ้น... แต่บุคคลสำคัญที่จะทำให้เติบโต คือ พระเจ้า ผู้ทรงเรียกพวกเขามาเพื่อพระองค์

• พี่น้องที่รักครับ พ่อฝากช่วยกันภาวนาเพื่อการอบรมในบ้านเณรเล็กใหญ่ด้วยนะครับ การอบรมปัจจุบันไม่ง่ายเลยสำหรับกระแสโลกปัจจุบัน ขอคำภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก ขอคำภาวนาเพื่อการอบรม การสนับสนุนทุกๆด้านเพื่อการอบรม เพื่อบ้านเณรนะครับ เรากำลังผลิตพระสงฆ์ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า ตามแบบอย่างสังฆานุกรนักบุญสเทเฟนครับ.. ขอพระเจ้าอวยพร และรักพี่น้อง รักบ้านเณร และรักเราทุกคนครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ....

สำหรับพี่น้องคริสตชนฆราวาส พ่อคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เร่งด่วน สำคัญ และจำเป็น

• นักบุญ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่สอง ทรงได้เน้นย้ำว่า พันปีที่สามนี้ เป็นพันปีของฆราวาส เราต้องมุ่งให้ฆราวาสได้รับการอบรมเพื่อเป็นฆราวาสคริสตชนที่มีคุณภาพด้วย กระแสโลกแรงมาก แต่ชีวิตคริสตชนของฆราวาสต้องเจริญชีวิตในท่ามกลางกระแสโลก โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสโลก แต่กลับเป็น “เกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก” ดังนั้น พ่อคิดว่า ชีวิตฆราวาสควรต้องได้รับการฝึกฝนอบรม ให้เป็นคริสตชนที่มีพลังนำโลกไปในทางพระคริสตเจ้า พ่อคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเช่นกัน ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงการอบรม เรามักคิดถึงแต่การอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ นักบวช แต่บัดนี้ พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องพูดต้อง “กระทำ” ในเรื่องการอบรมเพื่อสร้างฆราวาสคริสตชนที่เป็นแสงสว่างส่องโลกให้มากขึ้น และต้องเป็นการอบรมที่ไปด้วยกัน กับบ้านเณร ในการอบรมเณร เพราะกระแสเรียกแตกต่าง แต่เพื่อเป้าหมายเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน...

• ทำอย่างไรหนอให้ฆราวาสมีความรู้จักพระคริสตเจ้ามากๆขึ้นกว่าที่เคย เพื่อให้พี่น้องฆราวสาที่มีศรัทธาอยู่แล้วจะได้รู้จักประวัติศาสตร์แห่งความรอด ดังเช่นท่านนักบุญสเทเฟน เพราะเราต่างได้รับพระจิตเจ้าของพระคริสตเจ้า...

• พ่อคิดว่าถึงเวลามากๆ ทีเดียวที่จะทำให้ฆราวาสเป็นพลังสำคัญที่สุด และมีพระสงฆ์นักบวช คอยรับใช้ฆราวาสจริงๆ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความรู้จักพระคริสตเจ้า

• พระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นสอนเราในเอกสารล่าสุด Evangelii Gaudium น่าอ่านจริงๆครับ “เราทุกคนได้รับเรียกสู่การออกเดินทางธรรมทูตครั้งใหม่ คริสตชนทุกคนและชุมชนทั้งหมด จะร่วมกันพิเคราะห์แยกแยะว่า หนทางใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องเรา อย่างไรก็ตาม เราทุกคนได้รับเชิญให้ยอมรับเสียงเรียกนี้ คือการออกจากความสะดวกสบายปลอดภัยของตนเอง และมีความกล้าหาญที่จะไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างแห่งพระวรสาร (EG 20-24)

• เรื่องของพระเยซูเจ้า พระวรสาร จำเป็นมากๆ เพื่อการอภิบาลและการเสวนาแพร่ธรรม ไม่ควรปล่อยให้เป็นอย่างที่เคยเป็น (25) การปรับโครงสร้างพระศาสนจักร จะสามารถการแพร่ธรรมเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น (27)

• อ่านข้อ EG 102 กันเต็มๆเลยนะครับ “บรรดาฆราวาสเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพระเจ้า แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับศีลบวชเป็นศาสนบริกร
• การตระหนักถึงเอกลักษณ์และพันธกิจของฆราวาสในพระศาสนจักรมีเพิ่มมากขึ้น
• เรามีฆราวาสจำนวนมาก แม้จะยังไม่เพียงพอ พวกเขามีความเข้าใจถึงความเป็นหมู่คณะที่หยั่งรากลึก และซื่อสัตย์ต่อพันธกิจแห่งเมตตาธรรม การสอนคำสอน การเฉลิมฉลองความเชื่อ
• แต่การตระหนักถึงความรับผิดชอบของฆราวาส ซึ่งเกิดจากศีลล้างบาปและศีลกำลัง ยังมิได้แสดงออกในลักษณะเดียวกันสำหรับทุกคน

• ทั้งนี้เพราะในบางกรณีพวกเขามิได้รับการอบรม เพื่อรับหน้าที่อันสำคัญนี้ และในอีกหลายกรณีพวกเขาไม่มีพื้นที่ในพระศาสนจักรท้องถิ่น เพื่อแสดงออกหรือกระทำพันธกิจได้
o สาเหตุมาจากอำนาจของพระสงฆ์ที่มีมากเกินไป จนทำให้พวกเขาอยู่ชายขอบของการตัดสินใจ
o แม้ฆราวาสจำนวนมากได้มีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมนี้มิได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของคริสตชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลก สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กิจการของเขามักถูกจำกัดอยู่เฉพาะงานภายในของพระศาสนจักร ซึ่งปราศจากนำพระวรสารไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
o ดังนั้น การอบรมบรรดาฆราวาส และการประกาศพระวรสารแก่กลุ่มวิชาชีพและปัญญาชน จึงเป็นข้อท้าทายงานอภิบาลที่สำคัญ”

พี่น้องที่รักพ่อมีความฝันครับ
1. พ่อฝันเห็นการอบรมฆราวาสอย่างมีพลัง อยาเห็นที่สุดคือสถาบันอบรมฆราวาสด้านเทววทิยา ความเชื่อและชีวิตจิตเพื่อสร้างศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้า (พ่อนั่งเขียนที่สิงคโปร พ่อทราบว่าที่นี่เขาเริ่มสถาบันเทววิทยาแล้วเพิ่งเริ่มจริงๆ) พ่ออยากเห็นโดยต้องเริ่มพระสงฆ์ สังฆานุกร พวกเราต้องเริ่มเน้นการเทศน์ที่มีคุณภาพและทรงพลังของพระสงฆ์
2. พ่อฝันอยากเห็นการเรียนพระคัมภีร์ของฆราวาสในทุกๆวันอาทิตย์ตามวัด สักหนึ่งชั่วโมงหลังมิสซา โดยพระสงฆ์หรือนักบวช ที่เชี่ยวชาญ รัก และปรารถนาจะทำงานนี้สุดกำลังและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีๆ มีบางวัดทำอย่างดีเป็นวัดนำร่องมีพระสงฆ์เจ้าวัดในกรุงเทพฯบางวัดได้ทำอย่างดีมากๆ น่าชื่นชม และที่สำคัญมีสัตบุรุษเข้ามาเป็นผู้ร่วมงานประกาศข่าวดีอย่างน่าสรรเสริญ เราได้เริ่มแล้ว และคงต้องเอาจริงเอาจังต่อไป
3. พ่อฝันอยากเห็นพี่น้องคริสตชนมาวัดพรัอมกับถือพระคัมภีร์ อ่านเสมอ ไตร่ตรองเสมอ
4. พ่อฝันอยากเห็นพวกเราคริสตชนรู้จักประวัติศาสตร์ความรอด จดจำขึ้นใจ ไม่ใช่เพียงท่องข้อคำสอน แต่จำจด รักเส้นทางเวลา Timeline ประวัติศาสตร์ความรอดได้อย่างดีเยี่ยม
5. พ่อฝันอยากเห็น การอ่านพระคัมภีร์ในกลุ่มพระวาจา ในครอบครัวทุกๆครอบครัวที่บ้าน เมื่อภาวนาด้วยกัน อ่านพระวาจา และแบ่งปันความเข้าใจ ความรัก ด้วยความรักต่อกันมากๆ
6. พ่อฝันอยากเห็นครอบครัวอบอุ่นด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักจากพระวาจา และรักกันและกัน ศรัทธาในกันและกัน เป็นหนึ่งในพระเจ้า สามารถเจริญชีวิตในกระแสโลก แต่ไม่เป็นเหยื่อยของกระแสโลก แต่เป็นแสงสว่างแก่โลก
7. ถ้าฝันหกข้อข้างต้นนี้เป็นจริง... ฝันข้อที่เจ็ดนี้ก็เป็นจริงแน่นอนคือ...ฝันเห็นกระแสเรียก เด็กๆ เยาวชน ที่จะเป็นนักบวชพระสงฆ์ จะมีคุณภาพมาตั้งแต่ครอบครัว การอบรมที่บ้านเณร คงง่ายขึ้น เพียงเพื่อช่วยพวกเขาให้ตัดสินใจเป็นผู้รับใช้คริสตชน ทุ่มเทชีวิตทั้งหมด ฝึกฝนมิติต่างๆ เพื่อรับใช้พี่น้องคริสตชนสุดกำลังด้วยความรักตลอดไป...
8. สุดท้าย พ่อขอประกาศเรียก ชายหนุ่มที่อายุมากหน่อยก็ได้ เรียนจบปริญญาแล้ว ทำงานแล้ว และได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้า เรามีที่ต้อนรับครับ Late Vocation กระแสเรียกที่มาในวัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน สำหรับชาย (แท้) โสด ที่ปรารถนาเป็นพระสงฆ์ เวลานี้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเราพร้อมแล้วครับ พระคุณเจ้าพร้อมจะเรียกให้เข้ามารับการอบรมครับ... ใช้เวลาหกปีเพื่อรับการอบรม เรียน ไตร่ตรอง ตัดสินใจทั้งจากตนเองและผู้ให้การอบรม 6 ปี พ่อขอแจ้งคร่าวๆดังนี้ครับ

• หนึ่งปีสำหรับ สัมผัสชีวิตพระสงฆ์ที่วัด สัมผัสงานธรรมทูตที่วัด โดยการดูแลของพระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูและแลร่วมงาน ฝึกฝน มีการทำการวินิจฉัยกระแสเรียกส่วนตัว และทำการทดสอบทางจิตวิทยาทีจำเป็นเพื่อชัดเจนในความปรารถนาความตั้งใจ และความเป็นจริง มีการเข้าเงียบเข้มข้น

• อีกสี่ปี ที่แสงธรรม เรียนให้จบปริญญาทางด้านเทววิทยา และมีปรัชญาเป็นพื้นฐานบ้างด้วย พร้อมรับการอบรมไปกับเพื่อนๆ น้องๆ ในบ้านเณร ในการดูแลของผู้ให้การอบรม (ละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น เติมเต็มชีวิตการอบรมให้รู้จักและสัมผัสพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิต)

• อีกหนึ่งปี เป็นการฝึกปฏิบัติชีวิตสามเณรเช่นกัน แต่ตามวัด ตามสถานที่ๆทำงานเมตตาสงเคราะห์หรือแดนธรรมทูต.. ในการดูแล การตัดสินใจ และที่สุด ถ้าพระเจ้าเรียกชัดเจน ตนเองตอบรับเต็มที่ และพระสังฆราชโดยคณะผู้ให้การอบรมรับรอง... ขอรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร จากนั้น อีกประมาณหกเดือน ก็ขอรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อเข้าสู่สังฆภาพเพื่อเป็นศาสนบริกรสงฆ์รับใช้ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าครับ
พี่น้องที่รัก นี่เป็นเรื่องใหม่ครับ เพราะที่ผ่านมาเราผ่านมาในระบบบ้านเณรเล็ก กลาง ใหญ่ แต่บัดนี้ไป สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถสมัครและเข้าสู่ชีวิตการอบรมในรูปแบบนี้ได้แล้วนะครับ พ่อจึงขอ... “เรียก” เรียก เรียก ขอเรียกดังๆอ่านเฟสบุคน และให้พวกเราคริสตชนที่มีลูกหลานคนดีๆ นิสัยดี มีศรัทธา และปรารถนา (โสดอยู่และปรารถนาจะถือโสดต่อไปในชีวิตสงฆ์เพื่อพระอาณาจักรพระเจ้า รับใช้ในฐานะสงฆ์) เชิญติดต่อพ่อเจ้าอาวาส หรือติดต่อมาทางพ่อก็ได้ หรือจะไปหาพระสังฆราชก็ได้ ได้หมดครับ... ท่านก็จะส่งมาให้ผู้ให้การอบรมอยู่ดี... เชิญนะครับ “Come and See” และ “Come follow Me” พระเยซูตรัสครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย