Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ถ้อยแถลงถ้อยแถลงการประชุม BILA-ASIPA 18-23 ตุลาคม 2010

ถ้อยแถลงการประชุม BILA-ASIPA 18-23 ตุลาคม 2010                บทนำ  "พระศาสนจักรในเอเชียต้องเป็น  กลุ่มชนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน  (Communion  of  Communities) "  ในพันปีที่สาม  นี่เป็นความฝันของการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย  ที่เมืองบันดุง  ค.ศ. 1990    บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ์  นักบวชและฆราวาส  90  คน  จาก  13  ประเทศ  ได้มารวมกันที่ศูนย์พระมหาไถ่  พัทยา  ประเทศไทย  หัวข้อ  วิถีชุมชนวัด  จัดโดยสถาบันพระสังฆราช  เพื่ออภิบาลฆราวาส (BILA )  ระหว่างวันที่  18-23  ตุลาคม ค.ศ. 2010  เราโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงบันดาลใจ  ให้กับบรรดาพระสังฆราชเอเชียให้มีวิสัยทัศน์นี้  เพื่อนำพระศาสนจักรเอเชียให้มุ่งสู่วิถีทางใหม่แห่งการเป็นพระศาสนจักร  อาศัย  วิถีชุมชนวัด  เน้นการมีส่วนร่วมของสัตบุรุษทุกคน  ในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

เสริมกำลังอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์

            อาศัยการแบ่งปันพระวาจาในวิถีชุมชนวัด  ตามที่สภาสังคายนาวาติกันที่  2  ได้สอนเน้นความสำคัญของพระวาจาพระเจ้า  เราเห็นได้ว่าพระหัตถ์ของพระเยซูทรงนำชุมชนเหล่านี้  ทรงเรียกประชาชนธรรมดามากมายให้เป็นผู้นำ  และรับใช้วิถีชุมชนวัดใน  17  ประเทศเอเชีย  พระองค์ทรงเสริมกำลังพวกเราอย่างสม่ำเสมอ  อาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์  พระจิตเจ้าทรงนำพระศาสนจักรในเอเชีย  ด้วยแรงบันดาลใจ  ทรัพยากรและการจัดองค์การ  เพื่อวางแผนทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงในชีวิตของประชาชนแห่งเอเชีย  เป็นผลการสร้างของ  ASIPA  ที่มาอบรม  และการพัฒนาวัสดุการอบรม  เราได้จัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ  5  ครั้ง  และการประชุมระดับชาติหลายครั้ง  ทำให้เกิดคริสตชนกลุ่มย่อยหลายพันกลุ่มทั่วเอเชีย  ผู้นำพระศาสนจักรชี้แนะ  พระจิตเจ้าทรงริเริ่มวิสัยทัศน์ของวิถีชุมชนวัด  โดยอาศัยบรรดาพระสังฆราชเอเชีย  ดังเห็นได้จากสภาพระสังฆราชหลายแห่ง  เอาใจใส่นำไปปฏิบัติในสังฆมณฑล  ให้ความสำคัญในงานอภิบาลนี้  หลายประเทศจัดตั้งทีมอบรมระดับชาติ  มีสำนักงานส่งเสริมชุมชนคริสตชนย่อย  พระจิตเจ้าทรงดลใจต่อเนื่องให้บรรดาพระสงฆ์และนักบวชส่งเสริมวิถีชุมชนวัด  เข้ามามีส่วนร่วมช่วยนำชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย  ให้ค้นพบกระแสเรียก  บรรดาพระสังฆราชเช่นกัน  หลายองค์อยู่ในทีมอบรม  นี่เป็นเครื่องหมายน่ายินดี

พระศาสนจักรได้รับการฟื้นฟู : กลุ่มชนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

            ชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย  ทำให้พระศาสนจักรกลับสู่ต้นกำเนิด  เป็นพระศาสนจักรของประชาชน  ช่วยเผยแสดงพระธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาที่ซ่อนอยู่หลายสมัย    ดำเนินชีวิตข่าวดีแห่งพระวรสารด้วยความรักและการบริการฉันท์พี่น้อง  พระวรสารใหม่และสดเสมอ  ประชาชนเป็นพี่น้อง  ปราศจากอคติ  สร้างสะพานที่เสริมสัมพันธ์ที่เคยแตกแยก  ให้มีความหวังใหม่ในชีวิต  ช่วยให้ฆราวาสหลายพันคนตื่นตัวมาช่วยเหลือชุมชน  ดังที่ปิตาจารย์ของสมัชชาพระศาสนจักรแห่งเอเชีย  ยืนยันว่า  "ชุมชนคริสตชนย่อย  เป็นวิถีทางที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในเขตวัดและสังฆมณฑล"  (EA 25)  ชุมชนคริสตชนย่อยทำให้พระพักตร์พระเยซูเห็นชัด  และอาศัยการบริการด้วยความรักก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์  เพื่อสังคมใหม่ที่มีความรักเป็นรากฐาน  (RM 51)

การท้าทายให้มุ่งหน้า  แม้เราจะยินดีที่มีชุมชนคริสตชนย่อยทั่วเอเชีย  แต่ก็ยังมีการท้าทายและปัญหาให้แก้ไข  หากชุมชนคริสตชนย่อยต้องเติบโตแข็งแรง  มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน  ผู้นำพระศาสนจักรต้องมีทักษะร่วมก้าวไปกับชุมชน  และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  เช่น  สมาชิกในวัดไม่สนใจ  ขาดความเข้าใจพระคัมภีร์  จะทำให้เขาเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนศาสนา  หันไปหาครูที่สอนห่างความจริงแห่งพระวรสาร  (2 ทธ. 4:4)  การดำเนินชีวิตที่แท้นั้นทำให้เราสามารถเป็นพยานที่แท้  เมื่อเราเป็นบุคคลที่ตระหนักในพระเจ้า  บรรดาพี่น้องชายหญิงเอเชียจึงสามารถช่วยให้ผู้อื่นสัมผัสและสนใจพระเยซูเจ้า  สำหรับความต้องการผู้นำที่ได้รับการฝึกแล้ว  ชุมชนคริสตชนย่อยเห็นว่า  พวกเขาเป็นกลุ่มภาวนา  และต้องการเป็นศิษย์ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าในพันธกิจของพระองค์  (บันดุง เลขที่ 9.1)  ต้องรับผิดชอบอย่างฉลาด  เพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงในชีวิตประจำวัน  เหมือนเป็นการภาวนาต่อเนื่อง  ในบทข้าแต่พระบิดา  ให้เราร่วมใจกับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล  ที่  2  ที่ตรัสว่า  "บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา  ข้าพเจ้าขอสนับสนุนพระศาสนจักรในเอเชีย  เน้นคุณค่าของกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน  ว่าเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียว  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและในสังฆมณฑล  และเป็นพลังอันแท้จริงในการประกาศพระวรสาร"  (EA 25)  เราจึงหันไปหาพระเจ้าด้วยความสุภาพและไว้วางใจ  เพื่อแสงสว่างใหม่และพลกำลังให้ผ่านความลำบากเหล่านี้

กิจกรรมที่แนะนำ

            ก้าวต่อไปของวิถีชุมชนวัด  ในเขตวัด  จึงเรียกร้องให้เรามีแนวปฏิบัติงานอภิบาลที่มีระบบ  แบบแผน  เรากล้าอุทิศตนปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์

  • ก. ขอให้สภาพระสังฆราช และพระสังฆราชแต่ละองค์จัดการอบรม สนับสนุนและส่งเสริมวิถีชุมชนวัด เป็นงานอภิบาลหลัก และติดตามอย่างสมควร
  • ข. ภายใน 20 ปี เราต้องการผู้นำที่ได้รับการอบรมทุกระดับ เป็นผู้สามารถนำชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งการประกาศข่าวดีที่กระตือรือร้น
  • ค. ผู้มีอำนาจในพระศาสนจักร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในงานอภิบาลนี้ และนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เพื่อช่วยทำให้กระบวนการสร้างชุมชนคริสตชนย่อยในเขตวัดเป็นจริง
  • ง. เราต้องการบรรดาพระสงฆ์และนักบวช สามารถทำงานเต็มเวลาและสนับสนุนชุมชนนี้
  • จ. สังฆมณฑลต้องช่วยให้ชุมชนที่ได้ตั้งขึ้นแล้ว ให้คงอยู่และได้รับการเลี้ยงดูให้พัฒนา
  • ฉ. ไม่พอแค่แต่งตั้ง บางคนให้รับผิดชอบประสานงานชุมชนคริสตชนย่อย แต่คนนั้นควรได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยทรัพยากรที่พอเหมาะ
  • ช. ต้องเอาใจใส่พิเศษให้บรรดาสามเณรและผู้สมัครเข้าคณะนักบวช ได้รู้จักการสร้างและการอบรมชุมชนคริสตชนย่อยอย่างเป็นระบบ

ความหวังได้รับการฟื้นฟู

            เรามีหวังใหม่ในชุมชนคริสตชนย่อยว่าจะนำพระศาสนจักร  อย่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล  ที่ 6  ได้กล่าวไว้  (EN 58)  และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล  ที่ 2  (RM 51)  ให้เรายอมรับประสบการณ์ที่ได้รับการฟื้นฟู  ในเขตวัดต่างๆ  จากพระจิตเจ้า  และนำชุมชนเหล่านี้  เราขอซ้ำความเห็นของบรรดาพระสังฆราชที่ได้ประชุมที่เมืองบันดุง  ใน  ค.ศ. 1990  ว่า  "เราภาวนาและมีความหวัง  เราขอฝากตนเองไว้กับพระนางมารีย์  พระมารดาของพระเยซู  พระแม่เป็นผู้นำหนทางของเรา  ขอพระนางช่วยพระศาสนจักรในเอเชีย  ให้รักษาหนทางที่ถูกต้องนี้  แม้จะเป็นหนทางแห่งไม้กางเขน"  (บันดุง ข้อ 10)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย