Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมด
ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
บทอ่าน ฮบ 5:7-9 / ยน 19:25-27 หรือ ลก 2:33-35
            “หญิงเอ๋ย นี่แน่ะ บุตรของท่าน” (ยน 19:26) ในพระวรสารนักบุญยอห์น ที่พระเยซูเจ้าได้เรียกพระนามของพระแม่ว่า “สตรี”เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรก คือ การเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองกานา (ยน 2:4) พระนามนี้มีความหมาย ที่ย้อนกลับไปยัง คำสัญญาเรื่องการไถ่กู้มนุษยชาติว่า “ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกัน

เขาจะเหยียบหัวของเจ้า และเจ้าจะกันส้นเท้าของเขา” (ปฐก 3:15) นักบุญยอห์นได้มองพระแม่มารีอา ในฐานะเป็น “เอวา”คนใหม่ ซึ่งมีความนบนอบต่อพระเป็นเจ้า และพระบุตรของพระแม่ คือ “อาดัม”คนใหม่ ซึ่งจะเปิดประตูแห่งการไถ่กู้ให้กว้าง อาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน ในเขากัลวาริโอ ปิศาจจะถูกทำลาย โดยความตายของพระบุตรของพระแม่ เมื่อพระเยซูเจ้าจะมอบชีวิตของพระองค์ ให้แก่เราทุกคน และพระองค์ยังได้มอบพระมารดาของพระองค์ ให้เป็นมารดาของชาวเรา พระแม่มารีอาได้ยืนอยู่ ณ แทบเชิงไม้กางเขนพร้อมกับยอห์น ศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก ที่เปรียบเหมือนตัวแทนของบรรดาคริสตชน ซึ่งแสวงหาความรอดในองค์พระเยซูเจ้า ตามคำทำนายของสิเมโอน ที่ได้กล่าวว่า”ส่วนท่านดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน” (ลก2”35) ที่เป็นอันสำเร็จไปบนเขากัลวาริโอ พระแม่ คือ พระมารดา ที่ระทมทุกข์ของพระศาสนจักร ที่จะก่อกำเนิดขึ้นมาในภายหลัง พระแม่ คือ ตัวอย่างของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อ โดยการปฏิบัติตามพระแม่ ในด้านความสุภาพถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และการสรร เสริญพระเป็นเจ้า ที่จะทำให้บรรดาคริสตชน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระศาสนจักร...เราได้เปิดใจ ให้พระแม่มารีอาประทับในหัวใจอของเราหรือไม่?...ข้าแต่พระมารดาของลูก โปรดให้ลูกยอมรับ ทั้งความเจ็บปวดและชัยชนะแห่งไม้กางเขน ตามที่พระแม่เคยได้กระทำมาในอดีต

          วันระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการได้ก่อตั้งโดย”คณะนักบวชผู้รับใช้ของพระแม่มารีอา”ในปี 1667 และได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินของพระศาสนจักรในปี 1814 โดยได้กำหนดให้ระลึกถึงในวันอาทิตย์ที่สาม ของเดือนกันยายน ต่อมาในปี 1913 ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 กันยายน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย