Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อพย 2:1-15 / มธ11:20-24
       เพื่อที่จะขจัดชาวฮีบรูให้หมดสิ้นไป ฟาโรห์ได้ออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กชายชาวฮีบรูทุกคน หลังจากที่คลอดออกมา แต่ในบทอ่านในวันนี้จากหนังสืออพยพ เราพบว่าโมเสสไม่ได้ถูกฆ่าตาย แต่แม่ได้ซุกซ่อนไว้ ที่สุดนางได้วางลูกน้อยในตะกร้าให้ลอยไปในแม่น้ำ เพราะนางไม่สามารถที่จะซ่อนลูกน้อยได้อีกต่อไป ธิดาฟาโรห์ได้มาพบเด็กน้อยนั้น ซึ่งได้นำกลับไปที่วัง

และได้มอบให้มารดาของเด็กน้อย เป็นคนดูและลูกของตนเอง ซึ่งได้เติบโตขึ้นในวังของฟาโรห์ และได้หลบหนีไป เมื่อเขาได้ฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่ง ที่ได้ทำร้ายชาวฮีบรู ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโมเสสจะเป็นจุดศูนย์กลางในการอพยพประชากรของพระเป็นเจ้ากลับไปสู่ดินแดนพระสัญญา

 ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทำอัศจรรย์ เพราะว่าพวกประชาชนได้ปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิต และเจริญชีวิตตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า แม้พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำ “วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซิน วิบากแต่เจ้าเมืองเบธไซดา เพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่ได้กระทำในเจ้า ได้กระทำที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วละก็ พวกเขาคงจะนุ่งกระสอบ นั่งบนกองขี้เถ้า กลับใจเสียนานแล้ว” เช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เตือนใจเราว่า เราจะต้องกลับใจทุกวัน เพื่อเชื่อในพระวรสาร และมีส่วนในการสร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า นอกจากนี้เรายังได้รับการเตือนว่า พระเยซูเจ้า ได้มีบทบาททำพันธกิจที่สำคัญ ในที่ต่างๆของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวรสาร และยังแสดงว่า เรามีความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์บนโลกนี้

 “จงอย่าพูดให้คนโง่เขลาฟัง เพราะพวกเขาจะดูถูกคำสั่งสอนของคำพูดของท่าน” (สภษ 23:9)...”   ”ขณะนี้ข้าพเจ้ามีอายุ 30 ปี สวดภาวนาทุกวัน ขอพระเป็นเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่พูดคำพูดที่ไม่สุภาพแต่ข้าพเจ้าก็ยังกลับไปพูดเสมอ” (น.ซีโซส)…”เราคิด เราพูด หรือเราทำ ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าภายในใจของเรานั้น เรายึดติดกับฤทธิ์กุศลหรือพยศชั่ว” (น.ทาลาสซีออส แห่งลิบยาน)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย