Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญอันตน แห่งปาดัว
บทอ่าน 2คร 1:18-22 / มธ 5:13-16
          นักบุญอันตนเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าอย่างครบถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสว่า     ”พวกท่านเป็นเกลือรักษาโลก ถ้าเกลือจืดเสียแล้ว จะมีประโยชน์อันใดเล่า นอกจากทิ้งให้คนเหยียบย่ำ” ท่านเป็นเกลือที่รักษาความดีตลอดชีวิต

ท่านยังเป็นความสว่างของโลก ที่ไม่สามารถตั้งอยู่บนภูเขา และไม่มีใครจะปิดบังได้ ความสว่างของท่านนั้นได้ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ ตั้งแต่สมัยของท่าน จนถึงสมัยปัจจุบันนี้ จนทำให้คนทั้งหลาย ซึ่งได้แห่งกิจการดีของท่าน จึงได้สารเสริมพระบิดาเจ้าบนสวรรค์

ในพระวรสารพระเยซูเจ้ายังได้เรียกร้องให้เราสละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์ไป และสิ่งนี้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตของนักบุญอันตน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเป็นเจ้าได้เรียกท่าน ให้ทำตามแผนการของพระองค์ และทุกๆครั้ง ท่านก็จะตอบด้วยความกระตือรือร้น ท่านได้ติดตามพระเยซูเจ้า ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม ได้เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะเอากุสตีเนียน แต่เมื่อเห็นศพของบรรดามรณสักขีคณะฟรังซิสกัน ที่ได้ถูกนำกลับมายังประเทศโปรตุเกส จึงได้สมัครเข้าคณะฟรังซิสกัน เพื่อที่จะได้ไปประกาศข่าวดีแก่พวกมัวร์ แต่ล้มป่วย จึงได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลี ใช้ชีวิตแบบฤษี โดยบำเพ็ญภาวนา อ่านพระคัมภีร์ และการรำพึง

 ท่านท่านได้สอนเทววิทยากับเพื่อนนักบวช และไปเทศน์สอนพวกเฮเรติกในประเทศฝรั่งเศส เพื่อจูงใจผู้ที่หลงผิด ซึ่งได้ปฏิเสธธรรมชาติความเป็นพระของพระเยซูเจ้า ต่อมาท่านก็ไปเดินทางไปที่ตอนเหนือของประเทศอิตาลี ได้สร้างศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาดัว หลังจากได้ปลีกตัวออกไปจากหมู่คณะแล้ว ก็ได้สร้างบ้าน เพื่อเตรียมตัวตาย ในวันที่ 13 มิถุนายน ท่านได้ล้มป่วยลง และได้ขอร้องให้นำท่านกลับมายังที่เมืองปาดัวที่ซึ่งท่านได้เสียชีวิต และได้รับการประกาศชื่อเป็นนักบุญ และได้รับเกียรติเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี 1946 ...

        ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนที่ทำของหาย ของคนยากจน และของคนเดินทาง...การที่ท่านช่วยคนให้ค้นพบของที่หายไป เพราะขณะมีชีวิตอยู่ ท่านเองได้ทำให้ตัวเองสูญหายไป ในพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้า.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย