Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017
วันสมโภชพระจิตเจ้า
บทอ่าน กจ 2:1-11 /1คร 12:3-7,12-13 / ยน 20:19-23
           ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับการจากไปของพระองค์จากโลกนี้ เพื่อความดีสำหรับเราทุกคน”เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เป็นการดีสำหรับท่าน ที่เราจะจากไป เพราะถ้าเราไม่จากไป พระจิตองค์บรรเทาจะไม่เสด็จมาอยู่กับท่าน

แต่ถ้าเราไป เราก็จะส่งพระองค์มาอยู่กับท่าน”สิ่งนี้หมายความว่า เป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงพอพระทัย กับการพลีบูชาของพระเยซูเจ้า ที่ทำให้ความฝันของพระเป็นเจ้านั้นเป็นจริง ตามที่ประกาศกเอเศเคียล เคยกล่าวว่า “เราจะพรมเจ้าด้วยน้ำที่ใสสะอาดและเจ้าจะสะอาด และเป็นที่ยอมรับแก่เรา เราจะชำระสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เจ้าเป็นมลทินออกไปทั้งหมด เราจะนำหัวใจที่เป็นหินของเจ้าออกไป และจะให้หัวใจใหม่แก่เจ้า เราจะส่งพระจิตเจ้าให้ประทับอยู่ในตัวเจ้าและทำให้ตัวเจ้าปรารถนาที่จะถือกฎบัญญัติ และคำสั่งสอนของเรา”


พระเจ้าเสด็จมาหาเรา  เรียกเราให้ดำเนินชีวิตใหม่  มีผู้มีความเชื่อมากมายดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า  ในความรักเมตตา  ความยินดี  สันติสุข  ความอดทน  ความดี  ความเชื่อ  ความอ่อนโยน  และรู้จักควบคุมตนเอง พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระจิตเจ้าให้เราอีกครั้ง  เพื่อฟื้นฟูเรา  และมอบคำสั่งให้เรา  เหมือนที่ทรงมอบให้บรรดาศิษย์รุ่นแรกว่า จงไปเทศน์สอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา วันนี้เราภาวนาว่า เชิญเสด็จพระจิตเจ้า  เชิญมาสถิตในใจของเรา วัดของเรา ครอบครัวของเรา  และฟื้นฟูโลกนี้..

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งถูกหอกแทง พระราชัยสวรรค์และแผ่นดินโลก ได้ถูกนำมาผูกเข้าด้วยกันสำหรับเรา เพื่อเป็นแหล่งพลังแห่งชีวิต

พระฤทัยนี้ก็คือพลังของพระตรีเอกภาพ และเป็นศูนย์กลางของหัวใจของมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งนำพวกเราทุกคนไปรวมกันด้วย อำนาจอันลึกลับ มันได้เปิดเผยให้เรารู้ถึงความรักของพระบิดาเจ้า ซึ่งทำให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า พระฤทัยนี้เต้นสำหรับเราอยู่ในรัศมีเล็กๆซึ่งยังคงเป็นเรื่องลึกลับ ซ่อนเร้น ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท (เอดิต สไตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย