Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
บทอ่าน กจ 19:1-8 / ยน 16: 29-33
         มีความแตกต่างระหว่างพิธีล้างของยอห์ บัปติสต์ และพิธีล้างบาปของพระเยซูเจ้า พิชิตล้างของท่านยอห์นนั้น เป็นพิธีล้างแห่งการกลับใจและการใช้โทษบาป ขณะที่พิธีล้างบาปในนามของพระเยซูเจ้า ที่ติดตามด้วยการปกมือเหนือศีรษะ เป็นการมอบพระจิตเจ้า

หรือพูดง่ายๆก็คือ พิธีล้างของยอห์นนั้นเป็นเพียงการเตรียม สำหรับพิธีการล้างบาปในพระนามของพระเยซูเจ้า ที่ต่อด้วยการรับศีลกำลัง แน่นอนพิธีล้างของยอห์นั้น เปรียบเหมือนกับการชำระล้าง เพื่อเตรียมตัวรับไฟฝ่ายจิตใจ ที่เกิดขึ้นโดยพระจิตแห่งความรัก เมื่ออาควิลาและปริสสิลลา ได้พบกับอพอลโล ทั้งสองได้อบรมอพอลโล เรื่องเดียวกับที่นักบุญเปาโลได้สอนสานุศิษย์ 12 คนที่เมืองเอเฟซัส ในทั้งสองกรณี พิธีล้างของยอห์นเป็นการเตรียมคนอย่างเข้มข้น เพื่อจะได้ติดตามพระเยซูช้า เพราะอะไร?บางทีมันอาจเป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ ที่จะเข้าไปหาพระเป็นเจ้า แต่เพื่อที่จะถึงพระเป็นเจ้าจริงๆ มนุษย์ต้องการพลังของความรักของพระเป็นเจ้า ที่พระบุคคลที่ 3 ในพระตรีเอกภาพ จะเป็นผู้ประทานให้ เพื่อนำเขาขึ้นสู่สวรรค์
 
        เมื่อตอนที่เปาโลได้ถามคนที่พึ่งกลับใจว่า พวกเขาได้รับพระจิตเจ้าหรือไม่?พวกเขาได้ตอบด้วยความซื่อว่า “พวกเราไม่เคยได้ยินว่ามีพระจิตเจ้า” เมื่อเปาโลได้ยินเช่นนี้ ท่านก็ถามพวกเขาว่า พวกเขาได้รับวิธีล้างอย่างไร?พวกเขาก็ตอบว่า “ด้วยพิธีล้างของยอห์น บัปติสต์” ขณะที่เรากำลังจะสมโภชวันพระจิตเสด็จลงมา จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะพูดถึงการเสด็จมาของพระจิตเจ้าในชีวิตของเรา ให้เราถามตัวเองว่าเราได้รับพระจิตเจ้าเข้ามาที่ในชีวิตจริงๆของเราหรือไม่? เราหวังที่จะเจริญชีวิตเป็นคริสตชนชายหญิง ที่มีความเชื่อมั่นคงและมีความรับผิดชอบ ในระหว่างเวลาก่อนสมโภชพระจิต ให้เราเชื้อเชิญให้พระจิตเจ้าให้โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา...”มีแต่พระจิตเจ้าเท่านั้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา” (ยอแซฟ ปริ้นซ์)…“ ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเสด็จลงมาในใจของลูก โปรดขจัดความมืดออกไป ด้วยแสงสว่างที่ลุกร้อนในใจของลูก” (นักบุญออกัสติน)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย