Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน อพย 32:7-14 / ยน  5:31-47
      การรักษาคนป่วยเป็นอัมพาตในวันสับบาโต (ยน 5:1-16) ได้ทำให้เกิดการโต้ตอบระหว่างพระเยซูเจ้าและฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อพระองค์ได้ตรัสถึงประจักษ์พยานที่มีมากมายและน่าเชื่อถือ ประจักษ์พยานที่ 1 ก็คือยอห์น บัปติสต์ ซึ่งมาเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์ และได้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์นั้น คือพระเมสสิอาห์ที่ผู้คนกำลังรอคอย

ประจักษ์พยานที่ 2 ก็คืองานซึ่งพระเยซูเจ้าเองทรงกระทำ เพราะไม่มีใครสามารถที่จะทำงานได้ นอกจากพระเป็นเจ้าจะอยู่กับเขาคนนั้น (ยน 3:2) ประจักษ์พยานที่ 3 ก็คือพระบิดาเจ้าสวรรค์เอง ประจักษ์พยานที่ 4 ก็คือพระคัมภีร์และประจักษ์พยานสุดท้าย ก็คือโมเสส ซึ่งได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ แม้ว่าประจักษ์พยานเหล่านี้จะน่าเชื่อถือ แต่พวกยิวก็ไม่มีความเชื่อในพระองค์ ประจักษ์พยานที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงออกนั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง แต่เพื่อประโยชน์ของชาวเรา ซึ่งเราเชื่อในพระองค์และจะได้รับความรอด

      ตรงกันข้ามแม้พวกยิวจะเห็นประจักษ์พยานเหล่านี้ แต่พวกเขาก็ยังสงสัยและปฏิเสธที่จะเชื่อในพระองค์ โดยพระองค์ได้ให้เหตุผลที่พวกเขาไม่เชื่อว่า “เพราะพวกเขาจะเชื่อได้อย่างไร เมื่อพวกเขารับคำสรรเสริญจากกันและกัน และไม่ได้แสวงหาคำสรรเสริญซึ่งมาจากพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว” (ยน 5:44) ถ้าพวกเขายังมองพระองค์ในมุมมองของมนุษย์ และยืนยันว่าจะไม่เชื่อในพระองค์ ทำให้พวกเขาไม่สามารถรับพระองค์ ในฐานะเป็นพระวจนะ ซึ่งเผยแสดงพระบิดาเจ้า ด้วยคำพูดและกิจการ...”ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดเพิ่มพูลความเชื่อแก่ข้าพเจ้าด้วย”… อะไรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเป็นเจ้า จะไม่มีวัน หลุดจากการบังคับของพระองค์...

      ท่านจงใช้เวลากับพระเป็นเจ้า เหมือนกับเป็นกุญแจสำคัญแห่งพลังและความสำเร็จของท่าน ในทุกแง่มุมของชีวิต จงแน่ใจว่าท่านจะไม่บังคับให้พระเป็นเจ้าทำตามตารางเวลาของท่าน แต่ท่านจะทำงานตามตารางเวลาของพระองค์.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย