Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017
สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
บทอ่าน  2ซมอ 7:4-5ก,12-14ก,16 / รม 4:13,16-18,22 / มธ 1:16,18-21,24dหรือ ลก 2:4-51ก
         ตามประเพณีของชาวยิว การหมั้นทำให้ชายและหญิงเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย แม้ว่าทั้งสองยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน

และเป็นเวลานี้เองที่พระแม่มารีอา ได้ตั้งครรภ์โดยอาศัยอำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญยอแซฟเป็นผู้ชอบธรรม


 ซึ่งไม่ต้องการให้พระนางมารีอาได้รับความอับอาย จึงตกลงใจที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ แต่ท่านก็ได้รับสารจากเทวดาของพระเป็นเจ้าในความฝัน
โดยให้ท่านรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยา
และท่านก็ได้ทำตามที่เทวดาของพระเป็นเจ้าได้แจ้งให้ทราบ (ในพระวรสารของมัทธิว 1-2 และของลูกา 1-2)
เราจะอ่านพบว่านักบุญยอแซฟไม่ได้กล่าวคำพูด แม้แต่คำเดียว แต่ได้ทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วน และด้วยความเต็มใจ
ท่านได้ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า โดยได้จัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระแม่มารีอาและพระเยซูเจ้า และปกป้องท่านทั้งสอง
มีวันสมโภช 2 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในปี คือ วันสมโภชภัสดาของพระนางมารีอา ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม และวันสมโภชนักบุญยอแซฟกรรมกร
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม “ขอให้บรรดาสามีทั้งหลาย จงเป็นเหมือนนักบุญยอแซฟ ซึ่งได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกและพันธกิจของตัวเอง
ในฐานะเป็นทั้งภัสดาและเป็นบิดา”…

               พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับนักบุญยอแซฟในช่วงหลายปี หลังจากที่ท่านได้กลับมาที่นาซาเร็ธ ยกเว้นเหตุการณ์ที่พบพระกุมารในพระวิหาร (มธ 2:41-51) อาจเป็นไปได้ที่พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้เรารับรู้ว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไป ที่สิ่งแวดล้อมของการดำเนินชีวิตนั้น
ก็เหมือนกับครอบครัวทั้งหลาย ที่ประชาชนรู้จักพ่อแม่ และพี่น้องของพระองค์เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถเชื่อในพระองค์ว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า(มธ 13:55ก) หรือตามที่นาธานาแอลได้กล่าวแก่ฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ”(ยน1:4ข)...

               "ข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟ ท่านเป็นผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ และเข้มแข็ง ที่พร้อมเสมอจะทูลเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้า ตามความตั้งใจและความปรารถนาต่างๆ ที่พวกเราไว้ใจในการวิงวอนขอของท่านด้วยเทอญ" อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย