Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญ 7 องค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์
บทอ่าน ปฐก 11:1-9 / มก 8:34-9:1
ไตตานิก คือ เรือสัญชาติอังกฤษ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างใหญ่โต เพราะผู้สร้างคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสจม แต่ที่สุดมันก็ได้จม

เพราะการชนภูเขาน้ำแข็ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 1912 ทำให้มีคนที่จมน้ำตายประมาณ 15,000 คน


ผู้สร้างเรือและลูกเรือนั้นเหมือนคนตาบอด
ที่มองไม่เห็นถึงภัยของภูเขาน้ำแข็งล่วงหน้า
ผู้แต่งหนังสือปฐมกาลได้เล่าเรื่องราวของชาวอิสราเอล ที่ได้พยายามสร้างหอสูงขึ้นเทียมฟ้า
เพื่อที่จะทำตัวเท่ากับพระเป็นเจ้า เช่นเดียวกับอาดัมและเอวาในอดีต ทั้งสองกรณีแสดงถึงบาปจองหองของมนุษย์ ที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
จนนำไปสู่ความหลากหลายของภาษา แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยพระเยซูเจ้า ในวันพระจิตเสด็จลงมา
ที่ทุกคนจะเข้าใจกันและกันอีกครั้ง ด้วยภาษาของความรัก ความจองหองนั้นนำไปสู่การแต่งแยก เพราะทำให้เกิดการแข่งขันกันเกินเหตุ
พระคัมภีร์ยังสอนเราว่า “ความจองหองนั้นมาก่อนความพินาศ และความจองหองยังมาก่อนที่มนุษย์จะตกในบาปกำเนิด” (สภษ 16:18)
พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนฝูงชนและสานุศิษย์ ที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลของการรับทนทรมานอย่างสาหัส สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพในวันที่สามของพระองค์

นอกจากนี้พระองค์ยังได้วางเงื่อนไข ในการติดตามพระองค์ คือ การปฏิเสธตัวเอง แบบกางเขนทุกวัน และยินดีเสียสละชีวิตของตน เพื่อพระเยซูเจ้า ซึ่งได้เจริญชีวิตตามที่ทรงเรียกร้องจากสานุศิษย์ ด้วยความสุภาพ ความเสียสละ และความยินดีน้อมรับน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า แม้จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน (ฟป 2: 5) ไม่มีวิธีอื่นใดที่เราจะไปถึงพระบิดาได้ นอกจากผ่านหนทางที่พระเยซูเจ้าได้แสดงแก่เรา คริสตชนจะต้องปฏิเสธความเห็นแก่ตัวเพื่อพระวรสาร และเพื่อความรักของพระเป็นเจ้า...
“ข้าพเจ้าเป็นคาทอลิกธรรมดาคนหนึ่ง ที่ยินดีรับความตายด้วยความเต็มใจ เพื่อพระเป็นเจ้า
ถ้าแม้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกพันครั้ง ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเสียสละชีวิตทั้งหมดนั้นแด่พระองค์ (นักบุญลอเรนโซ รูอิซ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย