Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 21 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
บทอ่าน ฮบ 9:2-3 , 11-14 / มก 3:20-21
      ฝูงชนได้เสด็จตามพระองค์ไป ขณะที่พระองค์เสด็จไปบ้าน เราไม่รู้แน่ว่าฝูงชนกลุ่มนี้เป็นใคร พระวรสารของนักบุญมาระโกได้กล่าวว่า “บรรดาคบเจ็บป่วยต่างเบียดเสียดเข้ามาเพื่อถูกต้องพระองค์” (มก 3:10)และ “แม้แต่บรรดาผีโสโครกเมื่อเห็นพระองค์ก็กราบลงนมัสการพระองค์” (มก 3:31) แต่ในพระวรสารวันนี้ฝูงชนได้กล่าวว่า “เขาเสียสติไปแล้ว” ทำให้ญาติของพระองค์ซึ่งได้ยินเรื่องราวได้ออกไปกันพระองค์ไว้

เรารู้ประวัติของนักบุญอักแนสน้อยมาก เรารู้แต่เพียงว่าท่านมีอายุน้อยากประมาณ 12-13 ปี ตอนที่ท่านถูกฆ่าตายเป็นมรณสักขี ในปลายศตวรรษที่ 3 ท่านถูกฆ่าตายอย่างไร มีความเห็นหลากหลายว่า ท่านถูกตัดศีรษะ ถูกเผา หรือถูกรัดคอ

             ยังมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่า ท่านเป็นหญิงสาวที่สวยมาก ซึ่งคนจำนวนมากต้องการแต่งงานด้วย ปรากฏว่าคนที่ท่านปฏิเสธ ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจว่าท่านเป็นคริสตชน ท่านได้ถูกจับขังไว้ในบ้านของหญิงบริการ ยังมีเรื่องเล่าต่อว่า ชายหนุ่มที่มองดูท่านได้ความเสน่หาได้ตาบอดทันที แต่ได้หายตาบอดหลังจากที่ท่านสวดภาวนาให้ ที่สุดท่านได้ถูกตัดสินประหารชีวิต และได้ถูกฝังไว้ใกล้กับกรุงโรม               

ในกาตากอมบ์ ที่ใช้ชื่อเดียวกับท่าน ราชธิดาของจักรพรรดิคอนแสตนตินได้สร้างวิหารแห่งหนึ่งเป็นเกียรติแก่ท่าน ท่านยังเป็นอุปถัมภ์ของหญิงสาวและเนตรนารี

ข้อคิด
1) นักบุญอักแนสมีชีวิตคล้ายกับนักบุญมารีอา กอแรตตี  ที่เป็นมรณสักขีในศตวรรษที่ 20 ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของวัตุนิยม

2) ท่านยังมีชีวิตคล้ายกับนักบุญอากาทา ที่ได้เสียชีวิตคล้ายกัน ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปี ประสบการณ์ หรือความพยายามของมนุษย์ แต่เป็นพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้แก่ทุกคน

3) การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า อาจจะถูกเข้าใจผิด หรือ อาจถึงการที่ถูกฆ่าตายเป็นมรณสักขี เหมือนนักบุญอักแนส ที่เราระลึกถึงท่านในวันนี้.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย