"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทุกข์ทรมานอย่างมาก และถูกเหยียดหยาม ”

44. การถามถึงประกาศกเอลียาห์ (มก 9:11-13)
911เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “เหตุใดบรรดาธรรมาจารย์กล่าวว่าประกาศกเอลียาห์จะต้องมาก่อน” 12พระองค์ตรัสตอบว่า “ใช่แล้วเอลียาห์มาก่อนเพื่อจัดทุกสิ่งให้เข้าสภาพเดิมพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับบุตรแห่งมนุษย์พระคัมภีร์เขียนว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทุกข์ทรมานอย่างมากและถูกเหยียดหยาม13ดังนั้นเราบอกท่านว่า ‘ประกาศกเอลียาห์ได้มาแล้วและประชาชนได้ทำกับเขาตามความพอใจดังที่มีเขียนถึงเขาไว้ในพระคัมภีร์’”


a)    อธิบายความหมาย
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาแก่อัครสาวก 3 คน ประกาศกเอลียาห์และโมเสสก็แสดงตนสนทนากับพระองค์ด้วย หลังจากเหตุการณ์นี้ขณะที่กำลังลงจากภูเขา นักบุญเปโตร  นักบุญยากอบและนักบุญยอห์นจึงทูลถามพระเยซูเจ้าถึงคำสอนของบรรดาธรรมาจารย์เกี่ยวกับการมาของประกาศกเอลียาห์ก่อนที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา คำสอนนี้มีพื้นฐานในข้อความของพระคัมภีร์ 2 ตอน คือข้อความจากหนังสือประกาศกมาลาคีและข้อความจากหนังสือบุตรสิราที่ว่า “ดูซิ เราจะส่งประกาศกเอลียาห์มาหาท่าน ก่อนที่วันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระยาห์เวห์จะมาถึง เขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูก และใจของลูกกลับไปหาพ่อ เพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดิน” (มลค 3:23-24)และ “ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคตเพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟเพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตรและแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข เขาตายในความรักเพราะเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน” (บสร 48:10-11)

- เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “เหตุใดบรรดาธรรมาจารย์กล่าวว่า ประกาศกเอลียาห์จะต้องมาก่อน” นักบุญเปโตรและเพื่อนอัครสาวกคงจะคิดว่า คำสอนนี้ของบรรดาธรรมาจารย์เป็นอุปสรรคในการยอมรับว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวกำลังรอคอยอยู่ เพราะถ้ากิจการของประกาศกเอลียาห์จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระเมสสิยาห์จะทรงแสดงตน และประกาศกเอลียาห์ยังไม่ปรากฏตัวปฏิบัติภารกิจ เขาจะเชื่อได้อย่างไรว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์อย่างแท้จริง

- พระองค์ตรัสตอบว่า คำตอบของพระเยซูเจ้าแบ่งอย่างชัดเจนเป็น 2 ภาคคือ ภาคแรกพระองค์ทรงรับรองคำสอนของบรรดาธรรมาจารย์ เพราะมีพื้นฐานในพระคัมภีร์ ภาคที่ 2 พระองค์ทรงอ้างข้อความอื่น ๆ จากพระคัมภีร์ที่พูดถึงการรับทรมานของบุตรแห่งมนุษย์ พระองค์จึงทรงยืนยันอย่างเป็นนัย ๆ ว่า ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ทั้งธรรมาจารย์อ้างและที่พระองค์ทรงอ้างถึงจะต้องสำเร็จเป็นความจริง

- “ใช่แล้ว เอลียาห์มาก่อนเพื่อจัดทุกสิ่งให้เข้าสภาพเดิม พระเยซูเจ้าทรงเห็นด้วยกับพระวาจาที่พระยาห์เวห์ตรัสทางประกาศกมาลาคีเกี่ยวกับประกาศกเอลียาห์ว่า “เขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูก และใจของลูกกลับไปหาพ่อ เพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดิน” (มลค 3:24)ประกาศกเอลียาห์จึงมีภารกิจนำการคืนดีและสันติสุขแก่อิสราเอล และต่อจากนั้น พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาเพื่อนำพระอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่มนุษย์

- พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับบุตรแห่งมนุษย์ พระเยซูเจ้ายังทรงตั้งคำถามถึงข้อความอื่นจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ในฐานะบุตรแห่งมนุษย์และทรงตอบคำถามด้วยพระองค์เอง

- พระคัมภีร์เขียนว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทุกข์ทรมานอย่างมาก และถูกเหยียดหยาม เราอาจจะเข้าใจประโยคนี้ในความหมาย 2 ประการ ประการแรกอาจจะเป็นการอ้างถึงการรับทรมานของพระเมสสิยาห์ เช่นเดียวกับคำคำนายของพระเยซูเจ้า 3 ครั้ง เกี่ยวกับการรับทรมานของพระองค์ (เทียบ มก 8:31;9:31-32; 10:33-34) ประการที่ 2 เป็นการอ้างถึงการรับทรมานของผู้รับใช้พระยาห์เวห์ตามหนังสือประกาศกอิสยาห์ (เทียบ อสย 52:14; 53:4-10)

- ดังนั้นเราบอกท่านว่า ‘ประกาศกเอลียาห์ได้มาแล้ว และประชาชนได้ทำกับเขาตามความพอใจ แม้พระวาจาของพระเยซูเจ้าประโยคนี้ไม่ค่อยชัดเจน แต่นักบุญมาระโกต้องการแสดงความคิดของพระเยซูเจ้าว่า ประกาศกเอลียาห์ได้มาแล้วในตัวของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (เทียบ มธ 17:13)  แต่ประชาชนไม่รับรู้ว่ายอห์นเป็นเช่นนั้นจริง ๆ จึงได้ขัดขวางมิให้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จคือยอห์นไม่สามารถเตรียมประชากรให้ต้อนรับพระเมสสิยาห์ แต่ได้ทำกับเขาตามความพอใจ ทำให้ถูกจองจำและถูกฆ่า  (เทียบ  6:17-19)  

- ดังที่มีเขียนถึงเขาไว้ในพระคัมภีร์’”พระเยซูเจ้าทรงนำข้อความที่พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงประกาศกเอลียาห์มาประยุกต์ใช้กับยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ประกาศกเอลียาห์มีความกระตือรือร้นต่อศาสนาแท้จริงและต่อต้านการกราบไว้รูปเคารพ เขาจึงต้องรับทรมานเช่นเดียวกับนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง โดยเฉพาะอย่าง เพราะพระนางเยเซเบลผู้โหดร้ายทรงต้องการกำจัดเขา  (เทียบ 1 พกษ 19) นักบุญมาระโกจึงคิดว่าชะตากรรมของประกาศกเอลียาห์และของยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นการประกาศล่วงหน้าถึงชะตากรรมของบุตรแห่งมนุษย์ เพราะพระเยซูเจ้าจะทรงต้องรับทรมานอย่างมากเช่นกัน “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทุกข์ทรมานอย่างมาก และถูกเหยียดหยาม” (9:12) ดังนั้น นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างพร้อมกับพระเยซูเจ้าจะต้องผ่านการรับทรมานและความตายเพื่อจะได้ประสบชัยชนะ น่าสังเกตว่า ทุกวันนี้ ชาวยิวที่จัดงานเลี้ยงอาหารเย็นในวันฉลองปัสกาก็จะสงวนที่นั่งว่างที่นึ่งไว้อยู่เสมอสำหรับประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมาทันทีก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก