"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”

31. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำ (มก 6:45-52)
645ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดาfขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ 46เมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา 47ครั้นถึงเวลาค่ำเรืออยู่กลางทะเลสาบ พระองค์ทรงอยู่บนฝั่งตามลำพัง 48ทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์ต้องกรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือทวนลม ครั้นถึงเวลาประมาณยามที่สี่ พระองค์ทรงพระดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ ทรงตั้งพระทัยจะผ่านเขาไป 49บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงพระดำเนินอยู่บนทะเล ก็คิดว่าเป็นผี จึงส่งเสียงร้องอื้ออึง 50เพราะทุกคนได้แลเห็นพระองค์ จึงตกใจกลัว แต่ทันใดนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” 51แล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือ และลมก็หยุด บรรดาศิษย์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง 52เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปัง ใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่


a)    อธิบายความหมาย
ทั้งพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและของนักบุญยอห์นเล่าเรื่องเช่นเดียวกับพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกว่า พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง ซึ่งแสดงว่าประสบการณ์นี้ประทับใจบรรดาศิษย์อย่างมาก จนธรรมประเพณีหลายสายก็เล่าเรื่องนี้ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด  

- ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือ ในต้นฉบับภาษากรีกคำกริยาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า  "ทรงสั่ง" เป็นคำสั่งที่ค่อนข้างเด็ดขาดหมายความ ว่าทรงบังคับบรรดาศิษย์ให้ลงเรือออกไปยังที่อื่น ซึ่งนักบุญมาระโกไม่บอกเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเช่นนี้  โดยแท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงนำบรรดาศิษย์ให้มาในที้เปลี่ยวแห่งนี้ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเบธไซดา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ได้เดินทางประกาศข่าวดี  (เทียบ 6:31) เวลานี้ประชาชนได้รับประทานอาหารจนอิ่มแล้ว พระองค์อาจจะทรงให้ประชาชนกลับบ้านและประทับอยู่กับบรรดาศิษย์ต่อไปก็ได้ แต่พระองค์ทรงบังคับให้บรรดาศิษย์ลงเรือและจากไป เราจะเข้าใจการกระทำของพระเยซูเจ้าได้ ถ้าคำนึงถึงข้อความของนักบุญยอห์นที่บันทึกว่า เครื่องหมายอัศจรรย์ทวีขนมปังทำให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นต่อพระองค์อย่างมากจนต้องการ "ใช้กำลังบังคับพระเยซูเจ้าให้เป็นกษัตริย์" (ยน 6:15) พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์พร้อมกับบรรดาศิษย์หลีกหนีจากความกระตือรือร้นไม่สมเหตุสมผลนี้ จึงทรงสั่งเขาให้ลงเรือไปที่อื่น

- ข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดาขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ วลีที่ว่า "ข้ามฟาก" และ "ไปที่เมืองเบธไซดา" เข้าใจยากเพราะดูเหมือนขัดแย้งกัน เรารู้ว่าเมืองเบธไซดาอยู่ริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีทางทิศเหนือ เป็นฝั่งเดียวกันกับที่สงัดซึ่งพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวกประทับอยู่ บางทีคงจะต้องเข้าใจว่าจากทิศตะวันออกของเมืองเบธไซดาพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามไปยังฝั่งทิศตะวันตกของเมืองนั้นโดยทรงคิดว่าจะเสด็จทางบก(ตามไป)ไปอยู่กับเขาในภายหลัง แต่เราจะเห็นว่าแผนการนี้ไม่สำเร็จเพราะมีลมพัดแรงผลักดันเรือไปใกล้ฝั่งเมืองเยนเนซาเร็ธ (เทียบ 6:53) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเบธไซดาพอสมควร

- เมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา นักบุญมาระโกบันทึกในพระวรสารว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพียง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาอ้างถึงคำภาวนาที่พระองค์ทรงอธิษฐานในวิกฤติการณ์ของพระชนมชีพคือ เมื่อทรงเริ่มประกอบศาสนบริการ (เทียบ 1:35) ในสวนเกทเสมนีก่อนที่จะทรงรับทรมาน (เทียบ 14:32) และในเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสำแดงความยึดมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในแผนการของพระบิดาเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น พระองค์ทรงรื้อฟื้นความตั้งพระทัยเช่นนี้ เพราะประชาชนต้องการบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ด้วยวิธีการต่างจากพระประสงค์ของพระเจ้า นี่เป็นการถูกผจญอีกครั้งหนึ่ง (เทียบ 1:13) 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก