"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์”

30. อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก (2)
- พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” บรรดาศิษย์คงแปลกใจมากที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเช่นนี้  ถ้าฟังดูผิวเผิน คำสั่งของพระเยซูเจ้าให้หาอาหารในแง่ไปซื้ออาหารก็ปฏิบัติตามไม่ได้ เป็นไปได้อย่างไรที่บรรดาศิษย์จะไปซื้อสิ่งของในที่เปลี่ยว แต่ถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงสั่งให้ไปซื้ออาหาร แต่ทรงต้องการทดลองความเชื่อของเขาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่


- บรรดาศิษย์จึงทูลถามว่า “พวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญมาให้เขากินหรือ” โดยแท้จริงแล้ว ราคา 200 เหรียญยังไม่พอเพื่อซื้ออาหารเลี้ยงคนจำนวนมากเช่นนี้ เรารู้ว่าในสมัยนั้นเงินหนึ่งเหรียญเป็นรายได้ประจำวันของผู้ใช้แรงงาน จากหนังสือโบราณมีหลักฐานว่า เงินหนึ่งหรียญซื้อขนมปังราคาถูกที่สุดได้สำหรับคน 12 คนกินจนอิ่ม ดังนั้น เงินสองร้อยเหรียญพอที่จะซื้ออาหารสำหรับ 2,400 คนเท่านั้น โดยแท้จริงแล้ว จำนวนคนที่ต้องการอาหารมีมากกว่านั้นอีกสองเท่า การอ้างราคาแพงสำหรับซื้ออาหารต้องการเน้นว่า อัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำยิ่งใหญ่

- พระองค์ตรัสว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน ไปดูซิ” พระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงสั่งบรรดาอัครสากให้ไปซื้ออาหาร แต่ทรงต้องการให้เขาไปค้นหาอาหารที่สามารถรวบรวมได้ในที่นั้น เขาต้องไปสำรวจว่ามีอาหารรวมกันเท่าใด ปรากฏว่ามีจำนวนน้อย

บรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่า “มีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัว” นี่เป็นอาหารเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมาก รายละเอียดนี้ต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าจะทรงทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่

-พระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆ คำภาษากรีกที่แปลได้ว่า "กลุ่มๆ" เป็นคำเฉพาะหมายถึงจำนวนของผู้ได้รับเชิญมาร่วมในงานเลี้ยงและนั่งรอบโต๊ะเดียวกัน เปรียบได้กับการนั่งทานอาหารโต๊ะจีนอาจเป็น 10 คน หรือ 8 คน ก็ได้ การใช้คำนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งๆ ที่ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้

- ตามพื้นหญ้าสีเขียว การมีหญ้าสีเขียวแสดงว่า เวลานั้นคงเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งตรงกับรายละเอียดที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นผู้เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังใกล้วันฉลองปัสกา  หญ้าสีเขียวยังชวนให้คิดถึงเพลงสดดุดีที่ 23 เมื่อพูดถึงพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นำฝูงแกะไปกินในทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม

- เขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละหนึ่งร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง นักบุญมาระโกไม่เพียงเน้นว่าประชาชนนั่งอย่างเป็นระเบียบแต่ยังสะท้อนเหตุการณ์ในหนังสือกันดารวิถีเมื่อเล่าว่า เวลานั้นประชาชนแบ่งเป็นกลุ่ม ห้าสิบคนบ้างหนึ่งร้อยคนบ้างเรียงแถวเหมือนกองทัพในการเดินทางไปสู้รบกับศัตรู แน่นอนนักบุญมาระโกไม่หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงเตรียมกองทัพเพื่อต่อสู้กับผู้ใดแต่เป็นงานเลี้ยงของพระเมสสิยาห์

- พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา การกระทำของพระเยซูเจ้าเป็นอากัปกิริยาแรกที่ผู้เป็นประธานในงานเลี้ยงปัสกาของชาวยิวประกอบเมื่อเริ่มพิธี พระองค์จะทรงกระทำกิจการเช่นนี้เมื่อทรงรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งเริ่มโดยทรงหยิบขนมปัง

-ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า การกระทำเช่นนี้ไม่อยู่ในพิธีเลี้ยงปัสกา แต่เป็นเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ซึ่งเราจะพบในพระวรสารข้ออื่น ๆ   เช่น มก 7:34; 16:4;เทียบ ยน11:41 ประธานในงานเลี้ยงปัสกาของชาวยิวไม่แหงนหน้าขึ้น แต่สายมองไปยังขนมปังที่จะบิออก สำหรับพระเยซูเจ้าการกระทำนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาแสดงความไว้วางใจในพระบิดาเจ้า

- แล้วทรงกล่าวถวายพระพร  วลีนี้คล้ายกับคำที่เราใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณคือ ชาวยิวเคยภาวนาว่า "ขอถวายพระพรกษัตริย์แห่งสากลโลก เพราะพระองค์ทรงผลิตขนมปังจากแผ่นดิน"

- ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน การบิขนมปังนี้มีความหมายพิเศษเพราะขนมปังที่พระองค์ทรงทวีได้ผ่านจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปยังมือของบรรดาสาวกเพื่อร่วมมือกับพระองค์ และชวนให้คิดถึงการกระทำพระเยซูเจ้าในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย การบิขนมปังหมายถึงการสละชีวิตของพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น

- ทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วย ทุกคนได้กินจนอิ่มน่า สังเกตว่า การทวีและการแจกขนมปังแยกออกจากการทวีและการแจกปลา ปลาเป็นเพียงกับข้าว แต่สำหรับคริสตชนการทวีขนมปังชวนให้คิดถึงพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งถวายก่อนการเลี้ยงอาหารธรรมดา ๆ ซึ่งมีปลาเป็นสัญลักษณ์

- แล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม ในที่นี้นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่าอาหารที่ได้ทวีมีจำนวนมาก ทุกคนกินจนอิ่มแล้วยังมีเหลืออีก  อาหารที่เหลือเป็นเครื่องหมายที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่น ไม่นำไปทิ้งอย่างแน่นอน
 
- จำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึงห้าพันคน น่าสังเกตว่า นับเพียงผู้ชายตามธรรมเนียมโบราณ ผู้หญิงกับเด็กอาจจะนับได้ แต่นับต่างหาก เลขจำนวนห้าพันนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อให้ทุกคนได้กินจนอิ่ม

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก