Get Adobe Flash player

การประกาศ(ข่าวดี) (Kerygma):
      
สาระสำคัญของคำสอนที่บรรดาอัครสาวกประกาศเกี่ยวกับความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานแก่มนุษยชาติโดยทางพระคริสตเจ้าที่ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ (เทียบ รม 16:25; 1 คร 1:21; 15:3-5)