"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

4 1ทั้งๆ ที่มีพระสัญญาว่าจะให้เข้าไปในที่พักผ่อนกับพระองค์a แต่เราก็ต้องกลัวว่า อาจมีบางคนที่ไปไม่ถึง 2ความจริง เราได้รับข่าวดีเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้น แต่พระวาจาที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อเขา เพราะเขาไม่มีความเชื่อเหมือนกับผู้ที่ฟังb 3แต่cเราผู้มีความเชื่อเข้าไปในที่พักผ่อนได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เราปฏิญาณขณะที่กำลังโกรธว่า เขาเหล่านั้นจะไม่มีวันเข้าไปในที่พักผ่อนของเรา และงานของพระเจ้าก็สำเร็จไปแล้วตั้งแต่ทรงเนรมิตสร้างโลก” 4เพราะพระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับวันที่เจ็ดว่า “พระเจ้าทรงพักผ่อนจากการงานทุกอย่างในวันที่เจ็ด5เรื่องนี้พระองค์ยังตรัสอีกว่า เขาเหล่านั้นจะมิได้เข้าไปในที่พักผ่อนของเรา 6ดังนั้น แม้ผู้ที่ได้รับข่าวดีก่อนก็จะไม่ได้เข้าไปในที่พักผ่อนเพราะไม่เชื่อฟัง บางคนก็ยังอาจจะเข้าไปได้ 7พระเจ้ายังทรงกำหนดอีกวันหนึ่งคือ “วันนี้” โดยตรัสผ่านทางกษัตริย์ดาวิดหลังจากนั้นเป็นเวลานาน ดังที่เราพูดแล้วว่า วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระ
สุรเสียงของพระองค์ ก็จงอย่าทำใจแข็งกระด้าง
8ถ้าโยชูวานำเขาเหล่านั้นเข้าสู่ที่พักผ่อนแล้ว พระเจ้าคงไม่ต้องตรัสภายหลังถึงอีกวันหนึ่งเป็นแน่ 9ดังนั้น ประชากรของพระเจ้ายังจะต้องพักผ่อนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงพักผ่อนในวันสับบาโต 10เพราะผู้ที่เข้าไปในที่พักผ่อนคือผู้ที่พักผ่อนจากกิจการของตน เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงพักผ่อนจากการงานทั้งปวงของพระองค์ 11ดังนั้น เราจงรีบเข้าสู่ที่พักผ่อนนั้นเถิด เพื่อจะได้ไม่มีใครพลาดพลั้งตามแบบอย่างความดื้อรั้นในครั้งกระโน้น

12พระวาจาของพระเจ้าdเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ 13จึงไม่มีสรรพสิ่งใดๆ ซ่อนเร้นไว้เฉพาะพระพักตร์ แต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเราจะต้องทูลถวายรายงาน

พระเยซูเจ้ามหาสมณะผู้มีความเห็นใจและร่วมทุกข์กับเรา

14ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งผ่านเข้าสู่สวรรค์eแล้ว คือพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้า เราจงยึดมั่นอยู่ในการแสดงความเชื่อของเราเถิด 15เพราะเหตุว่า เราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้ แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการผจญทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป 16ดังนั้น เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ

 

4 a การเปรียบเทียบโมเสสกับพระเยซูเจ้า (3:1ฯ; เทียบ กจ 7:20; ยน 1:21 เชิงอรรถ t) ได้พัฒนาเป็นการเปรียบเทียบชาวอิสราเอลกับคริสตชน ชาวอิสราเอลได้สงสัยในพระวาจาของพระเจ้า จึงไม่ได้เข้าสู่ที่พักผ่อนซึ่งได้แก่ดินแดนแห่งพระสัญญา (3:17-19) แต่พระสัญญาของพระเจ้าจะต้องสำเร็จไปอย่างแน่นอน ผู้เขียนจดหมายจึงนำพระสัญญามาประยุกต์ใช้กับคริสตชน คริสตชนได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าพักผ่อนมีความสุขในสวรรค์ ดินแดนแห่งพระสัญญาก็เป็นเพียงรูปแบบของเมืองสวรรค์นี้เอง

b ตัวอย่างเช่น โยชูวาและคาเลบ (ดู กดว 13-14) *บางฉบับอ่านว่า ผู้ฟังพระวาจามิได้มีความเชื่อตามมาด้วย

c แต่ บางฉบับว่า ดังนั้น” “สถานที่พักผ่อน บางฉบับใช้คำนำหน้านามเจาะจง บางฉบับใช้คำนำหน้านามที่ไม่เจาะจง

d พระเจ้าประทานพระวาจาให้แก่เราโดยทางบรรดาประกาศก และโดยทางพระบุตรในภายหลัง ผู้เขียนได้ยกพระวาจาจาก สดด 95:7-11 มาอ้าง พระวาจานี้มีชีวิตและบังเกิดผลให้กับผู้มีความเชื่อ (1 ธส 2:13 เชิงอรรถ e) พระวาจานี้วินิจฉัยความตั้งใจเร้นลับของจิตใจซึ่งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าในที่ พักผ่อน ของพระเจ้า (เทียบ ยน 12:48; วว 19:13) ส่วนเรื่องวิญญาณและจิต ดู 1 ธส 5:23 เชิงอรรถ h

e นี่เป็นการพูดถึงสวรรค์เป็นครั้งแรกในจดหมายนี้ ตามความคิดของผู้เขียน สวรรค์เป็นสถานที่ที่พระคริสตเจ้าทรงทำหน้าที่สมณะของพระองค์ พระเยซูเจ้าประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า (1:3; 8:1) พระองค์ก็ไม่ทรงด้อยกว่าพระเจ้าเลย ดังนั้น การถวายบูชาพระองค์เองที่ทรงกระทำเพียงครั้งเดียวก็มีผลตลอดไป (7:26-27 เชิงอรรถ g) จึงมีคุณค่าสมบูรณ์ตลอดนิรันดร (8:1-4 เชิงอรรถ a; 9:11-12, 11 เชิงอรรถ e, 23-24) พระเจ้าที่คริสตชนหวังคือผู้ทรงบันดาลให้ความรอดพ้นนี้สำเร็จไปในสวรรค์ (9:28; 12:23-24)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก