"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

II. พระเยซูเจ้ามหาสมณะผู้น่าเชื่อถือและเพียบพร้อมด้วยพระกรุณา

 

พระคริสตเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสส

3 1พี่น้องผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านทุกคนเช่นเดียวกัน ท่านจึงต้องมีความคิดแน่วแน่ถึงองค์พระเยซูเจ้าที่พระเจ้าทรงส่งมาเป็นมหาสมณะaแห่งความเชื่อที่เราประกาศยืนยัน 2พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ท่านเช่นเดียวกับที่โมเสสเคยซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในบ้านทั้งหมดของพระองค์ 3แต่พระเยซูเจ้าทรงสมควรจะได้รับเกียรติสูงกว่าโมเสส เช่นเดียวกับที่ผู้สร้างบ้านย่อมได้รับเกียรติมากกว่าบ้านที่เขาสร้าง 4เพราะบ้านแต่ละหลังย่อมมีผู้สร้าง แต่ผู้ที่สร้างทุกสิ่งคือพระเจ้า 5โมเสสเป็นผู้ซื่อสัตย์ในฐานะผู้รับใช้ทุกคนในบ้านของพระเจ้า เพื่อเป็นพยานถึงความจริงที่พระเจ้าจะตรัสในภายหน้า 6แต่พระคริสตเจ้าทรงซื่อสัตย์ในฐานะที่เป็นพระบุตร ทรงอำนาจเหนือทุกคนในบ้านของพระเจ้า บ้านของพระองค์คือเรานั่นเอง ถ้าเรายึดมั่นในความกล้าหาญและความหวังที่เราภูมิใจbนั้น

การพักผ่อนที่พระเจ้าประทาน

7ดังนั้น ตามที่พระจิตเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่า

วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

8จงอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนคราวกบฏ

เมื่อเขาทดลองพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร

9ครั้งนั้นบรรพบุรุษของท่านทดลองเรา

พิสูจน์เรา ทั้งๆ ที่เห็นกิจการของเรามาแล้วตลอดเวลาสี่สิบปี

10เราจึงเอือมระอาชนรุ่นนั้นและกล่าวว่า

‘พวกนี้มีใจหลงผิดอยู่เสมอ ไม่เคยรู้จักวิถีทางของเราเลย

11และเราปฏิญาณขณะที่กำลังโกรธว่า

เขาทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสู่ที่พักผ่อนของเรา’”

12พี่น้องทั้งหลาย จงระวังอย่าให้ผู้ใดมีจิตใจเลวร้ายไร้ความเชื่อ จนถึงกับแยกตัวออกจากพระเจ้าผู้ทรงชีวิต 13แต่จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า “วันนี้” เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14เราร่วมเป็นร่วมตายกับพระคริสตเจ้าอยู่แล้ว หากเราจะยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตั้งแต่ต้นให้มั่นคงจนถึงที่สุด 15พระคัมภีร์กล่าวว่า “วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ จงอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนคราวกบฏ16ใครเป็นผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียงแล้วยังเป็นกบฏ ไม่ใช่ทุกคนที่โมเสสนำออกจากอียิปต์หรือ 17ใครกันที่พระเจ้าทรงเอือมระอาเป็นเวลาสี่สิบปี ไม่ใช่ผู้ที่ทำบาปและล้มตายในถิ่นทุรกันดารหรือ 18และเมื่อพระเจ้าทรงปฏิญาณจะไม่ให้เข้าสู่ที่พักผ่อนของพระองค์นั้นทรงกล่าวถึงใคร ทรงกล่าวถึงผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์นั่นเอง 19เราจึงเห็นว่า เขาเหล่านั้นเข้าไปไม่ได้ เพราะไม่มีความเชื่อ

 

3 a พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ที่ พระเจ้าทรงส่งมา (อัครสาวก) (ดู ยน 3:17, 34; 5:36; 9:7; รม 1:1 เชิงอรรถ b; 8:3; กท 4:4) และมหาสมณะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนมนุษยชาติเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า (ดู ฮบ 2:17; 4:14; 5:5, 10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21)

b บางฉบับเสริมว่า โดยไม่หวั่นไหวจนถึงที่สุด (ดูข้อ 14)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก