"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

5 1มหาสมณะทุกองค์ย่อมได้รับการคัดเลือกจากมวลมนุษย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมนุษย์ในความสัมพันธ์ติดต่อกับพระเจ้า เพื่อถวายทั้งบรรณาการและเครื่องบูชาชดเชยบาปa 2เขาเห็นใจผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด เพราะเขาก็ถูกความอ่อนแอครอบงำอยู่เช่นเดียวกัน 3ด้วยเหตุนี้ เขาจึงต้องถวายบูชาชดเชยบาปสำหรับตนเองเช่นเดียวกับชดเชยบาปสำหรับประชากรด้วย 4ไม่มีใครอ้างเกียรตินี้เป็นของตนได้ นอกจากผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเช่นเดียวกับอาโรน 5ในทำนองเดียวกันพระคริสตเจ้ามิได้ทรงยกย่องพระองค์ขึ้นเป็นมหาสมณะ แต่ผู้ที่ทรงยกย่องพระคริสตเจ้าคือพระเจ้า ผู้ตรัสกับพระองค์ว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน6เช่นเดียวกับที่ตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่า “ท่านเป็นสมณะตลอดนิรันดรตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค7ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้b พระองค์ทรงอธิษฐาน ทูลขอ คร่ำครวญและร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้c พระเจ้าทรงฟังเพราะความเคารพยำเกรงของพระเยซูเจ้าd 8ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน 9และเมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วe ก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ 10โดยพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูเจ้าให้ทรงเป็นมหาสมณะตามแบบอย่างของเมลคีเซเดคf

III. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นสมณะแท้จริง

 

ชีวิตคริสตชนและเทววิทยา

11เรายังต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกหลายประการ แต่เป็นเรื่องอธิบายยากเพราะท่านทั้งหลายเข้าใจช้า 12เวลานี้ท่านน่าจะเป็นอาจารย์ได้แล้ว แต่ท่านยังต้องการผู้สอนหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้าอีก ท่านยังต้องการน้ำนม ไม่ใช่อาหารแข็ง 13ใครที่ยังไม่หย่านมก็ยังเป็นทารก ไม่อาจจะรับคำสอนเรื่องความชอบธรรมgได้ 14อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ฝึกฝนให้รู้จักแยกความดีและความชั่ว

 

5 a หน้าที่สมณะในการถวายบูชา (ดู ลนต 1; 4; 9) มีความเกี่ยวข้องกับอาโรนมากกว่ากับโมเสส ผู้เขียนจะอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียด การถวายเครื่องบูชาเกี่ยวข้องกับบาป จึงแสดงให้เห็นว่า เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า สมณะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้มีความเชื่อ

b ข้อความตอนนี้เน้นถึงความเป็นมนุษย์ สมณะต้องเป็นมนุษย์เพราะเขาเป็นผู้แทนของเพื่อนมนุษย์ ต้องร่วมทุกข์กับมนุษย์คนอื่นด้วย เพื่อจะเห็นอกเห็นใจพวกเขา (ดู 2:17-18; 4:15) พระเยซูเจ้าทรงร่วมทุกข์กับเพื่อนมนุษย์เช่นนี้ตลอดพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้ และโดยเฉพาะเมื่อทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์

c พระเยซูเจ้าไม่ได้รับการช่วยให้พ้นจากความตาย เนื่องจากว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินก็เพื่อสิ้นพระชนม์ (ยน 12:27ฯ) แต่พระบิดาได้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายหลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว (กจ 2:24ฯ) พระเจ้าทรงเปลี่ยนการสิ้นพระชนม์ให้เป็นการกลับคืนพระชนมชีพไปรับความรุ่งโรจน์ (2:9; ยน 12:27ฯ; 13:31ฯ; 17:5; ฟป 2:9-11)

d คำนี้หมายถึงความเคารพและการอ่อนน้อมเชื่อฟัง เพราะคำอธิษฐานภาวนาของพระคริสตเจ้าในสวนเกทเสมนีเป็นคำภาวนาที่แสดงการนอบน้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ (มธ 26:39, 42) พระเจ้าจึงทรงสดับฟังและตอบสนองคำภาวนาของพระองค์

e ภารกิจที่ทรงกระทำสำเร็จบริบูรณ์คือหน้าที่สมณะและการเป็นเครื่องบูชา

f เรื่องนี้จะอธิบายอย่างละเอียดต่อไปในบทที่ 6-10

g “คำสอนเรื่องความชอบธรรม” เช่นเดียวกับ “พระวจนะของพระเจ้า” อาจหมายถึงพันธสัญญาเดิม (เทียบ
2 ทธ 3:16) หรือคำสอนของคริสตศาสนาทั้งหมด ในที่นี้ดูเหมือนจะหมายถึงคำสอนต่างๆ ที่พระคริสตเจ้าทรงสอนเรื่องพระเจ้าประทานความชอบธรรมให้แก่มนุษยชาติ (รม 3:21-26) โดยเฉพาะเรื่องการที่พระคริสตเจ้าทรงเป็นสมณะ ทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยมีเมลคีเซเดค “กษัตริย์แห่งความชอบธรรม” เป็นรูปแบบล่วงหน้า (ฮบ 7:2)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก