"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

VIII. สุภาษิตของเลมูเอล

 

31 1ต่อไปนี้คือสุภาษิตของเลมูเอลกษัตริย์แห่งมัสสาa ตามคำสั่งสอนของพระชนนี

2อะไรเล่า ลูกเอ๋ย อะไรเล่า ลูกที่แม่ให้กำเนิด

อะไรเล่า ลูกที่แม่เคยบนบานขอไว้

3อย่าให้กำลังของลูกแก่ผู้หญิงต่างๆ

อย่าให้ชีวิตของลูกแก่ผู้ทำลายบรรดากษัตริย์b

4เลมูเอลเอ๋ย กษัตริย์ไม่ควร

กษัตริย์ไม่ควรเสวยน้ำจัณฑ์c

ผู้มีอำนาจปกครองก็ไม่ควรปรารถนาdสุราเมรัย

5เพราะเมื่อทรงดื่มแล้ว พระองค์จะทรงลืมกฎหมายที่เคยทรงกำหนดไว้

ไม่ทรงปกป้องสิทธิของคนยากจน

6จงให้สุราเมรัยแก่ผู้ที่กำลังจะตาย

และให้เหล้าองุ่นแก่ผู้ที่มีความทุกข์ใจ

7จงให้เขาดื่ม เขาจะได้ลืมความยากจนของตน

และจดจำความทุกข์ยากไม่ได้อีก

8จงพูดแทนคนใบ้

เพื่อปกป้องสิทธิของทุกคนที่ถูกทอดทิ้ง

9จงพูดเพื่อตัดสินคดีอย่างชอบธรรม

และรักษาสิทธิของคนยากจนและคนขัดสน

IX. ภรรยาที่มีคุณธรรมe

อาเลฟ   10ใครจะพบภรรยาที่มีคุณธรรมfได้

                    เธอประเสริฐกว่าไข่มุกยิ่งนัก

เบท      11จิตใจของสามีก็วางใจเธอ

                    เขาจะไม่ขาดกำไร

กีเมล    12เธอทำให้เขามีความสุข

ไม่ก่อความทุกข์ให้เขาเลยตลอดชีวิตของเธอ

ดาเลท  13เธอไปหาขนแกะและป่าน

                    มาทอเป็นผืนผ้าด้วยมืออย่างเต็มใจ

เฮ         14เธอเป็นเหมือนเรือสินค้า

                    นำเสบียงอาหารมาจากแดนไกล

วาว      15เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่

จัดเตรียมอาหารให้ครอบครัว

          และสั่งงานต่างๆ แก่หญิงรับใช้g

ซาอิน    16เธอตรวจดูทุ่งนาแล้วซื้อไว้

                    ด้วยผลงานจากน้ำมือของเธอ แล้วปลูกสวนองุ่น

เคท      17เธอคาดสะเอวทำงานอย่างแข็งขัน

                    แสดงกำลังแขนของเธอ

เตท      18เธอรู้ว่าธุรกิจของเธอได้กำไร

                    ตะเกียงของเธอไม่ดับตลอดคืน

โยด      19เธอยื่นมือจับไนปั่นด้าย

                    นิ้วมือของเธอหมุนเครื่องกรอด้าย

คัฟ       20เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน

                    ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน

ลาเมด   21เมื่อหิมะตกเธอก็ไม่ต้องกังวลกับคนในครอบครัว

                    เพราะทุกคนในบ้านสวมเสื้อผ้าสองชั้น

เมม      22เธอทำผ้าปูเตียงสำหรับตน

                    เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงแดง

นูน        23สามีของเธอเป็นที่เคารพนับถือที่ประตูเมือง

                    เมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่ผู้อาวุโสของแผ่นดิน

ซาเมค  24เธอทำเสื้อผ้าจากป่านเนื้อละเอียดเอาไว้ขาย

                    จัดส่งผ้าคาดสะเอวให้แก่พ่อค้า

อายิน    25เธอมีกำลังและความสง่างามเป็นอาภรณ์

                    ยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอh

เป         26เธอพูดด้วยปรีชาญาณ

                    พูดสั่งสอนด้วยความกรุณา

ซาเด     27เธอดูแลความเป็นอยู่ในบ้าน

                    อาหารที่กินไม่ได้มาจากความเกียจคร้าน

โฆฟ     28ลูกๆ ลุกขึ้นพูดชมเชยเธอ

                    สามีก็สรรเสริญเธอด้วย

เรช       29พูดว่า “สตรีจำนวนมากเคยทำกิจการดีเลิศ

                    แต่เธอดีเลิศยิ่งกว่าทุกคน”

ชิน        30เสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวง ความสวยงามก็ไม่จีรังยั่งยืน

                    แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญi

เตา       31จงให้เธอได้รับผลจากมือของเธอ

                    การงานของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง

 

31 a “กษัตริย์แห่งมัสสา” คำ “มัสสา” ในภาษาฮีบรูยังอาจแปลได้อีกว่า “คำพยากรณ์” (เทียบ 30:1) “มัสสา” เป็นชื่อของชาวอิชมาเอลเผ่าหนึ่งในคาบสมุทรอาราเบียตอนเหนือ (ปฐก 25:14) ปรีชาญาณของ “บุตรของชนทางตะวันออก” (กดว 24:21 เชิงอรรถ k) เป็นที่รู้จักกันทั่วไป (ดู 1 พกษ 5:10; โยบ 2:11 เชิงอรรถ d; ยรม 49:7)

b “ผู้ทำลายบรรดากษัตริย์” แปลโดยคาดคะเน

c “น้ำจัณฑ์” การกล่าวย้ำถึงอันตรายของสุราเมรัยเป็นลักษณะเฉพาะของศีลธรรมในหมู่ผู้อาศัยตามทะเลทราย (เทียบเรื่องของชาวเรคาบใน ยรม 35 และ คิดถึงชาวอาหรับในสมัยปัจจุบัน)

d “ปรารถนา” แปลโดยคาดคะเน

e คำชมเชยภรรยาที่มีคุณธรรม (ข้อ 10-31) นี้เป็นบทประพันธ์กลบทอักษร ข้อความแต่ละข้อเริ่มด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงกันตามลำดับ (เทียบ สดด 9-10; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; พคค 1-4; บสร 51:13-29 [ในต้นฉบับภาษาฮีบรู]; นฮม 1:2-8) ดูคำอธิบายบทประพันธ์บทนี้ในข้อ 31 เชิงอรรถ I และ 5:15 เชิงอรรถ b (เทียบ 11;16; 12:4; 18:22; 19:14 และ บสร 7:19)

f “ภรรยาที่มีคุณธรรม” วลีภาษาฮีบรูที่ต้นฉบับภาษากรีกแปลตามตัวอักษรว่า “หญิงทรงพลัง” (‘eshet chayil = gyne andreia) หมายความถึงทั้งความสามารถและคุณธรรม พูดง่ายๆ คือ “แม่บ้านที่ดีพร้อม”

g “สั่งงานต่างๆ แก่หญิงรับใช้” บรรทัดที่สามนี้อาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา

h “ยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอ” หมายความว่า เธอมองไปยังอนาคตด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมของครอบครัว หรือบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าจะประทานให้เธอสักวันหนึ่ง เพื่อตอบแทนความเอาใจใส่ที่เธอมีต่อสามีและครอบครัว

i คำยกย่องชมเชยภรรยาที่ดีพร้อมบทนี้ยังอาจเข้าใจได้อีกว่า เป็นการกล่าวเป็นอุปมาถึงลักษณะของปรีชาญาณที่เป็นเสมือน “บุคคล” ด้วย (ดู 8:22 เชิงอรรถ e) และตามที่คำขยายความในต้นฉบับภาษากรีกเสนอไว้ว่า “สตรีมีปรีชาจะได้รับคำชมเชยสรรเสริญ นั่นคือ ความยำเกรงพระยาห์เวห์ต้องได้รับการยกย่อง” และนี่คงเป็นคำอธิบายได้ว่าทำไมบทประพันธ์บทนี้ ซึ่งก็เป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะด้วย ถูกจัดไว้เป็นข้อความบทสุดท้ายของหนังสือสุภาษิต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก