"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชาวอิสราเอลยึดครองแผ่นดินของกษัตริย์โอก

3 1ต่อมา เราได้มุ่งขึ้นไปทางเหนือสู่แคว้นบาชาน กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรงยกกำลังออกมาสู้รบกับเราที่เอเดรอี 2พระยาห์เวห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเรามอบเขาพร้อมกับไพร่พลและแผ่นดินของเขาไว้ในอำนาจของท่านแล้ว ท่านจะต้องทำกับเขาเหมือนที่ท่านทำกับกษัตริย์สิโหนแห่งชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่เฮชโบน” 3ดังนั้น พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงมอบกษัตริย์โอกแห่งบาชานพร้อมกับไพร่พลของพระองค์ไว้ในอำนาจของเรา เราจึงประหารชีวิตทุกคน ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต 4เราเข้ายึดเมืองทุกเมืองของพระองค์ ไม่เว้นสักเมืองเดียว รวมหกสิบเมือง ได้แก่ แคว้นอารโกบทั้งหมดที่กษัตริย์โอกแห่งแคว้นบาชานทรงปกครอง 5เมืองเหล่านี้ล้วนมีป้อมปราการ มีกำแพงสูงล้อม มีประตูเมืองลั่นดานอย่างแน่นหนา เรายังเข้ายึดเมืองอีกหลายเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมaด้วย 6เราทำลายเมืองทั้งหมดนี้ ประหารชีวิตผู้อาศัยทุกคนไม่ว่าชาย หญิง หรือเด็ก เหมือนที่เราได้ทำกับเมืองของกษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบน 7เรานำฝูงสัตว์และของที่ปล้นได้ในเมืองเป็นของเชลย

8ครั้งนั้น เรายึดได้แผ่นดินฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่แม่น้ำอารโนนไปถึงภูเขาเฮอร์โมนจากกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทั้งสองพระองค์ 9ชาวไซดอนเรียกภูเขาเฮอร์โมนว่า “สีรีออน” ส่วนชาวอาโมไรต์เรียกว่า “เสนีร์” 10เรายึดเมืองในที่ราบสูงทุกเมือง แคว้นกิเลอาดและแคว้นบาชานทั้งหมดจนถึงเมืองสาเลคาห์และเอเดรอี ในอาณาจักรของกษัตริย์โอกแห่งบาชาน 11กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของชาวเรฟาอิม ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาลbยาวสี่เมตรครึ่งและกว้างสองเมตร ยังคงอยู่ในเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน

 

การจัดสรรดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

12เมื่อเราเข้ายึดครองแผ่นดินนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็กำหนดให้ชนเผ่ารูเบนและกาดได้ดินแดนตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ ริมแม่น้ำอารโนนไปจนถึงครึ่งหนึ่งของแถบภูเขากิเลอาดรวมทั้งเมืองต่างๆ ที่อยู่ที่นั่น 13ข้าพเจ้ากำหนดให้ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้ส่วนที่เหลือของแคว้นกิเลอาด รวมทั้งแคว้นบาชานทั้งหมดที่กษัตริย์โอกทรงเคยปกครอง ได้แก่ แคว้นอารโกบทั้งหมดซึ่งเรียกว่าแผ่นดินของชาวเรฟาอิม 14ยาอีร์บุตรของมนัสเสห์ได้ยึดแคว้นอารโกบทั้งหมดจนถึงชายแดนเกชูร์และมาอาคัท เขาจึงเรียกชื่อหมู่บ้านต่างๆ ของแคว้นบาชานตามชื่อของตน คนทั้งหลายเรียกชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “หมู่บ้านยาอีร์” จนถึงทุกวันนี้ 15ข้าพเจ้ากำหนดแคว้นกิเลอาดให้แก่มาคีร์ 16กำหนดดินแดนตั้งแต่แคว้นกิเลอาดจนถึงแม่น้ำอารโนนให้แก่ชนเผ่ารูเบนและกาด แม่น้ำอารโนนเป็นชายแดนทางใต้ แม่น้ำยับบอกจนจรดดินแดนของชาวอัมโมนเป็นชายแดนทางเหนือ 17หุบเขาอาราบาห์และแม่น้ำจอร์แดนเป็นชายแดนทางตะวันตก ตั้งแต่ทะเลสาบคินเนเรทลงไปจนถึงทะเลอาราบาห์ หรือทะเลเกลือ ที่เชิงเขาปิสกาห์ซึ่งอยู่ทางตะวันออก

 

คำตักเตือนเพิ่มเติมของโมเสส

18เวลานั้น ข้าพเจ้าสั่งท่านทั้งหลายว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของท่าน ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักรบ จงถืออาวุธ ข้ามแม่น้ำไปล่วงหน้าชาวอิสราเอลพี่น้องของท่าน 19ข้าพเจ้ารู้ดีว่าท่านมีฝูงสัตว์จำนวนมาก ดังนั้น ภรรยาของท่าน เด็กๆ และฝูงสัตว์จะอยู่ในเมืองที่ข้าพเจ้าให้ท่าน 20จนกว่าพระยาห์เวห์จะประทานที่พำนักให้แก่พี่น้องของท่าน เหมือนกับที่ประทานให้ท่าน เมื่อเขาได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบให้เขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้ว ทุกท่านจึงจะกลับมายังแผ่นดินที่ข้าพเจ้าให้เป็นมรดก” 21ข้าพเจ้าสั่งโยชูวาว่า “ท่านได้เห็นทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำกับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้ว พระยาห์เวห์จะทรงกระทำเช่นเดียวกันกับอาณาจักรอื่นๆ ที่ท่านจะบุกเข้าไป 22อย่ากลัวเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะสู้รบเพื่อท่าน” 23ในครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลวอนพระยาห์เวห์ว่า 24“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์กำลังทรงสำแดงความยิ่งใหญ่และพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้พระองค์ ไม่มีพระเจ้าองค์ใดทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน สามารถทำกิจการยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์เหมือนที่ทรงกระทำได้ 25ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเห็นทั้งแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่ง เห็นภูเขาที่สวยงาม และเห็นเลบานอนเถิด” 26แต่พระยาห์เวห์กริ้วข้าพเจ้าเพราะท่านเป็นเหตุ พระองค์ไม่ทรงฟังข้าพเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสว่า “พอแล้ว อย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก 27จงขึ้นไปบนยอดเขาปิสกาห์ จงทอดสายตาไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และมองให้ดี เพราะท่านจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไป 28จงสั่งสอนโยชูวาให้มีความเข้มแข็งและมั่นใจ เพราะเขาจะเป็นผู้นำประชากรนี้ข้ามไปยึดครองแผ่นดินที่ท่านจะเห็น”

29ดังนั้น เราจึงหยุดอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเมืองเบธเปโอร์

 

3 a “เมืองที่ไม่มีกำแพงล้อม” แปลได้อีกว่า “เมืองของชาวเปริสซี” เพราะชาวเปริสซีอาศัยในชนบท ไม่มีป้อมปราการป้องกัน

b “ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาล” แปลตามตัวอักษรว่า “เตียงเหล็ก” เหล็กในที่นี้อาจหมายถึง หินภูเขาไฟ (basalt) ที่มีสีน้ำตาลเข้ม

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก