"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ง. นางเดโบราห์และบาราคa

ชาวอิสราเอลถูกชาวคานาอันกดขี่

4 1หลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว ชาวอิสราเอลทำสิ่งเลวร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีก 2พระยาห์เวห์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอัน ซึ่งครองราชย์อยู่ที่เมืองฮาโซร์ แม่ทัพของพระองค์ชื่อสิเสรา อยู่ที่เมืองฮาโรเชทโกยิม

          3ชาวอิสราเอลร้องขอพระยาห์เวห์ เพราะกษัตริย์ยาบินทรงมีรถศึกเหล็กเก้าร้อยคัน และกดขี่ชาวอิสราเอลอย่างเหี้ยมโหดเป็นเวลายี่สิบปี

 

นางเดโบราห์

          4นางเดโบราห์ภรรยาของลัปปิโดทประกาศกหญิงb เป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลในสมัยนั้น 5นางมักจะนั่งใต้ต้นปาล์ม ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองรามาห์กับเมืองเบธเอลในแถบภูเขาเอฟราอิม ต้นปาล์มนั้นจึงได้ชื่อว่า “ต้นปาล์มcของนางเดโบราห์ ชาวอิสราเอลจะไปที่นั่นให้นางตัดสินคดี 6วันหนึ่ง นางส่งคนไปเรียกบาราคบุตรของอาบีโนอัมมาจากเมืองเคเดชในดินแดนนัฟทาลี บอกว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาแก่ท่านดังนี้ “จงไปพาคนมาที่ภูเขาทาโบร์ นำชนเผ่านัฟทาลีและเศบูลุนหนึ่งหมื่นคนไปด้วย 7เราจะนำสิเสรา แม่ทัพของกษัตริย์ยาบินพร้อมกับรถศึก และกำลังพลของเขามารบกับท่านที่ห้วยคีโชน เราจะมอบเขาไว้ในมือของท่าน” 8บาราคกล่าวแก่นางว่า “ข้าพเจ้าจะไป ถ้าท่านจะไปกับข้าพเจ้า แต่ถ้าท่านไม่ไป ข้าพเจ้าก็จะไม่ไปด้วย”d 9นางตอบว่า “ตกลง ข้าพเจ้าจะไปกับท่าน แต่ท่านจะไม่ได้รับเกียรติในการออกรบครั้งนี้ เพราะพระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง” 10แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช บาราคเรียกชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมาชุมนุมที่เมืองเคเดช มีกำลังพลหนึ่งหมื่นคนตามเขาไป นางเดโบราห์ก็ไปกับเขาด้วย

 

เฮเบอร์ชาวเคไนต์e

          11ขณะนั้น เฮเบอร์ชาวเคไนต์ได้แยกทางกับชนเผ่าเคไนต์อื่นๆ ซึ่งเป็นเชื้อสายของโฮบับบิดาภรรยาของโมเสส มาตั้งกระโจมอยู่ใกล้ต้นโอ๊กที่ศานันนิม ไม่ไกลจากเมืองเคเดช

 

ความปราชัยของสิเสรา

          12สิเสราทราบข่าวว่า บาราคบุตรของอาบีโนอัมขึ้นไปบนภูเขาทาโบร์ 13สิเสราจึงระดมรถศึกเหล็กทั้งเก้าร้อยคันของเขาพร้อมกับกำลังพลทั้งหมดที่เขามี ออกจากเมืองฮาโรเชทโกยิมไปถึงห้วยคีโชน 14นางเดโบราห์กล่าวแก่บาราคว่า “ไปเถิด วันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระยาห์เวห์ทรงดำเนินนำหน้าท่านอยู่มิใช่หรือ” บาราคก็ลงมาจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับกำลังพลหนึ่งหมื่นคนที่ตามมา 15เมื่อบาราคยกทัพมา พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้สิเสราพร้อมกับรถศึกและกำลังพลทั้งหมดของเขาแตกกระเจิงf สิเสราลงจากรถศึกวิ่งหนีไป 16บาราคไล่ตามรถศึกและกองทัพไปจนถึงเมืองฮาโรเชทโกยิม กองทัพของสิเสราถูกฆ่าตายสิ้นด้วยคมดาบ ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่เลยแม้แต่คนเดียว

 

ความตายของสิเสรา

          17สิเสราวิ่งหนีไปยังกระโจมของนางยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ชาวเคไนต์ เนื่องจากยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์และครอบครัวของเฮเบอร์ชาวเคไนต์มีไมตรีต่อกัน 18นางยาเอลออกมาต้อนรับสิเสรากล่าวว่า “เชิญเจ้านายเข้ามาเถิด เข้ามาข้างในเถิด อย่ากลัวเลย” สิเสราก็เข้าไปข้างในกระโจม นางยาเอลจึงเอาผ้าห่มมาคลุมเขาไว้ 19เขาพูดกับนางว่า “ขอน้ำให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อยเถิด ข้าพเจ้ากระหายน้ำ” นางก็เปิดถุงหนังใส่นมให้เขาดื่มและเอาผ้าห่มคลุมเขาไว้อีก 20สิเสราบอกกับนางว่า “จงไปยืนเฝ้าอยู่หน้ากระโจม ถ้ามีใครมาถามว่า ‘มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหม’ จงตอบว่า ‘ไม่มี’” 21นางยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฉวยหลักผูกกระโจม ถือตะลุมพุกย่องเข้ามา ขณะที่สิเสรานอนหลับสนิทเพราะเหนื่อยมาก นางเอาหลักผูกกระโจมตอกทะลุขมับของเขาตรึงติดกับพื้นดิน สิเสราก็สิ้นใจ 22เมื่อบาราคมาตามหาสิเสรา นางยาเอลก็ออกมาต้อนรับเขากล่าวว่า “เชิญเข้ามาข้างในเถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูคนที่ท่านตามหา” บาราคก็เข้าไปกับนาง เขาเห็นสิเสรานอนสิ้นใจอยู่กับพื้น มีหลักผูกกระโจมตอกตรึงทะลุขมับ

 

ชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อย

          23วันนั้น พระเจ้าทรงปราบยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอันต่อหน้าชาวอิสราเอล 24ชาวอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งบีบคั้นยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอันหนักยิ่งๆ ขึ้น จนทำลายล้างยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอันได้สำเร็จ

 

4 a เรื่องนางเดโบราห์และบาราคมีเล่าสองครั้ง ครั้งแรกเป็นร้อยแก้ว (บทที่ 4) ครั้งที่สองเป็นคำประพันธ์ (บทที่ 5) ในเรื่องร้อยแก้วสำนวนเดิม ชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อสิเสราแห่งฮาโรเชทโกยิม ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบยิสเรเอล ชื่อยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์คงถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง เพราะโยชูวาเคยมีชัยชนะกษัตริย์ยาบินแล้ว (ยชว 11:10-15) และชื่อนี้ไม่ปรากฏในคำประพันธ์บทที่ 5 ชัยชนะของนางเดโบราห์และบาราคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำลายอำนาจของชาวคานาอันที่แยกเผ่าทางเหนือจากเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์ออกจากกัน เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นราวกลางศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล

b นางเดโบราห์เป็นประกาศกหญิงเช่นเดียวกับมีเรียม (อพย 15:20) และฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14) และยังพิจารณาคดีความในพระนามของพระยาห์เวห์ด้วย

c “ต้นปาล์ม” คำภาษาฮีบรูอาจแปลว่า “ต้นเสา” ก็ได้

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบวันที่พระยาห์เวห์จะทรงส่งทูตสวรรค์นำทางข้าพเจ้า” บาราคต้องการให้นางเดโบราห์คอยปรึกษาพระยาห์เวห์ (ดู อพย 33:7 เชิงอรรถ c) ว่าตนจะมีชัยชนะในการรบครั้งนี้หรือไม่

e ข้อ 11 นี้เข้ามาขัดจังหวะของเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ เพื่อแนะนำให้รู้จักครอบครัวของนางยาเอลที่จะเล่าถึงตั้งแต่ข้อ 17 เรื่องนี้แต่เดิมอาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนางเดโบราห์และบาราค

f “แตกกระเจิง” ในภาษาฮีบรูเพิ่มวลีว่า “ทรงใช้ดาบทำให้…” ซึ่งอาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเพิ่มจากข้อ 16

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก