"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2022
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 54:1-10)         

กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเสมือนหญิงหมันผู้ไม่เคยคลอดบุตรเอ๋ย

จงโห่ร้องเถิด
เจ้าผู้ไม่เคยเจ็บครรภ์

จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิดเพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้ง
จะมีจำนวนมากกว่าบุตรของหญิงที่ยังมีสามี

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส จงขยายสถานที่ให้กระโจมของเจ้า
จงขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออกให้กว้าง

อย่ารั้งสิ่งใดไว้ จงต่อเชือกให้ยาว
จงทำให้หลักกระโจมมั่นคงขึ้นเถิด

เพราะเจ้าจะขยายออกไปทั้งทางขวาและทางซ้าย
พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะยึดครองนานาชาติ

จะทำให้เมืองร้างมีคนอาศัยอยู่
อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย

อย่าวุ่นวายใจ เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายอีก
เจ้าจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจ้า

เจ้าจะไม่ระลึกอีกต่อไปถึงความอัปยศที่เจ้าเคยเป็นม่าย
เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นพระสวามีของเจ้า

พระนามของพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล
พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลเป็นพระผู้ไถ่เจ้า

พระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าแห่งสากลโลก
ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกเจ้า

เหมือนเรียกภรรยาซึ่งถูกทอดทิ้งและเป็นทุกข์ใจ
พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า

ภรรยาที่แต่งงานในวัยเยาว์จะถูกทอดทิ้งได้หรือ

เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว
แต่เราจะรับเจ้าคืนมาด้วยความสงสารอย่างยิ่ง

เมื่อเราโกรธมาก เราไม่ให้เจ้าเห็นหน้าอยู่ครู่หนึ่ง
แต่เราสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้
สำหรับเราจะเป็นเหมือนในสมัยของโนอาห์

เราปฏิญาณว่าน้ำของโนอาห์
จะไม่ท่วมแผ่นดินอีกเลยฉันใด

เราก็ปฏิญาณว่าเราจะไม่โกรธเจ้า
และจะไม่ตำหนิเจ้าอีกฉันนั้น

แม้ภูเขาจะเคลื่อนย้าย และเนินเขาจะคลอนแคลน
ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า

และพันธสัญญาที่เราสัญญาจะประทานสันติภาพแก่เจ้า
จะไม่คลอนแคลนเลย

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 7:24-30)

        เมื่อผู้ที่ยอห์นส่งมาจากไปแล้ว พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือ ไม่ใช่แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวัง ถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่านไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีก ผู้นี้แหละ พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า ‘เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน’

         เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรี ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นอีกแล้ว กระนั้นก็ดี ผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น” ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟัง และบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอห์น และยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรม แต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอห์น จึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตน

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก