"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022
ระลึกถึง นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 45:6ค-8, 18, 21ค-25)         

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด

เรานำความสุขและสร้างภัยพิบัติ
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราทำทุกสิ่งเหล่านี้”

ท้องฟ้าเอ๋ย จงโปรยฝนลงมาจากเบื้องบน
ขอให้ก้อนเมฆหลั่งความชอบธรรมลงมา

แผ่นดินจงเปิดออก และจงผลิตผลเป็นความรอดพ้น
ที่งอกขึ้นมาพร้อมกับความชอบธรรม

“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราสร้างสิ่งเหล่านี้”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดิน
พระองค์ทรงปั้นแผ่นดินและทำให้มั่นคง

พระองค์มิได้ทรงสร้างแผ่นดินไว้ให้ว่างเปล่า
แต่ทรงปั้นแผ่นดินไว้ให้มีคนอาศัย

พระองค์ตรัสดังนี้
“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก

นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย
นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้าเที่ยงธรรมผู้ช่วยให้รอดพ้น

มนุษย์ทั้งหลายจากสุดปลายแผ่นดิน
จงหันมาหาเราเถิด ท่านจะได้รับความรอดพ้น

เพราะเราคือพระเจ้า และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
เราปฏิญาณในนามของเรา

ความเที่ยงธรรมออกมาจากปากของเรา
เราจะไม่กลับคำเลย
เรายืนยันว่า ‘เข่าทุกเข่าจะย่อลงนมัสการเรา

ลิ้นทุกลิ้นจะปฏิญาณความซื่อสัตย์ต่อเรา’
เขาทั้งหลายจะพูดว่า

‘เราพบความชอบธรรมและพละกำลังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
บรรดาผู้ที่โกรธเคืองพระองค์จะมาหาพระองค์ด้วยความอับอาย

พงศ์พันธุ์ทั้งหลายแห่งอิสราเอลจะได้รับความชอบธรรม
และสิริรุ่งโรจน์จากองค์พระผู้เป็นเจ้า’ ”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 7:18ข-23)

          เวลานั้น ยอห์นเรียกศิษย์มาสองคน แล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทูลถามว่า “ท่านคือผู้ที่จะต้องมา หรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก” เมื่อคนทั้งสองมาพบพระเยซูเจ้าแล้ว จึงกล่าวว่า “ยอห์นผู้ทำพิธีล้างส่งเรามาถามท่านว่า ‘ท่านคือผู้ที่จะต้องมา หรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก’ ”

         ขณะนั้น พระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรค จากความทุกข์ทรมาน และจากจิตชั่วร้าย ทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้ พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอห์นว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยิน คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี ผู้ที่ไม่เคลือบแคลงใจในเราย่อมเป็นสุข”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก