"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
              ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2023 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากฝ่ายคาทอลิก 1 ท่าน คือคุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

เริ่มประชุม ด้วยการอ่านพระวาจาพระเจ้า จากหนังสือกิจการอัครสาวก 19:11-20 และอธิษฐานภาวนา
*ต่อจากนั้นมีการรับรองรายงานการประชุม รายงานการดำเนินโครงการและเสนอแนะจากกรรมการ
*รับรองคณะกรรมการอำนวยการวาระใหม่ เลือกตั้งเมื่อ10 ตุลาคม 2022 วาระละ 3ปี
ดังนี้
1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธาน
2. ผู้ปกครอง นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช รองประธาน 1
3.ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข รองประธาน 2
4.ดร.นุโรจน์ พานิช กรรมการและเหรัญญิก
5.อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการ
6.ศาสนาจารย์เดชา เจนพิริยประยูร กรรมการ
7.ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม กรรมการ
8. ผู้ปกครอง นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ กรรมการ
9. ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา กรรมการ
10. ผู้ปกครองมนัส ลี้ธีระกุล กรรมการ
11.ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน กรรมการ
12.ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย กรรมการ
13.พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ กรรมการ-คาทอลิก
14.คุณพ่อปินะชาติ มะกรครรภ์ กรรมการ-คาทอลิก
15.คุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการ-คาทอลิก

งานที่จะดำเนินการต่อไป:
* การจัดทำพระคัมภีร์ฉบับศึกษา
*โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2023 เริ่มสมัครตั้งแต่ 1-31 มีนาคม ทาง www.Thai.bible และส่งผลงาน 30 เมษายน ประกาศผล 5 มิถุนายน 2023 โดยใช้พระธรรมลูกา (ฉบับมาตรฐาน) บทที่ 1-8
* ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก ระดับประเทศ โดยใช้พระธรรมลูกา
- แบบ On-site 150 ทีมๆละ2คน จัดในกรุงเทพฯ
- แบบออนไลน์ 200 คน
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2023 (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
* TBS Talk หัวข้อ เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด วันที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 08.30-12.30 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค่าลงทะเบียน 790 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารเที่ยงและของที่ระลึก) 690 บาท ( Early bird) จนถึง 10 เมษายน2023
* การจัดพิมพ์หนังสือใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคริสเตียนและผู้ให้การอบรม เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สนใจ มากที่สุด
* การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม แนะนำ หนังสือพระคัมภีร์ คู่มือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาสื่อและ Appพระคัมภีร์ ฯลฯ
* ทางสมาคมฯจะร่วมออกบูธ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่21 วันที่ 31 มีนาคม-9 เมษายน2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
* สาร TBS ‘S Friends เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านพระคัมภีร์ การประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำหนังสือ-สื่อพระคัมภีร์ ฯลฯ

ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)
# สามารถเยี่ยมชม Website ของสมาคมฯได้ที่ www.Thai.bible


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก