"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายถึงชาวฮีบรู

อารัมภบท

ความยิ่งใหญ่ของพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมนุษย์

          1 1ในอดีต พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี 2ครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้ายa พระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตรb พระเจ้าทรงสถาปนาพระบุตรให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่งc พระองค์ทรงสร้างจักรวาลdเดชะพระบุตรนี้ 3พระบุตรทรงเป็นรังสีแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ทรงเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ขององค์พระเจ้าe พระบุตรทรงผดุงจักรวาลไว้ด้วยพระวาจาทรงฤทธิ์ บัดนี้ พระบุตรทรงลบล้างมลทินแห่งบาปเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสด็จสู่สวรรค์ ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระมหิทธานุภาพ 4ดังนั้น พระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตสวรรค์ เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาทูตสวรรค์

I. พระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าบรรดาทูตสวรรค์

ข้อพิสูจน์จากพระคัมภีร์

5พระเจ้าเคยตรัสแก่ทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่า

“ท่านเป็นบุตรของเรา เราให้กำเนิดท่านในวันนี้”

หรือว่า

เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา

6หรืออีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระโอรสองค์แรกมาสู่โลกมนุษย์f พระองค์ตรัสว่า

“ให้ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากราบนมัสการพระองค์gเถิด”

7พระเจ้าทรงกล่าวถึงบรรดาทูตสวรรค์ว่า

“ทรงใช้ลมเป็นทูตนำสาร ทรงใช้เปลวเพลิงเป็นผู้รับใช้ของพระองค์”h

8แต่ตรัสกับพระบุตรว่า

ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร

และ

“คทาแห่งพระอาณาจักรของพระองค์i

เป็นคทาแห่งความเที่ยงธรรม”

9ท่านรักความยุติธรรม และเกลียดชังความชั่ว

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้า พระเจ้าของท่าน

จึงทรงเจิมท่านด้วยน้ำมันแห่งความยินดี

เหนือบรรดามิตรสหายของท่านj

10พระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้อีกว่า

ข้าแต่พระเจ้า

พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินมาแต่แรก

ท้องฟ้าเป็นผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์

11แผ่นดินและท้องฟ้าจะสูญไป

แต่พระองค์จะยังทรงดำรงอยู่

ทุกสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนกับเสื้อผ้า

12พระองค์จะทรงม้วนทุกสิ่งเก็บไว้เหมือนกับเสื้อคลุม

แล้วทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเสื้อผ้า

แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่เช่นเดิม วันเวลาของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

13พระเจ้าตรัสกับทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่า

เชิญมาประทับ ณ เบื้องขวาของเราเถิด

จนกว่าเราจะปราบศัตรูทั้งหมดให้เป็นที่วางเท้าของท่าน

14ทูตสวรรค์ทั้งหลายเป็นเพียงจิตที่มีหน้าที่รับใช้พระเจ้า พระองค์ทรงส่งมารับใช้ผู้ที่จะต้องได้รับความรอดพ้นมิใช่หรือk

 

1 a เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว (มก 1:15; กท 4:4 เชิงอรรถ c) วาระสุดท้ายหรือวันสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้น (กจ 2:17; 1 ปต 1:20)

b หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงส่งบรรดาประกาศกมาในโลก พระองค์ทรงส่งผู้แทนอีกผู้หนึ่งซึ่งไม่เป็นเพียงผู้นำสารเหมือนคนอื่น แต่เป็น “พระบุตร” (เทียบ มก 12:2-6; รม 1:4 เชิงอรรถ c) ซึ่งทรงเป็นถึงพระวจนาตถ์ด้วย (ยน 1:1 เชิงอรรถ a; 1:14 เชิงอรรถ m)

c การเป็นบุตรย่อมหมายถึงการมีสิทธิเป็นทายาทรับมรดก (เทียบ มธ 21:38; กท 4:7) ในที่นี้นับว่าพระเจ้าทรงมอบสรรพสิ่งให้แก่พระบุตรเป็นมรดก มรดกที่กล่าวถึงนี้คือมรดกของพระผู้ไถ่ในวาระสุดท้าย

d แปลตามตัวอักษรว่า ทรงสร้างยุคทั้งหลาย เป็นสำนวนฮีบรู

e การเปรียบเทียบทั้งสองนี้ยืมมาจากความคิดทางเทววิทยาของสำนักเมืองอเล็กซานเดรียเรื่อง sophia และ logos (เทียบ ปชญ 7:25-26) การเปรียบเทียบทั้งสองหมายถึงการที่พระบิดาและพระบุตรมีพระธรรมชาติเดียวกัน แม้จะเป็นสองพระบุคคลต่างกันก็ตาม พระบุตรทรงเป็นความเจิดจ้า ทรงเป็นลำแสงที่พวยพุ่งออกมาจากแหล่งกำเนิด ซึ่งได้แก่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา (ความสว่างจากองค์ความสว่าง) (อพย 24:16 เชิงอรรถ f) พระบุตรยังทรงเป็นภาพลักษณ์สมบูรณ์หรือแก่นแท้ของพระบิดาเอง (ดู คส 1:15 เชิงอรรถ d) เช่นเดียวกับรอยพิมพ์ที่มาจากการประทับตราลงบนดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง (เทียบ ยน 14:9)

f หมายถึง ขณะที่พระบุตรได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์หรือขณะที่ทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ (เทียบ ข้อ 3; 2:5; อฟ 1:20-21; ฟป 2:9-10) คำว่า โอรสองค์แรก เป็นตำแหน่งเกียรติยศ (คส 1:15, 18; วว 1:5)

g ประโยคนี้ยกมาจาก ฉธบ 32:43 จาก บทเพลงของโมเสส

h ผู้เขียนคงคิดถึงการเสด็จมาของพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย (2:2 เชิงอรรถ b) จึงยกข้อความนี้จากพระคัมภีร์ภาษากรีกฉบับ LXX เพื่อบรรยายธรรมชาติของทูตสวรรค์ คืออ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้เหมือนลมหรือเปลวเพลิง ดังนั้น จึงมีธรรมชาติที่ด้อยกว่าพระบุตรซึ่งทรงปกครองจากพระบัลลังก์ในยุคสุดท้าย

i พระองค์ ในที่นี้จะเข้าใจเป็นบุรุษที่สาม หรือบุรุษที่สองก็ได้ (ดู สดด 45:6 ฉบับ LXX)

j เพลงสดุดียกย่องพระมหากษัตริย์ซึ่งมีตำแหน่งสงฆ์ด้วยให้เป็นเหมือนพระเจ้า ข้อความนี้ถูกนำมาใช้กับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ว่าเป็นพระเจ้าโดยสิทธิ (ข้อ 3) พระคริสตเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงครองราชย์อยู่แล้วตลอดนิรันดร

k เมื่อเปรียบเทียบกับพระบุตร ทูตสวรรค์เป็นเพียงผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก