"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือกันดารวิถี (1)
1.การเตรียมเดินทางออกจากเชิงเขาซีนาย (กดว.1-9)
2. การเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร (กดว.10-12)
3. ความพยายามเข้าโจมตีแผ่นดินคานาอัน (กดว.13-14)

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือกันดารวิถี (1)
1.การเตรียมเดินทางออกจากเชิงเขาซีนาย (กดว.1-9)
2. การเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร (กดว.10-12)
3. ความพยายามเข้าโจมตีแผ่นดินคานาอัน (กดว.13-14)

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
 หนังสือกันดารวิถี (2)
4.กฎเกณฑ์ทางศาสนพิธีและผู้เกี่ยวข้อง (กดว.15-19)
5.การเดินทางต่อไปยังที่ราบโมอับ (กดว.20-21)
6.การเตรียมการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน (กดว.22-26)
7.บทสรุป : หนังสือกันดารวิถี
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือกันดารวิถี (2)
4.กฎเกณฑ์ทางศาสนพิธีและผู้เกี่ยวข้อง (กดว.15-19)
5.การเดินทางต่อไปยังที่ราบโมอับ (กดว.20-21)
6.การเตรียมการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน (กดว.22-26)
7.บทสรุป : หนังสือกันดารวิถี
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (1)
1. ลักษณะของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
2.โครงสร้างของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
3. ความสำคัญ ของกฎหมายของโมเสส
4. คำสอนหลักของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ1-30)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (1)
1. ลักษณะของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
2.โครงสร้างของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
3. ความสำคัญ ของกฎหมายของโมเสส
4. คำสอนหลักของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ1-30)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (2)
5.โมเสสแต่งตั้งโยชูวาเป็นผู้นำแทน (ฉธบ31)
6.คำอวยพรและมรณกรรมของโมเสส (ฉธบ33-34)
7.บทสรุป : หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
8.บทสรุป : หนังสือปัญจบรรพ
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (2)
5.โมเสสแต่งตั้งโยชูวาเป็นผู้นำแทน (ฉธบ31)
6.คำอวยพรและมรณกรรมของโมเสส (ฉธบ33-34)
7.บทสรุป : หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
8.บทสรุป : หนังสือปัญจบรรพ
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 3 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 / 2559

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก