"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
ฮบ 7:25-8:6 / มก 3:7-12
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                    

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์ ผู้คนจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากแคว้นอิดูเมอา

จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน และจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ ได้ยินสิ่งที่ทรงกระทำก็มาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก จนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ เบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ ก็กราบลง พลางตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---------

 เราแสวงหา "ความดี" จากที่ไหน จากที่มีคนไม่เคยก้าวร้าวรังแก หรือ จากคนที่สำนึกเปลี่ยนแปลงท่าที
 เราแสวงหา "ความงาม" จากที่ไหน จากที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีที่ติ หรือ จากการปะติด ตัดแปะ ขจัดส่วนที่เสีย แต่งเติมส่วนที่พร้อม
 เราแสวงหา "ความบริบูรณ์" จากที่ไหน จากที่ถูกทำจนเต็ม จนล้นเหลือ หรือ จากการพยายามเติมเต็ม เล็งมองคนที่ขาดก็สละแบ่ง เล็งมองที่ไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมก็แบ่งกัน
 ความดี ความงาม ความบริบูรณ์ ที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์ "ส่งสัญญาณ" มาจากพระบุตรพระเยซูคริสต์ ที่เคยบากบั่น พากเพียร เรียนรู้ เพื่อจะศักดิ์สิทธิ์ได้ ในวิถีความเป็นมนุษย์ ซึ่งปรากฎในคำพูดของจดหมายของชาวฮีบรูว่า

 "แต่คำปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งมาภายหลังธรรมบัญญัตินั้น แต่งตั้งพระบุตรผู้ทรงบรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วตลอดไปให้เป็นมหาสมณะ"
 ความดี ความงาม ความบริบูรณ์ ไม่ได้มีอยู่แล้ว แต่มีและเกิดขึ้น ในความพยายาม บากบั่น พากเพียรของมนุษย์ ที่ ดีและงาม จนบริบูรณ์ในมนุษย์ด้วยกัน

 สะท้อนในภาพลักษณ์ของบุคคลที่เจริญขึ้น ด้วยการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้อง ในขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังทะเลสาบพร้อมกับบรรดาศิษย์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก