"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”
75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31)
            1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน” 29เปโตรทูลว่า “แม้ว่าทุกคนจะทอดทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพระองค์เลย” 30พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า คืนนี้ก่อนไก่จะขันสองครั้ง ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 31แต่เปโตรทูลย้ำว่า “ถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายพร้อมกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย” อัครสาวกทุกคนก็พูดเหมือนกัน

                 ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันพฤหัส ฯ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตามวัฒนธรรมของชาวยิวถือว่าเป็นวันศุกร์แล้ว การที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์กับการทำนายถึงการทรยศของยูดาส (เทียบ 14:17-21) เป็นกรอบของการเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (เทียบ 14:22-25) และเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องชั้นบนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนเกทเสมนี ตามข้อเขียนในหนังสืออพยพ (12:22) เล่าว่าในคืนวันปัสกาไม่มีผู้ใดออกจากบ้านได้ แต่ต่อมา เมื่อชาวยิวมีกฎข้อบังคับว่าจะไม่สามารถเฉลิมฉลองวันปัสกาที่อื่นได้นอกจากกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น เขาจึงตีความหมายคำสั่งห้ามออกจากบ้านว่าหมายถึง ไม่สามารถออกจากเมืองรวมทั้งบริเวณโดยรอบ คือระยะทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับภูเขามะกอกเทศที่พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวกกำลังเดินทางไป ซึ่งเป็นระยะทางที่ชาวยิวอนุญาตให้เดินไปได้ในวันสับบาโต (เทียบ กจ 1:12)

- พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา แม้บรรดาอัครสาวกได้รับคำสั่งสอนพิเศษเป็นการส่วนตัวจากพระเยซูเจ้า รวมทั้งคำนายเกี่ยวกับอนาคตของพระองค์ เขาก็ยังไม่ยอมรับความคิดที่ว่า จำเป็นต้องมีการทดลองเหล่านั้นเพื่อแผนการแห่งความรอดพ้นจะสำเร็จไป บางทีเขาอาจจะคิดได้ แต่ไม่กล้าที่จะอดทนต่อผลตามมา ดังนั้นเขาจึงหนีไป (เทียบ 14:50)

- เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป นี่เป็นการอ้างประโยคอย่างอิสระจากหนังสือประกาศกเศคารียาห์ ในบทที่ 13 ข้อ 7 บ่อยครั้ง ในการเทศน์สอน พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะ โดยรื้อฟื้นข้อคิดที่เป็นเอกลักษณ์ในพันธสัญญาเดิม พระเยซูเจ้าทรงเน้นการกระทำของพระเจ้า แต่ในเวลาเดียวก็ไม่ทรงละเว้นความรับผิดชอบของบรรดาศิษย์ เพราะเป็นความจริงที่ว่า เมื่อผู้เลี้ยงแกะไม่อยู่ ฝูงแกะจะกระจัดกระจายเดินเร่ร่อนโดยไร้จุดมุ่งหมาย

- แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เช่นเดียวกับคำทำนายของพระเยซูเจ้าเรื่องการรับทรมาน ซึ่งจบลงด้วยการยืนยันความเชื่อเรื่องกลับคืนพระชนมชีพ ในที่นี้ พระองค์ทรงประกาศล่วงหน้าถึงเหตุการณ์วันปัสกา และการที่บรรดาอัครสาวกจะมาชุมนุมกันรอบพระอาจารย์ ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

- เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน” คำกริยาที่ว่า “ไปก่อนหน้าท่าน” แสดงท่าทีของผู้เลี้ยงแกะในแถบตะวันนอกกลางที่เดินนำหน้าฝูงแกะ ไม่ใช่เป็นผู้ที่คอยเดินต้อนอยู่ด้านหลัง (ยน 10:4) แม้พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพนี้ แต่ในที่นี้ไม่หมายความว่า พระองค์จะทรงพาบรรดาศิษย์เดินทางจากแคว้นยูเดียไปถึงแคว้นกาลิลี แต่หมายความว่าพระองค์จะเสด็จไปในแคว้นนั้นก่อนที่บรรดาประกาศกจะไปถึง เพราะแคว้นกาลิลีเคยเป็นสนามงานที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติศาสนกิจมากที่สุด

- เปโตรทูลว่า “แม้ว่าทุกคนจะทอดทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพระองค์เลย” นักบุญเปโตรแสดงปฏิกิริยาออกมาอย่างทันทีทันใด เช่นเดียวกับครั้งที่พระเยซูจ้าทรงทำนายครั้งแรกถึงการรับทรมานของพระองค์ (เทียบ 8:32) เป็นปฏิกิริยาที่แสดงความใจกว้างและความรักแรงกล้าของเขาต่อพระอาจารย์

- พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า คืนนี้ พระเยซูเจ้าทรงใช้สูตรคำยืนยันที่สง่างาม เพื่อลบล้างความเพ้อฝันของบรรดาศิษย์ที่คิดว่าจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์โดยปราศจากการทดลอง โดยแท้จริงแล้ว วลีที่ว่า “คืนนี้” ในต้นฉบับภาษากรีกบันทึกว่า “วันนี้ในคืนนี้เอง” ซึ่งวลีนี้ฟังดูแล้วเหมือนขัดแย้งในตัวเอง แต่สอดคล้องกับทัศนคติของชาวยิวโบราณ ซึ่งคิดว่า แต่ละวันเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์อัสดง ดังนั้น วันนี้ ก็เริ่มต้นจากคืนนี้นั่นเอง

- ก่อนไก่จะขันสองครั้ง พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกาละเว้นรายละเอียดนี้ อย่างไรก็ตาม ในฤดูใบไม้ผลิไก่ที่อิสราเอลมักจะขันก่อนเวลาตีห้า (เทียบ 14:68, 72)

- ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” พระวรสารสหทรรศน์ทั้งสามเล่มบันทึกเช่นเดียวกันว่า นักบุญเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง เหตุการณ์นี้คงสร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้แก่บรรดาคริสตชนกลุ่มแรก ๆ โดยแท้จริงแล้ว นักบุญมาระโกเป็นพยานถึงคำทำนายนี้ของพระเยซูเจ้า เพราะเขาคงได้ยินคำพูดนี้จากปากของนักบุญเปโตรเอง

- แต่เปโตรทูลย้ำว่า “ถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายพร้อมกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย” นักบุญมาระโกเน้นน้ำเสียงหนักแน่นของนักบุญเปโตรมากยิ่งขึ้น เพราะเขามั่นใจในตนเองมากเกินไป
อัครสาวกทุกคนก็พูดเหมือนกัน ในบรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารสหทรรศน์นักบุญมาระโกเท่านั้นบันทึกว่า อัครสาวกอื่น ๆ เห็นด้วยกับคำพูดของนักบุญเปโตร และก็เช่นเดียวกัน นักบุญมาระโกเท่านั้นเคยบันทึกคำตักเตือนของพระเยซูเจ้าว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา” (14:27)

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก