"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF

        ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19 เมษายน มีช่วงบ่ายที่แบ่งกลุ่มทวีป เพื่อรวบรวมความประทับใจ แรงจูงใจ ที่จะนำไปปฏิบัติ เพื่อสรุปลงในถ้อยแถลง (Statement)
1. ข้อประทับใจ (Insights)
- การพัฒนาการอบรมด้านพระคัมภีร์ในสามเณราลัย ในบ้านนักบวช
- การจัดโครงการอบรมฆราวาสด้านพระวาจา

2. ความริเริ่ม (Initiatives)
- การสอนคำสอนในครอบครัว
- การอบรมฆราวาสให้เป็นศาสนบริกรด้านพระวาจา

3. อะไรสำคัญเร่งด่วน (Priorities)
- การอบรมฆราวาส ให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- การจัดอบรมผู้อบรมด้านพระวาจา
- การแบ่งปันทรัพยากร เป็นพิเศษอาศัยสื่อสารสังคมดิจิตัล

ผมไม่สามารถสรุปผลของกลุ่มเอเชียได้ ทั้งหมดจะไปสรุปจากทุกทวีป ทำให้ผมเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม ในกลุ่มภาษาและนำมาปฏิบัติในแต่ละสังฆมณฑลให้เป็นจริงต่อไป

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก