"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

นาซาเร็ธ
      
เมืองใหญ่สุดทางตอนเหนือของประเทศอิราเอล บ้างก็ว่าเป็นเมืองหลวงของขนอาหรับ เพราะว่าที่นั่นมีชนอาหรับอาศัยอยู่มาก พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยที่นี่ สถานที่นี้จึงกลายเป็นที่แสวงบุญ มีวัดหลากหลายสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระคัมภีร์
      ก่อนคริสตกาลภาษากรีกเรียกนาซาเร็ธต่างๆ กัน ยังไม่มีความเห็นพ้องกันว่ารากศัพท์มาจากคำอะไร บ้างว่ามาจากฮีบรู เนเซอร์ ซึ่งแปลว่า "กิ่ง" เลยโยงไปถึงคำทำนายใน อสย 11.1 "กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี" บ้างก็ว่ามาจากฮีบรู นาเซอร์ ซึ่งแปลว่า เก็บรักษาหรือเฝ้าระวัง เลยตีความหมายเป็นหอคอย เพราะตอนแรกเมืองนาซาเร็ธตั้งอยู่ใกล้ยอดเนิน


       นาซาเร็ธเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า ชื่อนี้เดิมไม่มีบันทึกในพระสัญญาเดิม แต่ติดปากของคริสตชนเพราะ "เยซูแห่งนาซาเร็ธ" (มธ 26.71 ลก 18.37; 24.19 ยน 1.45 กจ 2.22; 3.6; 10.38) เมืองนาซาเร็ธอยู่ทางกาลิลีส่วนล่าง เกือบกึ่งกลางระหว่างทะเลกาลิลีและทะเลเมติเตอเรเนียน เมืองคานาอยู่ห่างออกไปแปดกิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวโรมันได้สร้างถนนจากทิศตะวันตกของเมืองคาเปอร์นาอุมไปยังชายฝั่งทะเล ถนนนี้ผ่านใกล้นาซาเร็ธ สมัยพระเยซูเจ้านาซาเร็ธเป็นเมืองเล็ก มีแหล่งน้ำพุแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวเมือง ปัจจุบันมีชื่อว่า "บ่อนำ้ของพระแม่" พลเมืองประกอบด้วยคริสตชนและมุสลิมจำนวนประมาณสองหมื่นคน เทวทูตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า แด่พระแม่และโยแซฟที่นี่ (ลก 11.26-28) หลังการอพยพไปประเทศอียิปต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์กลับมาที่นาซาเร็ธ (ลก 22.39-40; 4.1) และชาวบ้านได้ขนานนามพระเยซูเจ้าว่า เยซูชาวนาซารีน (มธ 2.23)

       ดูจากคำพูดของนาธานาแอลเราพอสรุปว่านาซาเร็ธชื่อเสียงไม่ค่อยดี (ยน 11.46) พระศาสนจักรยุคแรกได้รับคำเยาะเย้นเช่นกันว่าเป็นนิกายนาซารีน (กจ 224.5) การถูกดูหมิ่นเช่นนั้นอาจมาจากภาษาท้องถิ่นที่ไม่สละสลวย การขาดวัฒนธรรม และความหละหลวมในเรื่องศาสนาและจริยธรรม ชาวนาซาเร็ธขับไล่พระเยซูเจ้าออกจากศาลาธรรมในการเทศนาครั้งแรก (ลก 4.16-30)

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก