"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
4. การปรับปรุงที่จําเป็ น (ปฐมกาล 9:1-27)
5. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
4. การปรับปรุงที่จําเป็ น (ปฐมกาล 9:1-27)
5. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015/2558
III. เรื่องราวของอิสอัคและยาโคบ (ปฐมกาล 25: 19 –37:1)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015/2558
III. เรื่องราวของอิสอัคและยาโคบ (ปฐมกาล 25: 19 –37:1)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558
IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37: 2-50:26)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558
IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37: 2-50:26)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 3 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก