bible diary2021วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2021
น.เฮดวิก นักบวช
น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 4:13,16-18)
         
พี่น้อง พระสัญญาที่ประทานให้อับราฮัมและลูกหลานที่ว่าเขาจะได้ครอบครองโลกเป็นมรดกนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมบัญญัติ แต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อ
              เพราะเหตุนี้ การรับมรดกโดยอาศัยพระสัญญาจึงมาจากความเชื่อ เพื่อให้พระสัญญาเป็นของประทานที่ให้เปล่า และประทานให้เชื้อสายทั้งหมดของอับราฮัม มิใช่เพียงให้ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้น แต่รวมถึงเชื้อสายทุกคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาของเราทุกคนด้วย ดังที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า เราได้ตั้งเจ้าให้เป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากอับราฮัมเป็นบิดาของเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อ และทรงเป็นผู้นำคนตายให้คืนชีพ และทรงทำให้สิ่งที่ยังไม่มีภาวะความเป็นอยู่ได้มีภาวะความเป็นอยู่
แม้ดูเหมือนจะไม่มีความหวัง แต่อับราฮัมก็หวังและเชื่อว่า เขาจะเป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากสมจริงตามพระสัญญาที่ว่า ลูกหลานของเจ้าจะมีจำนวนมากเช่นนั้น

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 12:8-12
               เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน ทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย
เมื่อเขาจะนำท่านไปยังศาลาธรรมต่อหน้าผู้ปกครองและผู้ทรงอำนาจ ท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือจะพูดอะไร เพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไร”

 

ข้อคิด
           ถ้ามีความสมเหตุสมผลให้เรามีความหวัง แล้วเราก็หวังและเชื่อในพระ นี่เป็นความหวังระดับเริ่มต้น แต่หากไม่เหลือเหตุผลให้สมควรที่จะหวัง แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังหวังและเชื่อในพระ นี่แหละเป็นความหวังระดับของจริง เพราะเบื้องหลังของความหวังชนิดนี้ คือความสนิทสัมพันธ์และการเชื่อใจกัน จนแม้ว่า เราจะเผชิญความยากลำบากชนิดที่ชีวิตตกต่ำ เราก็ยังเชื่อ(ใจ)ในพระ ยังไม่ถอยหนีไปจากพระองค์ นี่จึงเป็นความสนิทสัมพันธ์ และผ่านความสนิทสัมพันธ์นี้ พระจิตเจ้าจะสื่อกับเรา พระองค์จะอยู่กับเราและสอนเรา