"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2021
น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี
น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี
บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์ (ศคย 8:20-23)
          
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า “ประชาชาติทั้งหลาย ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ยังจะมาและกล่าวแก่กันและกันว่า ‘มาซิ ให้เราพากันไปทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าเถิด’ ‘ไปแสวงหาพระเจ้าจอมโยธากันเถิด ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย’ และดังนี้ประชาชาติมากมายและชนชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาที่กรุงเยรูซาเล็ม และทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า”
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า “ในสมัยนั้น สิบคนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้ และกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิด เพราะเราได้ยินว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย’”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 9:51-56)
               เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์ แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อยากอบและยอห์นศิษย์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่
              พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิศิษย์ทั้งสองคน แล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาศิษย์

 

ข้อคิด
            เวลาใกล้มาถึงแล้ว มีหลายหลายอย่างที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระบิดาเจ้า ได้ทรงส่งพระเยชูเจ้า ลงมา และทำเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย การที่พระเยชูเจ้าได้เข้าไปในนครเยรูซาเล็ม แล้วไม่ถูกยอมรับนั้น มันเป็นแบบทศสอบให้เราแต่ละคนได้เห็นว่า ในชีวิตของเรานั้น ไม่ใช่ทุกที่ หรือ สถานการณ์ที่เรา จะถูกยอมรับเสมอไป จงเตรียม พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก้อวันหนึ่ง ดังนั้นจงมีความเชื่อในพระเจ้า และปฎิบัตหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก