"พระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่เยาว์ ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาแต่กำเนิด ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดา" (สดด. 71:1-2,2-3,5-6,15 และ 17)