คนที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่าง แต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าถามอีกว่า "พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร" (กจ. 22:3-16)