เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห้นความเชื่อของคนเหล่านี้ จึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า "ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว" (มก. 2:1-12)