"เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาชาติ.." (ลก. 2:22-40)