"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน.." (อสย. 48:17-19)