"เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง  เงยหน้าขึ้นเถิด" (ลก. 21:20-28)