"เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์" (ลก. 20:27-40)