"..แต่พระองค์ตรัสเพียงคำเดียว ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็จะหายจากโรค" (ลก. 7:1-10)